Výroční setkání a seminář, 0.ročník

Výroční setkání klubu okolo projektu VETS spojené se seminářem ( konferencí ) o vojenských pietních místech se konalo v sobotu 2. prosince 2006 v Pardubicích, přesněji v salónku Pivovarské restaurace.

Technicky i organizačně perfektně připravený prostor se začal plnit už od desáté hodiny místními, po jedenácte přijela skupina od Prahy a do 15té hodiny jsme byli na maximálním počtu, který dosáhl patnácti osob. Což je v naší krátké historii zatím rekordní hranice. Setkání i seminář byl volně přístupný komukoliv stejně jako všechny naše akce a stejně tak zůstal zatím nepovšimnut.

Po seznámení se s programem, sálem ( kde byla výstava knih s problematikou vojenské historie, vojenských pietních míst, legionářů a výsledky mapování Soudního okresu Český Brod ) a po obědě začal vlastní program semináře.

Program byl následující :

– zhodnocení roku 2006
– OFF line verze stránek našeho projektu mapování VPM
– vzorový příspěvek, struktura webu a provádění úprav webu
– mapování VPM na Soudním okrese Český Brod
– využití projektu Janitor a programu JanMap pro prohlížení geografických dat
– geografické informační systémy a GPS, teoretický základ a ukázka GPS
– tvorba shapefile a jeho struktura
– zpráva přípravného výboru našeho přechodu na organizovanou formu – spolek
– fotografování a digitální úprava fotografií
– plány pro rok 2007

Ve zhodnocení Martin přítomné stručně seznámil s historií projektu mapování VPM, historií a vývojem webu VETS i s plánovaným rozsahem webu pro rok 2007. Aktuální stav k 30.11.2006 byl 1438 stránek ( příspěvků na webu ), 136 fotogalerií a v nich 4261 fotografií. Stávající velikost online verze je 761 MB. K témuž dni web navštívilo více než 60 000 čtenářů. Byla též představena tabulka s počtem návštěv na jednotlivých položkách menu.

Následovalo seznámení se s rozsahem členské základny, kde je 15 členů klubu a 53 přispěvatelů, z toho je 9 členů Sdružení veteránů a celkem 18 válečných veteránů.
V roce 2006 se podařilo vybudovat kostru budoucího spolku ( pochopitelně bez většiny organizačních prvků ), strukturu webů on a off line, podařilo se začít vydávat ID karty členům a nechali jsme si vyrobit klubová trička.
Následoval výčet míst, kde se o našem projektu psalo a kde jsme o našem projektu jednali se stručným zhodnocením, jestli je daná cesta přínosem do budoucna.
A následovalo seznámení s první variantou offline verze webu projektu. Nemá cenu se zde o ní šířeji zmiňovat, každý přítomný si ji odnesl domů ke studování a dolaďování.

V části věnované vzorovému příspěvku a úpravám byly znovu opakovány už více méně zaběhnuté metody posílání dat k administrátorovi, tak, aby se celý systém co nejvíce usnadnil a tím i urychlil. Bylo též domluveno celkem jednoduché opatření pomocí kterého by se zhruba do konce února mělo co nejvíce podařit vyprázdnit frontu na zařazení.

V přednášce o mapování VPM na Soudním okrese Český Brod byly představený všechny výstupy tehdejší snah v mapování, tedy CD s HTML stránkami, „papírová“ verze a plakát s mapou a přehledem VPM na SO Č. Brod. Stejně tak byla představena data ve formátu MS Access, tak jak jsou sbírána na základě Zákona 122/2004. Byl zhodnocen krajně rozdílní přístup jednotlivých obcí a institucí k problematice válečných hrobů ( případně VPM ). A znovu byla zdůrazněna vyjímečná vstřícnost vedení města Český Brod k tehdejšímu pokusu mapovat tyto památky.

Po přestávce v rámci které dorazili další z účastníků semináře a dosáhli jsme tak maximální počtu, jsme přešli na odbornější témata.

Pro tento seminář byly připraveny tři přednášky na téma GPS, GIS a využití těchto možností pro mapování vojenských pietních míst.
Martin představil program JanMap, který slouží mimo jiné i k prohlížení dat ve formátu shapefile a pro připojení k WMS i k prohlížení rastrových dat. Byl představen návodný postup, jak si naše data prohlížet např. na leteckých snímcích.
Pepa navázal s perfektní přednáškou na teorii GISu, GPS a geografie obecně a celý blok končil Martin s krátkou ukázkou postupu vlastní tvorby SHP.
V rámci tohoto bloku dal Ivo velmi zajímavý návrh, který byl následně přijat. Budeme vytvářet i vrstvu SHP s místy, která jsme již navštívili, ale kde se žádná VPM nenachází. Získáme tak ještě lepší přehled o tom, kde ještě lze hledat a kde už nic není. V kombinaci tohoto postupu ( např. prohlížení SHP na PDA ) a stejně tak prohlížení si offline verze ( zase třeba na PDA ), může „hledač“ i v terénu mít přehled o tom jak na tom jsme.
Praktické provedení Ivova návrhu je prosté – zašlete místo lokality, kde jste byli a kde VPM nejsou, včetně souřadnice a následně doděláme i tuto vrstvu „kde pro nás nic není“.

Následoval Standův blok přednášek, který načal tématem fotografování a úprava snímků, včetně popisů doporučených programů z oblasti freeware pro úpravu fotografií. Součástí tématu byla nejen ukázka fotek, ale i krátká diskuse.
A následovala zpráva přípravného výboru ( pro náš přechod na spolek ), kde bylo předneseno jak jsme daleko ( zatím moc ne ) a co je třeba ještě dodělat. Přípravný výbor dostal následující termíny pro svoji práci:
– do konce prosince dodělá přípravný výbor návrh stanov a ty budou vystaveny v členské sekci k diskusi
– diskusi ukončíme k 31.lednu 2007 a PV stanovy dodělá na základě připomínek
– a následně, cca 5 15.2.2007 PV požádá o registraci na MV
Zároveň bylo řečeno, že stanovy musí být nejen co nestručnější, ale i nejjasnější, nejlépe bez možného dvojího výkladu čehokoliv ( ale to asi samozřejmost ). Dále bylo řečeno, že pochopitelně, kdo nebude chtít vstoupit do spolku, tak se pro něj nic nemění.

Spolek vzniká pouze z důvodu, že hlavně stát není schopen jednat s „partou nadšenců“ a proto si vytváříme tuto instituci. A ačkoliv jsme se jasně dohodli, že členské příspěvky budou dobrovolné, tak součástí stanov budou i pravidla pro nakládání s těmito příspěvky.

A následoval zlatý hřeb večera – plány na rok 2007 a případně ještě dále.
Jako hlavní úkoly na rok 2007 jsme si stanovili
– přechod na organizovanou formu, nejspíše spolek
– vypracování Metodiky pro mapování VPM ( návod pro vlastní činnost ), nejspíš jen v elektronické podobě, možná i jako brožuru
– pokusit se navázat spolupráci s MO ( bude-li o to z jejich strany zájem )

K dalším úkolům patří:
– další rozšiřování členské základny, což se zvláště na Pardubicku Ivovi a Jardovi více než daří
– dostat se do stavu, že budeme mít alespoň jedno VPM z každého okresu, zatím nám jich chybí 6 ( Cheb, Sokolov, Frýdek Místek, Karviná, Šumperk a Most )
– a pokusit se zlepšit formu naší prezentace na veřejnosti ( jednotný leták-brožurka byla představena )

Dále jsme se shodli na tom, že v rámci setkání ( 1x měsíčně ) by bylo vhodné uspořádat případně i pietní akci, stejně tak jako i v rámci setkání mít alespoň 1 téma jako přednášku pro ostatní a souhrn přednášek za rok opět představit na semináři v Pardubicích na konci roku. Z toho je zřejmé, že letošní Pardubice nebyly náhoda, ale opravdu nultý ročník konference ( semináře ) o VPM a budeme v této aktivitě pokračovat i nadále.

Pro lepší organizaci se dohodlo, že se bude zpracovávat roční plán setkání a na konci roku konferenci ( nejspíš to bude vždy první sobota v prosinci ). Vlastní plán pro rok 2007 vznikne tak, že nyní se připraví setkání pro leden a do konce ledna pro celý rok.
A v rámci konference budeme zpracovávat Výroční zprávu o fungování ( v té době již nejspíše spolku ) naší činnosti. Letošní zpráva bude zpracována také do konce roku ( ovšem jen jako cvičná varianta pro diskusi o výsledné podobě ).

Pro úpravy webu ( online ) se dohodlo, že pro každý měsíc budeme vybírat osobnost měsíce a k ní si hlavně historická komise ( ale i kdokoliv další ) připraví medailon a odkazy na místa s danou osobou spojená. K tomu byly do textů ve sborníku ( DVD, adresář 009_různé_TXT, plány akcí ) dány listy MS Excel, kde si už můžeme chystat plán osobností pro rok 2007.

V rámci plánů na věci, které přesahují rok 2007 jsme zahájili diskusi na téma, jak se vlastně bude jmenovat výsledná, tedy 3. fáze projektu mapování VPM ( finální produkt našich snad ). Pro úvodní diskusi byly dva návrhy:
– Národní databáze VPM
– virtuální památník generála R. Krzáka
Pracovně jsme zvolili kombinaci obou variant na Národní památník VPM in memoriam gen. Krzáka. Jméno pana generála není vybrané náhodně. Jmenovaný se významně přičinil při mapování a tvorbě seznamů legionářů v ČR a mi bychom rádi na jeho aktivitu takto navázali.

No a v rámci zlatého hřebu musí být to nejdůležitější a to diskuse o názvu budoucího ( asi ) spolku. Diskuse byla dlouhá, místy bouřlivá, původní 4 návrhy se rozmnožily na 9 a rozhodovalo hlasování.
Zatím tedy pracovně, ale s největší podporou zvítězila varianta Jany Medové Sdružení ( spolek, společnost.. )

„Nikdo nebude zapomenut !“

Tím byla ukončena oficiálnější část a následovala volná diskuse, ostatně už jsme jednali 7 hodinu. Takže se dokonce ani nepodařilo probrat vše co bylo v plánu, ale vše hlavní a důležité probráno bylo a dohodla se celá řada důležitých věcí pro naši další činnost.

Na závěr bych rád ještě jednou poděkoval naším členům z Pardubicka za perfektní organizaci celé akce, sál vybavený projektorem a plátnem, ubytování a celá řad dalších věcí prostě nemělo chybu. A stejný dík patří všem účastníkům, za podílení se na výstavce knih, na přednáškách a v diskusích u přednášek a hlavně za práci pro náš projekt. S takovým týmem se toho dá udělat více něž dost.

Letos to byl nultý ročník, kde jsme se chtěli leccos dozvědět, naučit a ujistit se, jestli může „parta nadšenců“ takový seminář uspořádat za tradičních ( tedy minimálních ) finančních nákladů. A vida, ono to jde. Je pravda škoda, že opět nebyla odezva z oficiálních institucí, ale třeba se to někdy zlepší.

Myslím, že to byly skoro dva dny ( část lidí pochopitelně zůstala v Pardubicích a druhý den využila k prohlídce města ) naplněné užitečnou prací i zábavou. Už se těším na další seminář-konferenci, tentokrát s číslem 1 ( i když to vlastně bude druhý ročník ).

Martin

P.S. doufám, že jsem na nic nezapomněl.