2. výroční setkání a seminář

Výroční setkání účastníků Projektu mapování vojenských pietních míst spojené se seminářem na téma vojenská pietní místa se konal již podruhé v Pardubicích. Loňský ročník jsme pracovně označili za nultý, jelikož jsme se učili jak takovou akci pořádat. Letošní ročník byl tedy „papírově“ prvním.

Místem setkání byla již tradičně Pivovarská restaurace, respektive její salónek. Organizaci si stejně jako minule vzali na starosti Ivo s Jardou a stejně jako minule bylo vše bez chyby. Prostor dostatečný, dostatek počítačů, projektor, ale i ubytování pro zájemce.

Ani účast nebyla nejhorší : Ivo s potomkem, Petr Tichý, Vladimír s Dianou, Martin se Zdeňkou, Jarda Šváb, Petr Novák, Radek Říha, Standa s Kristinou, Aleš Zahradníček s doprovodem a jako host milá návštěva, pan Svatopluk Kučera, pokračovatel v tvorbě seznamu obětí druhé světové války.

Zahájení mírně po desáté se tradičně pojilo s organizováním prostoru a upřesnění programu a před dvanáctou jsme zahájili.

První blok byl věnován více technickým věcem ohledně fungování webu, kdy Martin přítomné seznámil, čí spíše znovu zopakoval pravidla fungování, provozování, vkládání dat a vůbec všeho nezbytného pro www.vets.estranky.cz.
Zde je třeba upozornit na fakt, že zavládla shoda v názoru, že je třeba plně využívat možností Badatelny a nejisté lokality dávat přímo tam. Je to z důvodu, abychom si do budoucna nevysloužili pověst Spolku, co „každý šutr považuje za vojenské pietní místo“. Jelikož tomu tak dosud není, nebude tomu ani do budoucna, právě díky takovýmto upřesněním.

Další přednáškou bylo téma územní členění ČR, respektive administrativní členění a používání dat z registru UIR ADR. Opět se víceméně hlavně zopakovalo, že pro zařazení VPM používáme nejmenší formu lokalit v ČR, tedy tzv. částí obcí. Důvod je prostý, obce se stěhují, dělí, slučují, ale nepřejmenovávají se. Takováto lokace je tedy nejtrvalejší a jednotlivé položky se dají přesouvat v okresech a není nutné rozdělovat stránky s příspěvky. Zároveň je takováto minimální forma dobrým stavebním kamenem pro budoucí databázi.
První blok končilo dnes již tradiční Mapování Soudního okresu Český Brod. Je s podivem, že se od roku 2004 nijak zvlášť nezlepšilo chování některých státem či obcí placených úředníků se vztahem k válečným hrobům, respektive vojenským pietním místům.

Odpolední blok zahájil předseda Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. Standa Kain, kdy bylo předáno ocenění za přínos při mapování vojenských pietních míst. Bylo rozhodnuto, že náš spolek bude vydávat osobám, které se na mapování VPM významně zasloužili pamětní list. Letošní rok byl tedy prvním, kdy bylo toto ocenění uděleno. Část pamětních listů bylo předáno na místě a další budou předány oceněným dodatečně v nejbližších termínech.
Letos byl pamětní list udělen pro : Prof.Ing. Bohuslav Veverka DrSc, Jaroslav Brom, pplk.Ing.Ladislav Sornas, Mgr. Josef Hrůza, MUDr. Daniela Pulgretová, Antonín Nešpor, Ing. Robert Bartek i.m., mjr. Mgr. Ivo Šťastný, Ing. Radek Říha, Bc. Petr Tichý, Stanislav Kain, Oldřich Tetur, Vladimír Štrupl, mjr. Ing. Josef Přerovský, Jaroslav Šváb, Martin Brynych, Bc. Jaroslava Kainová, Bc. David Podzimek, Diana Štruplová. Všem oceněným velké díky za jejich pomoc a práci pro náš projekt.

Dále předseda přítomné seznámil s věcmi okolo Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. Předně, za necelý půlrok má náš spolek 12 členů a jednoho sympatizanta, což je velmi příjemné zjištění. Vlastních přispěvatelů do projektu mapování VPM je necelých 150. Dále nás předseda seznámil s financemi spolku, kdy se od jeho založení podařilo vybrat 2200 Kč a stejná částka se nám letos také podařila utratit. Hlavními náklady byl nákup razítek a provoz webu a registrace domény. Zde je třeba zdůraznit pro další rok jednu velmi výraznou změnu. Pro rok 2008 bude členský příspěvek povinný a jeho částka byla řádnou volbou stanovena na 500 Kč pro člena spolku a 250 Kč pro sympatizanty. Z 12 členů bylo přítomno 8 a za jednoho měl předseda plnou moc, všech 9 hlasů bylo pro toto opatření, které má do budoucna zjednodušit naše finance.

Pokračovalo se představení stávající mapové aplikace na vets.cz, kdy Standa popsal i naše plány do budoucna.Následovalo mírné opakování, ale i diskuse pro budoucí metodiku, kdy jsme řešili názvosloví pro jednotlivá VPM a už se dá říci, že zavládla jistá shoda.

Martin v krátkosti představil Zákon o válečných hrobech tak jak je v platnosti, včetně všech práv a povinností vlastníků válečného hrobu, státní správy a i způsobu evidence VH. A taktéž představil historické počty válečných hrobů, kterés louží jako základ čísla, kolik nám toho ještě chybí najít. A že toho ještě pár desítek tisíc zbývá…..

A na závěr hlavních bloků nás pan Kučera seznámil s databází obětí 2. světové války na území Československa. V této databázi pokračuje po zesnulém panu Slávovi Kindlovi, který na ní pracoval více než 14 let. Databáze je to zcela jedinečná a vyvolal velkou vlnu zájmu, v mnoha směrech jsou si naše snahy podobné a určitě bude i náš projekt možným zdrojem dat do takovéto databáze. Velké díky panu Kučerovi za prezentaci a přejeme mu mnoho zdaru i pevné vůle do další práce.

Poté už následovaly jednotlivé diskuse.
První bylo na řadě používání jakéhosi vkládacího formuláře pro přípravu příspěvků na web. Diskuse byla celkem bouřlivá a dlouhá, nicméně výsledkem je, že Standa s Davidem připraví nějaký pilotní projekt na toto téma a pro členy bude  beta verze k odzkoušení k dispozici.

Tradičním tématem je druhý a případně i třetí vkladač dat na web. Předně, doufejme, že se Martinovi podařilo jasně a srozumitelně vysvětlit, že od  projektu neodchází a ani se mu nehodlá věnovat méně. Jen už není v časových možnostech jednoho člověka souběžně vkládat data jak pro VPM, tak pro ostatní části webu a ještě vést komunikaci s přispěvateli a tazateli. To, že na vlastní hledání už mu moc času nezbývá je zjevné. Je tedy nezbytné vyškolit alespoň jednoho vkladače dat. Vlastní správu dat ( tedy offline a GIS ), povede i nadále Martin. Toto opatření povede nejen k tomu,že projekt webu nebude stát hlavně na jednom člověku což je někdy i riskantní ( úraz, práce v zahraničí ), ale bude i atraktivnější pro čtenáře, neb bude prezentováno rychleji více dat z více našich projektů ( netřeba si nalhávat, že insignie i prostory stagnují ). Sice zavládla shoda, že je nezbytné řadu vkladačů rozšířit, ale konkrétní jméno nepadlo. Zatím to vypadá tak, že se vyškolí více lidí ( Standa, Ivo, .. ), kteří se budou na pozici druhé vkladače střídat. A pochopitelně jak bylo ten den mnohokrát řečeno je třeba věnovat větší pozornost tvorbě příspěvků, aby vkladač neměl moc práce s dohotovením příspěvku.

Třetí téma byla mapa, tedy vytvoření beta verze mapové aplikace, která bude prezentována jako další ukázka možností našeho rozvoje, toto si na bedra naložil Standa s Davidem a jako území, které bude zpracováno byla vybrána Praha 7.

Opět byla na pořadu dne změna titulní stránky našeho webu, kde po vytvoření našeho loga dojde k výměně obrázku a bude ještě více zdůrazněno, že web slouží jen ke sběru dat a tedy opravdu se může stát, že nějaké lokalita ještě není komplet.

A okrajově se hovořilo o obsahu databáze pro třetí fázi projektu, nicméně vzhledem k vzdálenosti tohoto projektu to bylo opravdu jen okrajové.

Souběžně s programem byla k dispozici malá ukázka z naší produkce, tedy zpravodaje Monument a Českobrodský legionář, návrh výroční zprávy pro rok 2007, návrh Metodiky mapování VPM a návrh zpracování Projektu mapování VPM, stejně jako propagační brožura o projektu, přehledové tabulky o práci projektu a již tradiční reklamní předměty na moderní leteckou techniku zařazenou v AČR.

Vladimír se také postaral o pěknou ukázku knih s tématem historie a vojenská pietní místa, kdy zvláště některé staré tituly z produkce ČSPFB, jsou velmi zajímavé. A pochopitelně se tradičně distribuovala offline verze projektu. Zde už to ovšem nebylo tak snadné jako loni, jelikož její velikost je k 7 GB, takže na řadu přišly dvouvrstvé DVD, notebooky a přenosné HDD. Uvidíme s čím vystačíme v dalších letech.

Setkání končilo až po dvaadvacáté hodině a myslím, že bylo vyřešeno nemálo z našich otázek a celkově se jednalo o velmi prospěšný den pro náš projekt. Prostě se z Pardubického semináře stává velmi příjemná tradice našeho projektu i spolku. Příští rok na stejném místě a ve stejný čas ( první víkend v prosinci ) se bude akce opět konat, avšak tentokrát i jako Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. I když tato VH nabude volební, na top máme ještě pár let.

Všem velké díky za práci i účast a mnoho úspěchů v další práci přeje Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.