Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2016

Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2016

  1. výroční setkání a 10. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

 

Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 26.listopadu 2016. VH se konala souběžně se seminářem.

Vlastní akce začala prezentací v 10 hodin.

Úvodního slova a se ujal předseda spolku Jirka Porteš.

Při prezentaci bylo zjištěno, že z 26 členů Spolku bylo na místě přítomno 11. Sedm členů předalo plnou moc pro své zastupování. To je dostatečný počet pro hlasování.

1) Předseda spolku nás informoval o hospodaření spolku. Daňové podání za předchozí rok bylo v čas a řádně podáno, všechny věci řádně zaúčtovány, hospodaření spolku je v kladných číslech. Členské příspěvky za rok 2015 byly uhrazeny všemi členy a za rok 2016 naprostou většinou. Nezaplacené bylo dořešeno na místě.

Valná hromada vzala na vědomí výsledky hospodaření spolku.

Předseda nastínil finanční plán na rok 2017. Tento plán byl všemi hlasy přijat.

Nebyl schválen příspěvek na zakoupení symbolu Vlčího máku z prostředků spolku. Na tento symbol byla následně uspořádána mezi členy sbírka, která vynaložené náklady pokryje. Zároveň bylo konstatováno, že všechny nákupy musí vycházet ze schváleného finančního plánu, případně musí být schváleny předsednictvem spolku.

2) Předseda spolku informoval o organizačních záležitostech. Především o prováděných úkonech ohledně dokončení zanesení našeho spolku do Rejstříkového soudu. Tento administrativně nelehký úkol provádí za vydatné pomoci Mgr. Vladimíra Ježka.

Všechny podklady pro tyto úkony byly schváleny již na předchozích Valných hromadách. Úprava stanov v roce 2013. Nové (stávající) předsednictvo bylo zvoleno v roce 2014 ve složení: Ing. Jiří Porteš, Vladimír Štrupl, Ing. Petr Tichý.

Z čistě preventivních důvodů letošní Valná hromada potvrdila hlasování z roku 2013 a 2014, tedy úpravu stanov a volbu současného předsednictva. Všichni oprávnění hlasovat byli pro, proti nikdo
a nikdo se nezdržel.

Valná hromada v roce 2017 bude volební.

p1030473

3) Byly uděleny Pamětní odznaky spolku za rok 2016. Letos tedy za pomoc v projektu mapování vojenských pietních míst, péči o památky či za další prospěšnou činnost děkujeme: Ivan Jirota, Jaroslav Rankl, PhDr. Ing. Jozef Špánik, Mgr. Jaroslav Krídlo, Ing. Zdeněk Rerych, David Kosina, DiS., Arno Glaser, Mgr. František Trávníček, PhDr. Pavel Šmejkal, Ph. D.

4) Spolek již nějakou dobu používá nové logo. Bez písmenek o. s. Nicméně Vladimír navrhl malou úpravu tohoto loga. Jde o využívání rámečku okolo stávajícího znaku. Diskuse k této problematice bude založena v členské sekci.

5) Dan Vrba prezentoval postup aktivit u pomníku Obětem 1. světové války Dolním Týnci.

6)Byly prezentovány akce pro veřejnost za účasti našeho spolku. Jde především o Cyklopřejezd
a spoluúčast na Dětském dnu v Českém Brodě, obojí za účasti ČsOL Český Brod. Dále deset setkání
v Praze. Instalace dvou Vzpomínkových laviček válečných veteránů a spoluúčast na distribuci symbolu vlčího máku.

lavicky_31_32

7) Byly prezentovány malé změny v administrační části sekce Jména z pomníků a obecně nastíněna budoucnost této části. Zde je stále potřebnější kontrola při vkládání nových vpm i osob. Jde o to,
že již mnoho jmen je v naší databázi a je třeba nezapomínat už všechna data společně propojovat. Čím nedůsledněji či později se s tím začne, tím více práce s tím bude. Jelikož část prací mohou provádět až adminové s vyšším oprávněním, je možno se s dotazy obrace na Jirku, Martina
a Františka.

p1030471

8) Probírali jsme tipy k administraci a náměty na případné další návrhy na úpravy webu. Nejpodstatnější je námi stále kladený důraz na dodržování autorských práv.

Po obou akcích následovalo ještě malé společné posezení v nedaleké restauraci, které jen podtrhlo dnešní příjemně strávený den.

 

Díky všem za účast i za práci pro projekt mapování.

Československé obci legionářské děkujeme za již tradiční poskytnutí prostorů pro tuto naši akci.

 

Zapsal: Martin