Ikonografia Štefánikovho pomníka v Bratislave

Ikonografia Štefánikovho pomníka v Bratislave

autor: Ferdinand Vrábel

A n o t á c i a

5.5.2013 004Článok rozoberá ikonografiu pomníka Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Porovnaním, listinných a trojrozmerných  prameňov, dobových svedectiev, výpovedí autora sochy Bohumila Kafku a heraldických pravidiel dospieva k záveru, že v prípade jednochvostého leva na pylóne za postavou Štefánika ide o  štítonosiča resp. ochrancu malého československého štátneho znaku  a  zároveň aj o symbol, stelesňujúci silu a  odhodlanosť československých légií bojovať za slobodu a  vytvorenie vlastného štátu. Tento lev teda nezobrazuje ani českú, ani československú štátnosť (tú symbolizuje iba štátny znak chránený štítonosičom v podobe leva a dva menšie dvojchvosté levy na golieri Štefánikovej blúzy pod leteckou kombinézou), ale symboliku československých ozbrojených síl, ktorých bojové tradície v  I. ČSR (1918–1938) boli vedome budované na odkaze československého dobrovoľníckeho vojska – légií v Taliansku, Francúzsku a najmä v Rusku (bitky pri Zborove, Bachmači a i.), kde boli najpočetnejšie legionárske jednotky. O budovanie, organizáciu a vojensko-politické využitie légií pre vznik vlastného spoločného štátu Slovákov a Čechov sa zaslúžil generál M. R. Štefánik v  spolupráci s ďalšími zakladateľmi Československa – T. G. Masarykom a E. Benešom.

Celý text naleznete zde.