Vaše dotazy

Stránka Vaše dotazy se pokusí navázat na celkem úspěšnou stránku ze starší verze našeho projektu, kde jsme shromažďovali dotazy od čtenářů a zároveň prezentovali případné odpovědi či rady. Vaše dotazy, odpovědi, návrhy i příspěvky můžete psát na naše kontakty: zde

Vaše dotazy můžete pochopitelně i nadále vkládat do našeho diskusního fóra, případně do komentářů na starém webu. Všechny dotazy ukládáme a jakmile se objeví odpověď, kontaktujeme tazatele. A to i několik let zpětně, prostě jakmile víme, odpovíme. Dotazy jsou číslovány, tak jak dojdou, zde tedy začínáme tam, kde starý systém končil. Dotazy jsou řazeny postupně v pořadí jak dochází, od nejnovějšího k nejstarším.

 Dotaz číslo  K pietnímu místu, okresu či lokalitě  Vlastní dotaz  Odpověď
       
209 https://www.vets.cz/vpm/27478-pomnik-obetem-1-svetove-valky/#27478-pomnik-obetem-1-svetove-valky Hledáme informace o Pomníku Obětem 1. světové války v Třinci.
Iniciátorem stavby byl spolek válečných veteránů.
Zajímá nás, kdo je autorem tohoto pomníku. Případně cokoliv dalšího.
 
208   Hledáme informace o pomníku, který stával před školou v liberecké čtvrti Rochlice. Údajně to měl být původně císařský pomník, za první republiky byl předělán a připomínal 1.sv. válku. Po r. 1945 byl jako německy psaná památka odstraněn zcela. 

Reichenberger Zeitung. s.3

  1. 8. 1912

Slavnost odhalení pomníku císaře Františka Josefa I.

Rochlice 19. srpna.

Za účasti veškerého německého obyvatelstva z Rochlice a okolí oslavila včera, v neděli 18. srpna v den narozenin císaře Františka Josefa I., městská obec Rochlice spolu s tamějším spolkem vysloužilců odhalení památníku císaře Františka Josefa I. Tento památník byl pořízen jako vzpomínka na přítomnost císaře dne 1. října 1891 v Rochlici, jakož i na počest povýšení městysu Rochlice na město v roce 1908. Kromě podpory městské obce, spolku vysloužilců a také díky přispění velkého počtu dárců, bylo umožněno myšlenku na zhotovení pomníku císaře Františka Josefa I. proměnit v čin. Také tentokrát se prokázalo, jako už tolikrát, obětavost obyvatel Rochlice.

Památník, vysoká pyramida zhotovená ze švédského mramoru, ozdobena reliéfním vyobrazením císaře a císařskou korunou v bronzu, je dílem sochaře pana Ferdinanda Czastky a kamenického mistra pana Josefa Genze z Liberce a byl umístěn naproti oběma školám v prostředí školního vrchu (Schulberg), kde se vynikajícím způsobem uplatní. Náklady na památník včetně podezdívky a jiných nezbytných prací činí cirka 3000 K.

Slavnosti, spojené s odhalením památníku, začaly v neděli brzy budíčkem, který v pět hodin oznámily výstřely z děl. Podpořena nebývale krásným počasím se slavnost vyvedla v nádherný vlastenecký svátek, kterého se zúčastnilo veškeré obyvatelstvo. Všechny domy, až na několik výjimek, byly bohatě vyzdobeny prapory. Často byly domy ozdobeny také březovými a dubovými listy.

V čase mezi 9. a 10. hodinou dopolední byli přivítáni v sále hostince „U města Lipska“ slavnostní hosté ze sousedních míst, spolků a korporací, jakož i zástupci politických úřadů a městského zastupitelstva, v čele se starostou panem Josefem Dreßlerem, jakož i slavnostního výboru. Slavnostního odhalení se zúčastnila i deputace liberecké posádky v čele s nadporučíkem Jirouškem. Před seřazením do slavnostního průvodu přednesl v sále hostince „U města Lipska“ předseda výboru pro slavnost, ředitel školy v. v. pan Florian Preißler holdovací telegram, který byl odeslán do kabinetní kanceláře.

V 11 hodin se začal formovat slavnostní průvod, kterého se zúčastnily všechny k odhalení se dostavivší spolky, městské zastupitelstvo, slavnostně oděné dámy, zástupci politických úřadů a honorací. Na místě konání slavnosti se shromáždilo nadmíru početné množství lidí, aby se tak stali svědky odhalení. Všechna okna v blízkosti slavnostního místa byla hustě obsazena.

Starosta města Rochlice pan Josef Dreßer pronesl uvítací řeč, ve které vyjádřil radost, že může pozdravit tak velké množství hostů z blízka i z daleka. Poděkoval všem, kteří aktivně podpořili úsilí o zřízení pomníku našemu vznešenému monarchovi v Rochlici. Svou řeč ukončil srdečným uvítacím pozdravem.

Nato se konala slavnostní polní mše svatá, kterou sloužil farář z města Rochlice, pan Karl Schneider.

Jako druhý řečník se ujal slova předseda slavnostního výboru, ředitel školy v. v., pan Florian Preißler, který jménem slavnostního výboru znovu srdečně přivítal přítomné slavnostní hosty, a sice především pana místodržícího radu Dr. Rittera von Steffek, deputaci liberecké posádky, pana okresního předsedu Karla Wagnera aj., načež pěvecký spolek „Věnec písní“ s pěveckým družstvem Německého tělocvičného spolku v Rochlici zapěli světící píseň „Nebesa velebí poctu Věčného“ (Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre).

Poté se ujal slova místodržící rada Dr. Ritter von Steffek, jehož proslov k účastníkům slavnosti vyústil v trojnásobné provolávání „sláva“ monarchovi, načež následovalo samotné odhalení památníku. Plachta z památníku spadla, zazněly petardy, prapory byly vztyčeny a hudba zahrála národní hymnu.

Po druhé písni, zazpívané pěveckým spolkem „Věnec písní“, pronesl slavnostní řeč pan učitel Josef Widra, v níž m.j. řekl: Jeden z nejradostnějších čestných dnů, který se naší obci a jejím obyvatelům přihodil, je pro nás tento dnešní den, neboť patří přece našemu císaři a slavíme jej na jeho počest. Jak bylo právě zmíněno, rozhodla se městská rada spolu se spolkem vysloužilců pořídit jako upomínku na návštěvu císaře 1. října 1891 jeho památník. Čile jsme se pustili do díla, které se podařilo. Nejušlechtilejší vlastenectví spojené s nejvroucnější láskou k našemu všeobecně uctívanému panovníkovi to umožnily uskutečnit v tak krátkém čase. Tak tedy stojíme dnes, v den 82. narozenin našeho milovaného monarchy, před odhaleným památníkem, zřetelným znamením nejvyšší úcty a upřímného vděku. Čistý a nezkalený zdobí věnec nepočítaných ušlechtilých činů jeho šlechetnou osobou, činů, které vykonal nejenom pro nás, ale pro všechny jeho národy všech zemí Rakouska jako milující otec svých poddaných. Jeho milující srdce zahrnuje láskou především děti. Velký je počet škol, které v průběhu 64 let jeho vlády byly postaveny ve všech zemích Rakouska, značné je také množství pečovatelských ústavů pro ty děti, které byly odtrženy od laskavé péče rodinného domu. Toto je jen skromný výraz vděku, jaký mohly naše slabé síly vyjádřit milovanému monarchovi. Ale právě v této jednoduchosti a prostotě bude on nám a naším potomkům opět znovu připomínán, neboť se tím ukazuje, jak je on, nejvyšší moc, spojen se svou zemí a jednoduše a opravdově se svými národy.

Náš milovaný monarcha si však sám postavil trvalý a mocný památník, pevnější než kámen a kov – v srdcích všech jeho věrných poddaných. Ano, tento památník bude trvat věčně, i když je zde zničí zub času. Ať už v osamoceném alpském údolí nebo temných lesích Karpat, na prosluněném krasu (Karst – vápencová oblast, kras) jakož i v pilnými řemeslníky obývaných Sudetech, všude zazní současně nadšeně i žehnajíce: „Nechť Bůh zachová, Bůh ochraňuje našeho císaře, naši zemi“. V duších dítěte, muže i starce zaznívá pokorné chvění při zvuku ctěného jména František Josef. „Ve svornosti tkví síla“. Hrdě a směle zní toto heslo! Je to především on, kdo každému Rakušanovi nechá zapomenout na rozmíšky a rozpolcenost národů, pokud je zapotřebí zaštítit a ochránit císařův trůn, povstanou národy Rakouska podobny stěně, muž vedle muže, bez rozdílů víry a jazyka, podobni té živé stěně, která se kdysi prvním Habsburkům a jejich mužům vytvořila kolem získaného Aargau (švýcarský kanton). Také dnes zní znovu v širokých oblastech Rakouska svatá přísaha: „Jmění, krev a život za našeho císaře, za vlast!“ (slova císařské hymny – Jmění, krev a život dejme za císaře….!) Neboť náš osvícený monarcha vládne jistě a pevně nad osudy všech svých poddaných. Během jeho dlouhé, posvěcené vlády byli jsme pod věrnou ochranou. Přes bouře a nepřízně počasí, vzdorujíce všem ranám osudu, které Bůh na něj nechal dopustit, stojí na habsburském trůně vzpřímeně a nehnutě. I když jeho tělo pod tíží 82 let zestárlo, mladou svěžestí kráčí dál kupředu, oduševněle září jeho modré panovnické oči, které zahrnují všechny jeho poddané skutečnou láskou. Nechť Bůh svou všemohoucí rukou požehná svému stařičkému vládci, milovanému císaři a panovníku dopřeje ještě mnoho let, nese se od úst k ústům nadšené zvolání, ať zazní: Sláva císaři, sláva zemi, požehnání celému domu habsburskému!

Po této slavnostní řeči, přijaté velkým potleskem, následovalo předání památníku městu Rochlice a pan starosta Josef Dreßler položil jménem městského zastupitelstva v Rochlici u památníku věnec, další věnce a pestré květiny dále položili zástupci školní mládeže z Rochlice, slavnostně oděné dámy, zástupce místního spolku pro budování a udržování válečných pomníků, pan kapitán v. v. Jahn von Vonau a zástupce spolku vysloužilců v Rochlici.

Poté vyslovil předseda slavnostního výboru slova díků početným přítomným účastníkům slavnosti, načež byla vlastní slavnost odhalení pomníku ukončena.

Na závěr následovala defilírka spolků u hostince „U koruny“. Odpoledne se konal velmi dobře navštívený zahradní koncert, který početné přítomné dlouho udržel pohromadě.

207

 Hledáme lokalitu, kde se nachází, nebo nacházel tento památník.  
206

https://www.vets.cz/vpm/vasil-popovic-3375

Vasil Popovič do ČSR přišel s 1. čs armádním sborem Ludvíka Svobody jako zahraniční voják. Narodil se v roce 1915 na Podkarpatské Rusi a zahynul v roce 1946 na dráze. Pokud by někdo věděl více, rádi doplníme databázi.  
205

Hledáme informace o dnes již neexistujícím pomníku v obci
Desná, Dolní Polubný, před budovou č. 138.

viz mapa:
https://mapy.cz/turisticka?x=15.3346707&y=50.7649897&z=19&pano=1&pid=22623574&yaw=6.013&fov=0.857&pitch=-0.003

 
204 Hledáme informace k pomníku na fotografii. Mělo by to být snad někde ve Slezsku (sever Moravy/Slezsko).   Pomník stál v obci Terezín, dnes součást Mikulovic. Pomník z roku 1923 už v současné době neexistuje. Historická fotografie je zde.

 

Průběh určení lokality je zde.

203  Hledáme všechny informace k tomuto pomníku. Umístění, historii, apod.  
202     Hledáme informace k vojákovi RA Акаев Агав (Султан), narozen v roce 1915. V roce 1945 (pravděpodobně v dubnu) zahynul na území ČSR. Cca okolo roku 1974 po něm měla být pojmenována škola.  
201  Sháníme jakékoliv informace k památníku na fotografii.
Nelze úplně vyloučit, že jde o původní stav památníku (přibližně rok 1928) v Křešicích, ale také může být úplně jinde.

Jedná o pomník v Nové vsi v Horách na Mostecku, odhalený 6.9. 1925, který zhotovil kameník Alois Kaltofen. 

 

viz  https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5976-nova-ves-v-horach/

200  Hledáme další informace k památníku na obrázku. Především jeho možné umístění. Je pravděpodobné, že byl, nebo stále je v okolí Karlových Varů.  Tomáš Novotný:  To je pomník v Chomutově, padlím první sv války, v městském parku. Podstavec a základny od uren jsou tam dodnes. https://www.vets.cz/vpm/21195-pomnik-obetem-1-svetove-valky/#21195-pomnik-obetem-1-svetove-valky
198   Hledáme informace k osobě:

 

Jaroslav Kindl (zemřel v roce 2004) z Trutnova, který psal do sborníku prací pro SPB s názvem Proč zemřeli (poslední záznam je z roku v roce 2001)

 
197   Hledáme informace k osobě:

 

Pavel Homola

Ve fondu Okupační vězeňské spisy, v Kartotéce osob čs. státní příslušnosti vězněných v různých koncentračních táborech, se nachází karta Pavla Homoly, nar. 27. 5. 1898, na které je uvedeno:

Pavel Homola „zemřel 23. 4. 1945 u Pessingu, pochován Američany, kteří mají soupis Č. j. C/IV – 8912 – seznam čsl. příslušníků pochovaných na území Německa / americká oblast/.“ Dokument, na který se zde odkazuje, není, pokud je známo, dochován.

O Pavlu Homolovi je ve fondu Okupační vězeňské spisy, v Kartotéce osob čs. státní příslušnosti vězněných v různých koncentračních táborech v Národního archivu karta, na které je

 

uvedeno: Pavel Homola „zemřel 23. 4. 1945 u Pessingu, pochován Američany, kteří mají soupis

Č. j. C/IV – 8912 – seznam čsl. příslušníků pochovaných na území Německa / americká oblast/.“

Podle dalších šetření v archivech je Pessing zřejmě chybný přepis z německého Pösing, tj. místa, kde skutečně americká 3.armáda osvobodila část vězňů ,,evakuovaných“ z koncentračního tábora Flossenbürg, ležícího nedaleko našich hranic. Šlo o známé pochody smrti, které začaly již začátkem dubna 1945 a Pösing je od něj vzdálený více než 80 km.

Pavel Homola byl do tohoto tábora transportován 12.4.1945 z MP Terezín s dalšími asi 90-ti odbojáři a politickými vězni ..

Odhady z tábora ,,evakuovaných“ a během pochodů smrti zavražděných se mírně liší, celkem bylo ,,evakuováno“ asi 16000 vězňů, většinou v kolonách po 2000 až 4000 vězněných počínaje 17.4.1945 .. Pavel Homola byl takto ,,evakuován“ pravděpodobně až 20.4.1945 ale není o tom v archívech už žádný další doklad .. věznitelé již nic nestíhali zapisovat, což dříve s německou důkladností dělali .. to znamená, že nebyl ani mezi přeživšími ani mezi exhumovanými a identifikovanými vězni .. pro představu : z ,,evakuovaných“ vězňů jich necelé 3000 dorazilo do cíle do 200 km vzdáleného další lágru v Dachau, není přesně znám ani počet přeživších a mrtvých, ale zavražděných bylo jistě přes 5000 .. většina z nich byla zastřelena nebo ubita a cestou pohřbívána v masových hrobech a nebo jen jednoduše jednotlivě zahrabána u cest ..

Před rokem 1955 pak byla na území Bavorska řada pamětních hřbitovů, ty byly postupně rušeny a dnes tam již existují jen upomínkové kameny nebo tabule a většina nalezených a exhu-movaných mrtvých je údajně uložena na památečním hřbitově přímo v koncentračním táboře Flossenbürg.

Pokud jde o zmiňovaný soupis našich občanů, kterých táborem za dobu jeho existence prošlo přes 4200, tak je to pouze přepis abecedního seznam vězňů původně pořizovaných správci koncentračního tábora a americkou správou pouze abecedně přepsaný do nových seznamů. A v nich je uvedeno i jméno Pavla Homoly, bezpochyby jako jedné z mnoha oběti nacistických vrahů.

Čest jeho památce.
Z dohledaných dokumentů z archívů v České republice
a z mezinárodních archívů v USA a BRD dohledal a sepsal
Pavel Oupický
6.7.2019

196 Majdalena  Hledáme informace o Karlu Jordákovi, včetně fotografií, příbuzné.  
195 SR, Salka, Štůrovo  Hledáme informace k místu posledního odpočinku vojáka RA.Slovgorodskij Alexej Vasilievič, nar. 1921, starší seržant; rodák: voronežskaja oblasť, budionovskij rajón, Sloboda Zasosno; povolaný: stalinskij RVK, karagandinská oblasť; miesto hrobu: obec Salka, Československo (teraz SR), na hlavnej ulici, okolo kostola, kostol je vo vzdialenosti 15m zo západu na východ, pozdĺž steny na juh, od kostola v 3.rade, v hrobe je jeden človek, dátum smrti 23.02.1945; otec: Slovgorodskij Vasilij Stepanovič; adresa: Kazašská SSR, karagandinská oblasť, stalinský rajón, pasiolok Makuduk, ul. Karla Marxa, č. domu 77, názov časti: 5 GISBR

 

СЛАВГОРОДСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ -1921 ГОДА РОЖДЕНИЯ СТАРШИЙ СЕРЖАНТ. УРОЖЕНЕЦ: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., БУДЁНОВСКИЙ РАЙОН, СЛОБОДА ЗАСОСНО. ПРИЗВАН: СТАЛИНСКИЙ РВК, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. МЕСТО МОГИЛЫ: СЕЛО САЛКА, ЧЕХОСЛОВАКИЯ (НЫНЕ СЛОВАКИЯ), НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ОКОЛО ЦЕРКВИ КОСТЕЛ НА РАСТОЯНИИ 15 МЕТРОВ С ЗАПАДА НА ВОСТОК, ВДОЛЬ СТЕНЫ НА ЮГ – 3 МЕТРА, ОТ КОСТЁЛА В 3 РЯДУ. В МОГИЛЕ ОДИН, ДАТА СМЕРТИ 23.02.1945 ГОД. ОТЕЦ: СЛАВГОРОДСКИЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ АДРЕС: КАЗАХСКАЯ ССР, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ., СТАЛИНСКИЙ РАЙОН, ПОСЁЛОК МАЙКУДУК, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, ДОМ № 77. НАЗВАНИЕ ЧАСТИ: 5 ГИСБР.

Odkaz na projekt Paměť národa.

  Starší seržant Slavgorodskij Alexsej Vasilievič je nyní pohřben na čestném pohřebišti vojáků Rudé Armády v Štúrovu. Tam je jeho jméno zvěčněno na pamětní desce.
194 Vsetínsko Můžete mi prosím poradit, kde se nachází památník na fotografii ?

 

Fotografie byla pořízena v 70.letech někde na Vsetínsku, poblíž rekreačního zařízení. Snad v oblasti Horní / Prostřední / Dolní Bečvy…

Jedná se o Pomník sovětským vojákům padlým při osvobozování republiky na Lopeníku .

 

https://www.turistika.cz/cestopisy/prodlouzeny-vikend-v-bilych-karpatech/foto?id=2002582

193  Čerčany   Sháníme historické fotografie pomníku, včetně případně pohlednic. Uvítáme informace o historických úpravách, např. z dobového tisku.  
 192  Tasnovice  Dostali jsme dotaz obce Tasnovice, chtějí obnovit nečitelné desky na pomníku. Nenašly by se u někoho fotky s detaily pomníku?  
191    Hledáme informace nebo jejich pamětní desky, případně uvedení na pomníku:
– Jindřich Pavlata, popraven v Drážďanech, pocházel Loužnice u Železného Brodu
– Bohumil Čejp, popraven v Drážďanech, pocházel z Nového Města nad Metují, údajně uveden na pomníku nebo desce v Liberci
 
 190  Hrob Rudolf Tomiška   Potřebujeme ověřit, zda na hrobu uvedená osoba plk. ing. RUDOLF TOMIŠKA je osobou uvedenou v poznámce.  
189 Pomník pilotům ČSLA  Hledám informace k pomníčku, postaveném našim letcům, kteří se v r.1965 zřítili v prostoru Milovického lesa. Už jsem byla na místě, kde by měl stát dvakrát, ale nic jsem nenašla. Dnes jsem se ptala milovických starousedlíků a ti mi řekli, že snad měl být pomníček odstraněn. Z jakých důvodů, nevěděli.

 

Prosím o odpověď, jestli byl opravdu pomníček odstraněn, z jakých důvodů a kde je ho v tom případě konec.

  Pravděpodobně v roce 2011 byl přemíštěn z technických důvodů na čestné místo v areálu tankodromu. Nová poloha 50°14’53.230″N, 14°51’28.339″E, http://www.pomnikyletcu.cz/clanky/pomniky-letcu/ceska-republika/ceskoslovenske-letectvo/ceskoslovenske-letectvo-1945—1992/pomniky-leteckych-katastrof/Milovice.html
 188 Kenotaf Václav Šaffránek a hrob Josef Šaffránek  Hledám potomky či blízké přátele a známé rodiny Šaffránkovy či Pavlíčkovy či Arenbergerovy – všechny tyto rodiny mají své + předky ve veliké hrobce v Odolena Vodě. Hledám rodové vazby do minulosti (rodiče, prarodiče…) u Václava Šaffránka, VŠ studenta, který byl zastřelen na Ruzyni 17.11.1939 a má na této rodinné hrobce kenotaf. Prosím zprávu/kontakt na marta.zemanova@centrum.cz  
 187     Víte, kde byli pochováni padlí vojáci 35. a 75. pěšího pluku rakousko-uherské armády po bitvě u Zborova (2. července 1917)?

 

V knize Památce Zborova 1917-1927 jsem nalezl tuto zmínku: „…A v protilehlé Cecůvce odpočívají zas ponejvíce Češi od 35. a 75. p. pluku, kteří tam padli již v srpnu 1916 za brusilovské ofensivy.“ To je jediná zmínka. Ovšem v soupisech ztrát obou pluků Cecůvka (Cecovka) objevuje pouze jednou či dvakrát. Nejčastěji se objevují Koňuchy, Augustovka a Travotluki.

 
 186    Dokázal by mi prosím někdo poradit, kde se nachází tato socha partyzána?     partyzan   Obec Sklabiňa
185 Praha 17, Žalanského, Řepy, hřbitov  Je známo něco víc o vojenském hrobě, který je v „civilní“ část hřbitova. Podle internetových stánkách se má jednat o Vlasovce. Vojenský hrob_Řepský hřbitov  CEVH: Hrobové místo č. 252, nacházející se na starém hřbitově. Obruba-teraso + beton, vysypáno teraso kamínky, deska-pískovec, kříž-dřevo, šedomodrá helma-odlitek originál německé helmy(které Vlasovci používali).
V roce 1993 hrob vysvěcen a obnoven.Hrobové místo č. 335, nacházející se na starém hřbitově. Obruba-teraso + beton, vysypáno teraso kamínky, deska-pískovec, kříž-dřevo, šedomodrá helma-odlitek originál německé helmy(které Vlasovci používali).
V roce 1993 hrob vysvěcen a obnoven.V hrobě jsou pohřbeni příslušníci ROA, tedy Vlasovci. Takové hroby tam jsou dva.https://www.vets.cz/vpm/5966-hrob-obeti-2-svetove-valky/#5966-hrob-obeti-2-svetove-valkyhttps://www.vets.cz/vpm/18106-hrob-obeti-2-svetove-valky/#18106-hrob-obeti-2-svetove-valkydatabáze CEVH
184 Víska   Pomník obětem 1.sv.v. ve Vísce u Frýdlantu v Čechách (na webu vets není).
Pomník obětem 1.sv.v. stál u horního mostu již hodně poničený. V roce 2010 ho zlikvidovala ničivá povodeň. Nyní ho chceme zrekonstruovat. Odhalení bude 3.9.2016 (www.viska-os.eu). Zjistili jsme jména padlých, ale nepodařilo se dohledat kdy a kdo ho postavil. Nevíte něco o jeho historii ?!?
 
183    hledám pozůstalé kpt.Jiřího čermáka,pilota 30 sbolp,který dne 15.3.1963 tragicky zahynuli při srážce MiGů-15 u Českého Meziříčí.Hrob kpt.Macha byl zrušen a kpt.Sedláček jej má v Hradci Králové.Hrob kpt.Čermáka je neznámo kde,ale údajně měl být z Liberce.Uvítám jakékoliv informace o těchto pilotech i jejich rodinné příslušníky.To samé se týká i Nadporučíka Jindřicha Webera od 18 sbolp v Pardubicích.V roce 1959 zahynul při letecké katastrofě v Migu-15.Pocházel z Červeného Kostelce okr.Náchod  Oldřich Sedláček – https://www.vets.cz/vpm/3380-hrob-oldrich-sedlacek/#3380-hrob-oldrich-sedlacek
 182    I have an Italian friend, I know well and love your country and your history.

 

I am interested in the history of World War I, and in particular the story of Italian prisoners in the fields of Bohemia and Moravia in 1917-1918.

I know well the mausoleum of Ostrava-Vitkovice (Umístění: Ostrava, Závodní 78, Vítkovice, hřbitov, sekce VI). Of this monument I have to write a short but rigorous essay.

I ask for help to find documents on it away from the building: designer, construction drawings of the crypt, funding, international agreements and with various institutions, transfer of corpses, vintage photos, celebrations, etc. With valuable information, you can visit libraries and archives in the Czech Republic. Thanks for your help. Guido Zago (Italy). E-mail: guidozago@libero.it

 
181 Tábor  Během heydrichiády byli v Táboře popraveni i MUDr. KRBEC JOSEF a jeho paní KRBECOVÁ PETRONILA,jak je uvedeno na pomníku. Nevíte, kde bych se mohl dozvědět podrobnosti k jejich životům i tragickému konci?
A je toto podobizna MUDr. Krbece?
http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/desky/deska6462.htmlZa jakoukoliv informaci předem děkuji. Jan Becherjan.becher76@gmail.com
  Popsáno v Památníky obětí nacistické okupace v Táboře – závěrečná práce Lenky Stejskalové, kapitola 7.2. – Oběti druhého stanného práva.
 180     Dobrý den , mohl by mi někdo poradt, našel jsem kousek od svého domu (Nýrsko – Milence,Plzenský kraj) v hromadě kamenů který byl dříve sbírán státnímy staky , památník s označením s vytesaným nápisem a letopočtem F B T 1915 , kde dříve byla ještě nějaká tabulky zbylo jen prázbné místo , je to ze žuly , výšky je 1.7 metru a na vrchu bud byl kříř nebo to byla jen nějaká jakoby mísa vytesaná. Děkuji za info Johankx@seznam.cz  
179 Bedřich Nezavdal  jak jsem zjistil z vojenských záznamů přednosty evidenčního úřadu kanceláře Čs. legií ze dne 19.červ.1933, bylo v evidenci synovce mé prababičky Bedřicha Nezavdala zapsáno, že „Zemřel v ambulanční nemocnici 9/9 dne 19. dubna 1918 následkem těžkého zranění utrpěného v bojích u Amiens. Vyznamenán franc. vál. křížem s 3 citacemi.“ Jeho záznam na hrobě uvádí, že zemřel 24. 4. 1918 a stejně se tak uvádí i v knize zemřelých. Ale franc. evidenční vojenský záznam hovoří o tom, že podlehl svému zranění již 19.4. 1918. Nedávno jsem obdržel i kopii úmrtního listu, kde se opět uvádí datum úmrtí Bedřicha Nezavdala rovněž 24.4. 1918. Dle vojenského záznamu byl Bedřich zraněn dělostřeleckým granátem dne 18.4. 1918. Napadá mě tedy dvě vysvětlení, že šlo o chybu v zápisu, nebo u uvedeného data 19.4. 1918 mohlo jít o udělení onoho vyznamenání. Lze někde požádat o zaslání kopie udělení tohoto vyznamenání (denní rozkaz) ??? Vojenský archiv Praha tento dokument nemá.  
178    Hledáme rodinu Stuchlíkovu, která žila za 2. světové války v Brně na adrese U linie 4 a která by mohla poskytnou informace o životě Hedviky (Hedy) Stuchlíkové, jejího manžela Stanislava Stuchlíka, jejího bratra Josefa Trakatsche a členů rodiny Piskatých z Bučovic za 2. světové války.  
177   Hledáme informace k místu hrobu vojáka 3. pěšího pluku Albína Dostála (1897, + 15.7.1917).Místo může být ve Slovinsku, či Itálii. Padl či zemřel na bojišti u Sela, okres Sezana (Sezane, Sesana), Přímoří  
176    Prosím věnoval se někdo padlým sovětským vojákům pohřbených na hřbitově v Olomouci – Neředíně?  Mám na mysli, jestli se někdo věnoval osudům těchto vojáků?  
175 Popelištná  Kde se nachází nebo nacházela Podgajera. Kníže Stanislav: KdtAsp., k. k. LIR. Nr. 28 ( c. k. zeměbranecký pěší pluk č. 28 ) 10. Komp. Padl 31.8. – 1.9.1915 u Podhajců, Volyň. Podgajera je zkomolený přepis, Podhajce se psalo – Podhajce, Podgajry, Podgaytsi atd. Patrně proto, že ruština nemá h, ale píše g. Zmíněný pluk se toho dne zúčastnil bojů na tomto místě.
(zdroj: VHÚ, https://www.kk8lir.cz/lir-nr-28-pisek-pisek )
174 Sokolnice  Sháníme fotografie pana Antonína Macenauera. Macenauer Antonín, poručík letectva z pov. čs., osobní číslo Z; L-75; RAF/82619, nar. 15.10.1914, Šlapanice. Odveden 2.10.1939, Paříž, Francie. Má hro b v obci Sokolnice.  
173    Paní Irena Stropková měla v rodině ještě jednoho hrdinu,byl to druh její tety Jurij Proročuk, původem Ukrajinec,přešel s gen.Svobodou z Buzuluku do Prahy,nakonec se ocitl v Teplicích,poznal tam její tetu a strávil s ní zbytek života.Od arm.gen.Svobody dostal dvě státní vyznamenání,ale neví jaké..měl by být pohřben spolu s tetou v kolumbáriu v Dubí. Sháníme jakoukoliv informaci.  
 172  Libušín (KL)  Zapomenutí revolucionáři. Na opačné straně pietního místa, kde se nacházejí hroby legionářů, jimž vévodí pomník padlým ve 2. světové válce se nacházejí tři rozpadlé pomníky. Již při březnové brigádě jsme se snažili zjistit, zda nepatří také některému z legionářů. Bohužel informace k těmto pomníkům se nám nepodařilo získat ani na Obecním úřadě v Libušíně.  
171   Hledáme lokalitu „Osteria del Termino“. Pravděpodobně jde o místo v Itálii, součástí by měl být hřbitov, v době 1. světové války i lazaret či nemocnice. In Asiago, along what is now Highway 349 Val d’Assa, it is the Osteria Antico Termine, built in the mid-seventeenth century, for centuries it was refuge alpine and post office. It was built along the new border between the Federation of Seven municipalities and the Holy Roman Empire. In 1866 near the tavern was passed the new state border. Currently it located on the border between the regions of Veneto and Trentino-Alto Adige.

 

Because of its location, during the First World War he found himself on the front line and was initially operational center of the 34th Italian Division.

After the enemy advance, the tavern became a major army command headquarters of the Austro-Hungarian Empire (in particular the 27th Regiment of Graz „König der Belgier infantry“).

They took accommodation Archduke of Austria and Prince of Hungary and Bohemia Eugenio Pio Ferdinand of Austria-Teschen and the Emperor of Austria, King of Hungary and Bohemia, and monarch of the House of Habsburg-Lorraine Charles I of Austria.

It was a place dear to the writer Mario Rigoni Stern, who wrote a lot of it.

The tavern is located 12 km from the nearest town and was also refuge of partisan units during the Resistance (1944-1945).

The tavern, (except during World War I), is open only in summer.

Please watch this website, with many photos: http://www.altermine.it/AnticoTERMINE/home.html

https://www.google.it/maps/place/Ristorante+all’Antico+Termine/@45.951791,11.3855903,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477897e3616afe8d:0xc2f99bd2b260785f!8m2!3d45.951791!4d11.387779

170 Pomník Obětem 1. světové války Hledáme podrobnější informace k osobě Metoděj Rozehnal. Je uveden na pomníku Obětem 1. světové války (válečný hrob č. CZ-6201-13881) v Uhřicích, okr. Kyjov  http://genea-friedel.blogspot.cz/2015/10/metodej-rozehnal-muj-padly-praded-z.html

 

http://genea-friedel.blogspot.cz/2016/03/kdo-je-na-fotografii.html

 169  Pamětní deska Obětem komunismu  Prosím o informaci, kde bych mohla zjistit více o důvodu, proč byla na dům v Kapucínské ulici č. 214/2 umístěna pamětní deska Památce obětí umučených komunistickou policií a k čemu sloužil tzv. žlutý domeček, na kterém tato deska je nbeo ke kterému se údajně vztahuje.  
168  Kenotaf Josef Kohoutek  Zajímalo by mě proč je gen.Kohoutek uložen v hrobce Ing Kouly který je můj vzdálený příbuzný.  
167  Pomník Antonin Setnička  Co se tam stalo u Pomníku mjr. Antonín Setnička v lokalitě VVP Hradiště, vojenský újezd Hradiště, u bývalé obce Doupov při komunikaci??  
166   Hledáme informace k pomníku,který se nachází v blízkosti silnice Milešov – Kostomlaty pod Milešovkou okr.Litoměřice asi 1,5 nad Milešovem (přibližně na 50°32´54″ S 13°55´00″ V).K jaké události se pomník vztahuje? Pomník je na pozemcích Lesů ČR,které nyní provádí jeho opravu.

 

 Zděný sloup je připomínkou barokních úprav okolí v období, kdy milešovské panství vlastnil rod Hrzánů z Harasova. 
 165  Spálené  Hledáme informace k památníku pravděpodobně obětem 1. světové války z let 1914-1918. Památník se nachází v naší obci Holčovice m.č. Spálené v okr.Bruntál u silnice II.tř.č.453 naproti RD čp.253. Památník je ve stavu bez konkrétních indicií k ztotožnění. Přikládám fotografie. Na památníků zůstal pouze patrný jediný snad identifikovatelný detail zdobeného meče na mram. tup.jehlanu.. Podstavec je z žulových kostek, což je patrné z fotografií.Na horní části památníků byla údajně orlice.Pomník je ze 2/3 oplocen kovovým nízkým plotem

 

 http://valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=2304669&mt=hol%C4%8Dovice&st=0&http://holcovice.sweb.cz/Cykloturistika.htmhttp://kramerius.nkp.cz/kramerius/Search.do?documentType=periodical&perId=23834&text=Kuttelberg&selectedPart=on
 0164    Dobrý den, obracím se na Vás o radu. Náš prapředek zemřel 20.5.1916 na tyfus
v I. svět. válce a měl být pochován v Ranziano v Itálii. Máme snímek jeho
hrobu, který pořídil jeho otec 5.8.1927, kdy jeho hrob navštívil a poslal
domů pohlednici svému bratrovi. Chtěla jsem obec najít na mapě, ale místo
neexistuje.

 

 je to v současné době v Slovinsku, Ranziano, Nova Gorica, Slovinsko, asi nyní Renče
0163   Na Nových Dvorech-Vršavec ve Frýdku-Místku, zcela v ústraní, se nachází vojenský hrob č. CZE-8106-39520, věnovaný dvěma hrdinům, rodákům z Frýdku, kteří na tomto místě 3. května 1945 při osvobozujícím boji s ustupující německou armádou položili život.Zajímá mne osud a bližší okolnosti úmrtí, případně bych uvítal i kontakt na pamětníka události či rodinu hrdinů.Jmenovali se: Antonín Peterek nar. 11. 1. 1925 a Josef  Vrabel  nar. 9. 2. 1926.Všem, kteří nějak mohou pomoci, předem děkuji.                                                   Pavel Švrček (e-mail svrcek.p@seznam.cz)  
0145   Hledáme lokalitu na fotografii. Jedná se o pohlednici odeslanou z pošty Křešice u Litoměřic. IMG  Lokalitu určil pan Glaser jako památník 1. světové války je od kostela v Křešicích u  Litoměřic. Více zde http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=11490&mt=K%C5%99e%C5%A1ice&st=0&
 0140 Velvary  Dobrý den, prosím o radu kde se dá zjistit potvrzení o úmrtí mého pradědečka v 1 sv. válce. Rodina ho nikdy neobdržela. Má pouze dopisy od něj ze Srbska z města Niš.
Můj otec Josef Kunrt nar. +1932 pochází z Černuci okr. Velvary, můj děda Josef Kunrt nar. +1901 též pochází z Velvar nebo Černuci a můj praděda Prokop Kunrt nar. +1880 též je z Černuci nebo Velvar. Též mi něco říkají názvy Nelahozeves nebo Hospozín. Odtud pocházela má babička i prababička. Máme i fotografie. Děkuji za jakoukoliv informaci. Je to pro mého otce-ještě žije 82 let a rád by věděl kde jeho děda skončil, též i můj syn kde skončil jeho prapraděda.
Usnesením zemského civilního soudu v Praze, odd. X., čj.T.248/23-16 z 26.ledna 1924.
Prokop Kunrt,
vojín býv. zeměbraneckého pluku č. 8, narozený 18.12.1874 v Černuci, okres Velvary, příslušný tamtéž, vyznání římskokatolické, dělník, ženatý, který se zúčastnil bojů ve světové válce na srbském bojišti a jest od roku 1915 nezvěstný, prohlašuje se za mrtvého a jako den smrti, který jmenovaný vojín nepřežil, ustanovuje se den 31.12.1917.
Vypsáno z Matriky pěšího pluku 5 a jeho předchůdců.Kunert Prokop: *1874 Černuc. Inft., k. k. LstB. Nr. 53. 2. Komp. Kriegsgef. +23.2.1915 Reserve-Militarspital in Kraljevo,Serbien.
Opsáno z Verlustliste Nr. 426 z 31.5.1916.
 0139 „Zámeček“ v Pardubicích  jsem pravnuk jindricha jetleby.rad bych chtel vedet proc popravily pana vaclava dolezala a meho pradedu.zajimam se a chci znat zivot mych predku.dekuji vsem za jakoukoliv zpravu,historicky dopis ci cokoliv. JETLEB Jindřich* 26.4.1897 Vápenný Podol, bytem Chrudim ( kraj Pardubický), střelmistr, zatčen za schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha, popraven v Pardubicích na Zámečku 21.6.1942.DOLEŽAL Václav* 14.3.1894, bytem Vápenný Podol (kraj Pardubický), dozorce lomu, zatčen za schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha a popraven v Pardubicích na Zámečku 21.6.1942
 0138 Blatnice  Dobry den, vyse zmineny Jan Tichy byl mym pradedeckem. Muzete prosim poradit kde hledat dalsi informace? dekuji, vladimir.tichy@email.cz  
0137 Senorady Pan František Fiala byl můj děda, kterého jsem neznal. Padl v I.válce, ale nic dalšího o něm nevím. Hledám o něm jakékoli informace. Email zfialabrno@seznam.cz.  
0136 Dunkerque Na seznamu je uvedeno jméno Jaroslav Sraka a dutum kdy padl 21.10. 1940. Text na desce je nečitelný. Nejedná se o Jaroslava Straku, který padl 21.10. 1944 poblíž Bray Dunnes Plage u Dunkerque? Pohřben jako neznámý nemůžeme vypátrat, na kterém hřbitově.  STRAKA Jaroslav, svob.* 14.8.1921 Blšany u Loun (kraj Ústecký), 2. motorizovaná rota motorizovaného praporu 1. čs. obrněné brigády ve Velké Británii, padl u Dunkerque 21.10.1944
0135 Smolín Pečlivě jsem si prohlédl památník ve Smolíně a nalezl jsem tam u jména J.Mičulka datum úmrtí 16.6.1918 Monte Pertiko.Při pátrání po svém prastrýci F.Lazarovi z Bratčic mi bylo sděleno OA Rajhrad ,že zemřel 16.2.1918,mohlo by to být stejné bojiště.  
0134   Dobrý den, prosím dá se zjistit odkud byl Ševčík František 1890-1917? Mám příbuzného naroz. 5. led, 1890 v Mutěnicích u Hodonína. Vojenský ústřední archiv
0133   na pomníku Obětem 1.světové války v České Třebové, ul. Dr. Edvarda Beneše je uvedeno jméno Karel Balcar / 1895- 1915 /.
Můžete mi sdělit bližší data narození. Můj děda Karel Balcar, nar. 8.prosince 1895 v Horní Čermné padl v r.1915 do ruského zajetí, vrátil se až      v r.1919, poté vstoupil do prvorepublikové čsl. armády. Zemřel 1.září 1975. Jedná se o shodu jmen i data /rok narození/ mého dědy a Karla Balcara, uvedeného na pomníku?
Vojenský ústřední archiv
0132 Pohledec Na pomníku obětem 1. světové války v Pohledci je uvedeno i jméno mého pradědy pana Josefa Macha z Pohledce č. 53. Bohužel jediné co vím je, že padl někdy v roce 1915 na Balkáně , údajně v Černé Hoře. Přestože jsem se snažil získat konkrétní informaci kdy a kde byl zabit, nepodařilo se mi ji zatím získat. V žádném vojenském archivu tyto informace nebyli schopni dohledat. Byl bych velice vděčný každému, kdo by mi mohl poradit nebo poskytnout nějakou bližší informaci o úmrtí mého pradědy. Vojenský ústřední archiv
0131   informace o mém pradědečkovi vilému houžvičkovi z veselí nad moravou, který padl v 1. svět.válce, byl napsany na pomníku ve veselí n.m. ale když pomník opravovali tak už tam není. mohla bych dostat nějakou informaci proč moc děkuji. záleží mě na tom Dobrý den, jsem si jist, že na základě podobného dotazu odpověď nedostanete ani u nás, ani jinde. Předně je třeba si ujasnit o jaké jméno jde, pak se dá zjišťovat proč někde chybí,jméno jste však neuvedla. Dále je třeba si ujasnit o jaké místo jde, kupříkladu na tomto webu ve Veselí nad Moravou pomník zanesený není (http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-hodonin/veseli-nad-moravou.html), ale asi již reagujete na náš nový systém (https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/789-veseli-nad-moravou/), tam pomník Obětí 1. války je. Je to ten o němž se bavíme, či jiný? Je na něm to jméno či není? A v případě, že to je ten pomník a to jméno tam není (a Vy jste si jista, že tam dříve bylo) co dál? Obrátit se na majitele místa, z 99% to bude obec. V případě, že Vás odmítne je zde řada dalších možností a rádi Vám je doporučíme, ale na úvod, opravdu, nejprve si ujasněte nač se chcete ptát, obce rády odmítají tazatele a pak již nereagují (protože to poprvé nevyšlo), takový je svět.
0130   Vaše internetové stránky jsou velice zajímavé a moc se mi líbí.
Již dlouhou dobu naše rodina pátrá po našich předcích padlých za války.
Chtěla bych se Vás zeptat, jestli nemáte nějaké informace (např. místo kde padl, příčina smrti…) o Teodoru Horákovi z Hartinkova (okr. Svitavy) a Alois Geršl ze Šubířova (okr. Prostějov).
Za případnou odpověď Vám moc děkuji
e-mail: jajina.100@seznam.cz
GERŠL Alois* 1872, bytem Dubany (kraj Olomoucký), zahynul při osvobozování obce 9.5.1945.
0129 Přestavlky Dobrý den, prosím dá se zjistit odkud byl Ševčík František 1890-1917? Mám příbuzného naroz. 5. led, 1890 v Mutěnicích u Hodonína. Děkuji (sefcik.milan@seznam.cz)  
0128   Dobry den,dozvedela jsem se,ze muj stryc Jan Kristof zahynul koncem valky v koncentracnim tabore,bohuzel mam o nem velmi malo informaci.Narodil se kolem r.1912 v Havlovicich,zemrel asi 1944-45,mel byt zeleznicar.Nedokazal by mi nekdo poradit,jakym smerem bych mela patrat?Budu vdecna za kazdou odpoved.S pozdravem Jana Novotna,Prachatice  
0126 Nový Hradec Králové Jmenuji se Václav Černý, jsem synovec Maxmiliána a již delší dobu pátrám po jeho stopách od let 1939, kdy bojoval jako interbrigadista ve Španělsku, přes boje v řadách čs. jednotky ve Francii až po rok 1942, kdy jeho stopa končí ve věznici na Pankráci v Praze. V mém pátrání se objevuje několik variant jeho smrti. Zastřelení, sebevražda ve vězení apod. Zajímalo by mně tedy, odkud kdo čerpal informaci o koncentračním táboře. Ani rodina, ani žádný jiný dokument objasňující jeho konec se zatím nepodařilo nalézt.Pokud by existoval podobný dokument nebo někdo, kdo by věrohodně mohl jeho smrt objasnit, velice bych to uvítal.  ČERNÝ Maxmilián* 17.2.1917 ve Švýcarsku, vyučil se brašnářem a ozdobníkem, pracoval v Týništi nad Orlicí, roku 1937 odejel do Španělska, v dubnu 1938 raněn, 1939 odešel do Francie, kde se přihlásil do československého vojska, v roce 1941 se vrátil domů a zapojil se do komunistického odboje, spáchal sebevraždu před zatčením v roce 1942
0125 Středokluky  Dobrý den, jeden z chlapců (Zdeněk Rozhon-Zíma), který je na pomníčku uveden byl můj příbuzný, byl to synovec mé babičky, která mi jako dítěti vyprávěla, že spolu s dalšími chlapci se vydali na pomoc pražskému povstání a Esesáci je zastihli v těch místech a postříleli je, zda se chlapci bránili (měli-li zbraně) netuším, ale pátrám, ani jsem netušil, že mají pomníček u silnice i v obci. Pokud by někdo věděl něco více budu rád, mám v rodinném archivu také jeho fotografii. Martin Stejskal  
0124 Kerhartice  Hrob Migliana Pasquala, Deska na zdi u vrat kostela zmizela.Možná oprava? Arno Glaser  
0123 Vysoký Újezd  Ráda bych zjistila úmrtí a místo mého pradědečka.Prosím o radu.Děkuji, Romana Reiserová  V tomto případě není mnoho možností. Možná o tom bude zmínka v kronice obce, ale spíše bude lepší se rovnou obrátit na Vojenský archiv (http://www.vuapraha.cz/Pages/Domovskastranka.aspx).
0122  Víska u Frýdlantu v Čechách  V obci Víska u Frýdlantu v Čechách byl pomník obětem 1.sv.války. Bohužel při velké povodni v roce 2010 byl zničen. Stál totiž hned vedle horního mostu přes Smědu, která tehdy tuto část obce celou zničila. Máme velký zájem ho obnovit. Zatím ale nemůžeme vůbec zjistit, kdo má k němu nějakou dokumentaci a ani foto. Můžete mi poradit, kde něco o něm zjistit. Děkuji, Vladimír Lacina, vladimir.lacina@gmail.com  Alespoň nějakou fotografii má na webu MO
0121  Ing. Julius Singer  Kto poznal mojho stryca (Ing. Julius Singer), ktory padol ako partizan.Bol v partizanskom oddieli Vysoke Tatry v csl.brigade Za slobodu Slovanov. Salzer  
0120    Sháníme z archivu fotografii mladého sovětského vojáka, s děckem v náručí? V 80. letech se občas objevovala v časopisech.  
0119 generál Alois Machačík  Dobrý den, generál Alois Machačík byl bratr mé babičky, zajímalo by mě, kde lze vypátrat více informací o něm.Doma nám zůstal dopis, který napsal z věznice těsně před popravou. Děkuji Vrzalová Dana (vrzalovadana@seznam.cz)  Dobrý den, nejčastěji a nejraději doporučejeme Vojenský archiv (http://www.vuapraha.cz/Pages/Domovskastranka.aspx). Va vašem případě připadá v úvahu i Vojenský historický ústav (www.vhu.cz).

 

Odpověď: MACHAČÍK Alois, brigádní generál, JUDr.* 26.9.1888 Loukov, bytem Záboří nad Labem, dětství prožil v Horním Újezdě, kam se jeho rodiče přestěhovali po jeho narození, maturoval na gymnáziu ve Valašském Meziříčí, od roku 1908 na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, do rakousko – uherské armády povolán v červenci 1914, a bojoval v Srbsku a Makedonii , v roce 1915 padl do italského zajetí, roku 1917 vstoupil do československých legií ve Francii, do ČSR se vrátil v roce 1919 a bojoval proti Polákům na Těšínsku a Proti Maďarům na Slovensku, velitelem 14. pluku, v roce 1921 ve Francii v dělostřelecké škole, po návratu zástupcem velitele dělostřeleckého učiliště v Olomouci, od roku 1930 – 1935 velitelem dělostřeleckého pluku v Olomouci, od roku 1935 profesorem na Vojenské vysoké škole v Praze, 1937 zástupcem velitele 13. divize, 1938 velitelem divize v Kolíně, za mobilizace velitelem divize v Humpolci, v dubnu 1939 penzionován, zapojil se do odbojové organizace Obrana národa, zatčen  19.1.1942, vězněn v Kolíně, Praze, Bautzenu, popraven v Berlíně 1.6.1943.

0118  VZPOMÍNKA   NA   IVANA   HROZNÉHO – KADLECE  Hledám pamětníka, který se setkal s pomocníkem partyzánů v oblasti Žďáru n. Sázavou s krycím jménem „Sklenář  
 0117  Všenory (Praha-západ)  Dobry den, zajímám se o historii Všenor. Ve Všenorech (Praha-západ) máme pomníček padlého hrdiny – Františka Másílka, ktery padl 19.5.1945 ve Všenorech. Když jsem se ptala pamětníků, tak mi nikdo nebyl schopen říci přesné informace (vše jsou jen dohady). Prosím o sdělení, kam bych se mohla obrátit o informace.