Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2014

Listopad 30, 2014 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2014
Filed under: zapisy ze spolku 

Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2014

VH se konala po semináři dne 29. listopadu 2014.

 

V úvodu semináře k problematice vojenských památek byla provedena kontrola přítomnosti členů spolku a vzhledem malému počtu přítomných byla valná hromada ukončena a byl vypsán v souladu se stanovami nový termín na 29. 11. na 12 hodinu.

 

Náhradní valná hromada začala s mírným zpožděním v 13 hodin.

 

1)       Prvním bodem byla rekapitulace činnosti výkonného výboru v předchozích třech letech, kterou provedl předseda Vojta, který VH řídil do volby nového výboru:

za pozitiva lze označit

-byl založen nový web a podařilo se na něj převést 99% dat,

-v rámci nového občanského zákoníku byla provedena úprava stanov,

-byly dořešeny administrativní záležitosti Spolku,

-došlo ke stabilizaci členské základny Spolku,

-podobně byla dořešena spolková pokladna,

-Spolek by velmi dobrým způsobem prezentována na veřejnosti i v médiích,

-byla navázána spolupráce s MO.

 

Za ještě ne zcela dořešené věci lze považovat:

-občasné organizační zmatky při plánování a následné účasti na různých akcích

-nedostatečná komunikace v rámci Spolku, tedy fakt, že členská část diskusního fóra Spolku není zcela využívána všemi členy a následně se protahuje projednávání různých záležitostí

-nerovnoměrné rozložení povinností ve Spolku

2) Následovala diskuse, která bude podobně jako předchozí diskuse o změně jména u „Galerie hrdinů“ na „Jména z pomníků“ pokračovat. Nicméně i když se na první pohled může zdát, že jde „pouze“ o slovíčkaření, základ je podstatně hlubší. Jde o fakt, že objektem zájmu našeho spolku je něco co nemáme zcela přesně označeno. Pracovně používáme termín „vojenské pietní místo“. K tomu je třeba dodat, že válečný hrob je poměrně obstojně definován zákonem o VH a ministerskou metodikou. Naproti tomu naše definice pojmu vpm se v minulosti zaměřila spíše na technickou stránku věci, tedy co je vlastně pomník, co památník, co kenotaf, atd. A ne zcela přesně jsme dořešili co vlastně na dané památce má být. Následkem toho je, že občas dochází k velmi diskutabilním položkám. Pokusím se vysvětlit na příkladu Jaroslava Haška. Hašek byl jak spisovatel, tak i voják a legionář. Vše kde je zmíněn jako voják či legionář plně splňuje naši „nepsanou“ definici pojmu vpm, avšak existují i památky na Haška spisovatele. Za „normálních“ okolností bychom tyto památky ignorovali. Potíž je však v tom, v rámci našeho projektu máme seci „jména z pomníků“, kde je vedle medailonku osoby i seznam památek k ní se vážící. A zde by zase ty „nevojenské“ teoreticky chyběly. Otázka tedy je jak dál s tímto nesouladem.

Problematika je to pochopitelně o něco hlubší, protože může nastat situace, kdy by za vojenské pietní místo byla označena památka, která sice splňuje všechny naše parametry po technické stránce, ale už není zcela vhodné památku za vpm považovat po stránce lidské. Tedy je pochopitelně nezbytné v rámci naší nestrannosti zmapovat vše, například hroby vojáků Rudé armády, ale i jejich protivníků. Stejně tak „naše“ oběti z roku 1968, ale i mrtvé z okupačních armád. Jen tak vznikne nestranný pohled na dějiny. A tak se dá pokračovat ve všech konfliktech a dějinných událostech. Tedy je zjevné, že pojem „vojenské pietní místo“ pro definici objektu našeho zájmu není dostačující a bude muset být změněno. Tedy tento pojem, ne objekt zájmu.

Tímto vyzíváme všechny naše členy a příznivce k diskusi o tomto problému. Čím nahradit pojem vpm a jak přesně definovat objekt zájmu. Technickou stránku vyřešenu máme léta, ale obsahová ještě na dořešení čeká. A data zatím přibývají.

3) Následovala volba výkonného výboru. Navrženi byly tři kandidáti a všichni byly většinou přítomných zvoleni do výkonného výboru.   Nový výkonný výbor má toto složení: Vladimír Štrupl, Ing. Jiří Porteš, Ing. Petr Tichý. Výkonný výbor za svého předsedu zvolil Ing. Jiřího Porteše.

 

Nově zvolený předseda Spolku převzal řízení VH od Vojty Stráníka.

4) Byla nastíněna finanční rozvaha (návrh rozpočtu) Spolku pro rok 2015. Předloženy byly tři varianty závisející mimo jiné na výši členského příspěvku. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o hospodaření v roce 2013 a schválila finanční plán na rok 2014.

5) Byla odsouhlasena výše členského příspěvku na další období ve výši 400 Kč a splatnost tohoto příspěvku do 31. března 2015. Platbu je možno provést až od 1. ledna 2015 a to osobně pokladníkovi nebo elektronicky převodem na účet Spolku.

6) Na základě výše příspěvku byl schválen rozpočet pro rok 2015 s předpokládanými výdaji ve výši 14500 Kč.

7) Byla provedena již druhá revize členské základny.  Bylo ukončeno členství dlouhodobě neaktivním členům (důvod dle Stanov  – neplacení členských příspěvků). Stávající stav je na této stránce.

8) Pro možnost elektronické platby budou členům Spolku přidělena osobní čísla, které bude moci plátce využít jako variabilní symbol.

9) Byl schválen termín dalšího semináře a valné hromady, tímto dnem je 28. listopad 2014.

10) Sponzor našeho webu, TOP-ARMYSHOP má dále zájem nás podporovat. K jednání s ním byl pověřen místopředseda Vladimír Štrupl.

11) Nový statutární orgán Spolku bude zapsán do Spolkového rejstříku, což vybaví V. Ježek.

12) Byl představen plán akcí na rok 2015. Tento je již umístěn na našich stránkách. Jsou vítané všechna doplnění. Zvláštní pozornost prosím věnujte faktu, že spolková setkání již nemají pevný základ (první čtvrtek), ale jsou stanoveny různé termíny.

13)Bylo provedeno předání (přerozdělení) Spolkové agendy, která byla v působnosti předchozího výkonného výboru, tedy hlavně předchozího předsedy. K tomu budou upraveny všechny informace na našich stránkách, včetně kontaktů.

14) Vladimír Ježek nás seznámil s postupem prací, vlastně již finalizací aktivit ohledně výroby trika model 2014. Výsledkem je, že budeme mít dva modely trika (pro Spolek a pro jednotu ČsOL Český Brod), barva bude khaki (olive-drab, tmavě zelená), logo a písmo v kontrastní barvě vůči podkladu, součástí bude tedy znak spolku či obce a vlaječka. Cena jednoho modelu bude cca 350 Kč, s příspěvkem z rozpočtu Spolku se nepočítá. Z rozpočtu se uhradí výroba triček „na víc“. Vladimír založí v členské diskusi vlákno pro objednání počtu a velikostí s termínem uzávěrky do 28. 2: 2015.

A v rámci různého:

-František pro dořešení mapování Pouchova založí na diskusi samostatné vlákno.

-Naše data opět posloužila v další publikaci, tentokrát od pana J. Padevěta.

Závěrem je třeba poděkovat předchozímu výkonnému výboru. Vojtovi, Vladimírovi a Honzinovi za odvedení neskutečně velkého objemu prací. Je to sice zmíněno v úvodu, ale kdo si porovná třeba jen „starý“ a „nový“ web musí vidět, že je to skok z 20. do 21. století. A tomu nemalá administrativa a množství jednání. Prostě velké díky!

A novému výboru lze popřát jen množství elánu a pevné nervy se zvládáním Spolku.

Zapsal: Martin

 

9. výroční setkání a 8. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

Listopad 30, 2014 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 9. výroční setkání a 8. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst
Filed under: zapisy ze spolku 

9. výroční setkání a 8. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 29.listopadu 2013. Vlastní akce začala prezentací v 10 hodin.

Úvodního slova a se ujal předseda spolku Vojta Stráník.

V úvodu byla provedena kontrola přítomnosti členů spolku a vzhledem malému počtu přítomných byla valná hromada ukončena a byl vypsán v souladu se stanovami nový termín na 29. 11. na 12 hodinu.

Následoval blok přednášek, letos sice limitovaný absencí projektoru, ale snad pro posluchače přesto zajímavé.

1)Martin představil činnost Mimoresortní komise pro válečné hroby při MO ČR,

2)P. Prchlík představil plány okolo snahy o obnovení pomníku Hrdinům od Zborova,

3)Vojta nastínil průběh spolupráce mezi naším Spolkem a MO, Odborem pro válečné veterány, přesněji s částí spravující Centrální evidenci válečných hrobů. Do současné doby bylo osloveno s nabídkou dat 30 obcí, kdy zpětně reagovala přesně jedna polovina a pouhé 4 obce data vložila a následně nám o tomto dali informaci. Další jednání budou pokračovat v roce 2015. Nicméně je zjevné, že projekt je to přínosný. Následná diskuse opět otevřela otázku ne zcela dořešeného právního ukotvení tzv. rodinných hrobů (tedy místa, kde je pohřben či v podobě kenotafu zmíněn např. legionář, ale zároveň jsou zde pochováni i členové jeho rodiny).

4)Vojta představil statistiky ohledně provozu našich stránek. Předně je třeba zdůraznit, že ze starého webu je na nový překlopeno již 99% dat. Počet vkladačů je v současné době 16 osob, což je skvělé, byť pochopitelně v procentech jimi vložených dat jsou velké rozdíly. Návštěva stránek je také velmi dobrá, průměrně okolo 500 unikátních adres denně. V diskusi bylo upozorněno především na nezbytnost kontroly dat. Dále se jako velmi vhodné jeví při vkládání zároveň kontrolovat zda daná památka nejde přes jméno spojit s další (přes sekci „jména z pomníků“). A u kontroly se zaměřit na logičnost zařazovaných dat. Například není možné vložit památku na legionáře, který by měl datum narození 1924 apod.

5)Jirka vyhodnotil naši soutěž Liga přispěvatelů, letos již 5. ročník a obratem byly předány ceny:

1. místo – Jedlička František         2707,5
2. místo – Barabás Ladislav           1208,5
3. místo – Krídlo Jaroslav                473,0
4. místo – Lašťovka Milan                256,5
5. místo – Šimčíková Lenka            211,0

 Zvláštní cenu ještě dostal „muž v pozadí“, náš hlavní přepisovač Aleš, který stojí za zpracování nemalého množství textů.

6) Vladimír informoval o své velmi záslužné práci při fyzické obnově památek. Přesněji v obci Radouň. Dá se tedy říci, že ne pouze evidujeme, ale i opravujeme.

7)Petr představil aktivity zaměřené na opravu a obnovu vojenských hřbitovů, především ve spolupráci s KVH Beskydy a Signum belli 1914. Například ohledně tvorby naučné stezky připomínce 28. pluku. Jejich aktivity byly zmíněny i v pořadech Naše Velká válka a Raport o Velké válce.

8)Petr dále představil formy podpory aktivit okolo vojenských památek přes známou hru Geocaching a to na příkladu vojenských hřbitovů na východním Slovensku. Přičemž je nezbytné zdůraznit, že hráči nejen hledají skrýše, ale podílí se i na úklidu hřbitovů. A Petr by rád u každého ze hřbitovů zřídil jednu skrýš.

9)Následovalo předání pamětních odznaků našeho Spolku.

10)František přestavil problematiku mapování památek na hřbitově v Hradci Králové – Pouchově. V první řadě poděkoval za již odvedenou práci, kterou vykonal Ivo Šťastný v předchozích obdobích. Tento hřbitov není v současné době úplně podchycen i v databázi CEVH a bylo dáno k diskusi jak ho vlastně „dozmapovat“.

11)Marek přestavil nástin velmi zajímavého projektu na podporu výuky historie, přesněji událostí okolo 1. světové války. Bude se jednat o formu aktivní diskuse přednášející-posluchači, kdy budou posluchači „vtaženi“ do diskuse mezi oběma průvodci projektem „Hrdým legionářem“ a „skeptickým staříkem“ a pokusí se vyřešit jejich rozpor na vidění historie vzniku a působení našich legií. V průběhu projektu bude diskuse zaměřena na stále probírané otázky typu „byli legionáři hrdinové nebo zrádci Císaře“, apod. Na projekt se mohou těšit v některých středočeských obcích a následně bude nabídnout k dalšímu využití.

12)Vladimír představil účast členů projektu na stěhování ostatků z osária z Olšanských hřbitovů, kterého se letos dva naši členové účastnili.

13)A jen pár slovy Martin zmínil postup prací na naší letošní brožuře o městu Kladno.

 

V rámci semináře do Českobrodské jednoty ČsOL vstoupil Jarda Kotlaba a do Spolku vstoupili F. Jedlička a M. Nejedlá.

 

Je nezbytné poděkovat také našim hostům za jejich účast, za vstup do diskusí a přinesení mnoha zajímavých námětů. Pochopitelně panu Krídlovi za jeho dar pro náš Spolek.

V neposlední řadě patří díky ČsOL za poskytnutí prostoru a Alešovi za péči o logistické zabezpečení.

 

Zapsal: Martin

 

84. setkání

Listopad 14, 2014 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 84. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 

84. setkání

84. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 13. listopadu 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.
Účastnili se: Vojta, Martin,Aleš a Jirka.

1)V rámci zvýšení efektivity korespondence bude zrušen email badatelna@vets.cz a bude nahrazen emailovou adresou monument@vets.cz,
2) k diskusi se dává zda do našich fotografií nevkládat místo jména a data i vodoznak,například se znakem spolku,
3)Martin informoval o postupu prací na brožuře z edice Knihovna, městu Kladnu. Situace je taková, že do plného počtu válečných hrobů nám chybí jedna položka. Dále máme přislíbeno několik dalších vpm ze hřbitovů. Aleš dává dohromady seznam legionářů,jenž Martin bude verifikovat proti oficiálním datům a výsledkem je velká šance na dodržení termínu jenž nám byl určen,
4)Vojta oznámil, že budou k dispozici další záhlaví ke spolkovému webu,
5)projednávali jsme „drobnosti“ před Valnou hromadou (co kdo přinese, apod.),
6)jednotlivé prezentace pro seminář a Valnou hromadu si každý nachystá v obvyklé podobě (na USB flash ve formátu ppt či pdf a pro vlastní vystoupení  případně vytištěné),
7)jedním z nových nápadů je „budoucí“ novinka, kdy ke každému vpm zvažujeme zřídit diskusní vlákno (v podobném formátu jako je členská diskuse).
A to je vše, uvidíme se na semináři a Valné hromadě 29. listopadu 2014 v Legii.
Zapsal: Martin