98. setkání

98. setkání

98. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 7. dubna 2016 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Vladimír, Petr, Martin a jako host Mgr. Tomáš Kykal z VHÚ Praha.

1) Hlavním bodem bylo představení plánované databáze padlých, tak jak na ní pracují ve VHÚ. Databáze vzniká na základě všech dostupných údajů (viz například z Digitální studovny MO ČR, https://kramerius.army.cz/) a bude obsahovat nejucelenější pohled na naše padlé vojáky. Prvně pochopitelně na padlé v 1. světové válce. Velmi zjednodušeně se dá říct, že jde „pouze“ o přepis dat ze seznamů Válečný ztrát rakousko-uherské armády 1914-1918, vojenských matrik, atd.

Takový projekt je pochopitelně značně časově, ale především lidsky náročným. A proto ve VHÚ hledají ochotné, spolehlivé, pečlivé a časem disponující pomocníky na převod dat. Jde o zakládání padlých vojáků do databáze na základě dat z již oskenovaných dokumentů. To vše v administračním rozhraní, které je k převodům uzpůsobeno. Velmi zjednodušeně jde o podobné rozhraní jaké používá náš projekt, navíc je tam však čtečka dokumentů a pro každý zdrojový rámec jsou již vytvořeny formuláře, které se vyplňují. Jde tedy o vyhledání osoby, přečtení dokumentů a vyplnění formulářů.

Vyhledáním osob v dokumentech se rozumí vlastní činnost badatele (přepisovače), tedy když to opět zjednoduším na náš Spolek. V případě, že se někdo u nás rozhodne zjistit vše o padlých v nějaké obci (okresu, atd.) například na pomnících z 1.sv, upíše se tento do tohoto přepisovacího projektu VHÚ a podle jmen z pomníků na našem projektu bude vyhledávat jména v datech VHÚ. Jakmile někoho najde, vyplní patřičné formuláře a tato data jsou pochopitelně plně použitelná i pro naše Jména z pomníků. Zároveň však dotyčný hledač získá přehled o lidech, kteří pocházeli z dané lokality, ale na památkách nejsou, tedy získáme námět, komu chybí jména na památce.

V této počáteční fázi, protože je jasné, že nebude možné získat úplná data o jednotlivých lidech, se získá přehled o všech padlých vojácích z 1. světové války. Jelikož budou data zařazena do přehledné databáze, bude možné následně provádět zajímavé sociologické analýzy ve stylu jaká byla věková struktura odvedenců k jednotlivým útvarů, to samé o jejich účasti na frontě, zraněních i smrti. Tedy zjistí se demografický dopad 1. světové války na populaci Rakouska-Uherska s důrazem na České země a to konkrétně na jednotlivé obce. Tedy žádná šedá data, ale reálný dopad války na život mocnářství.

A když je někde databáze, dá se i kouzlit. Jelikož dat je hodně, plánuje se i geografické umístění dat od jednotlivých osob do map. Tedy bude proveden převod geografickým údajů z doby mocnářství na současné geografické poměry a to vše se převede do historických map a to včetně map, kde je zakreslený pohyb fronty. Tedy uvidíme kdy a kde se daný voják nacházel. Kouzlo spočívá v tom, že jeden z nejčastějších dotazů na náš Spolek je – kde je pohřben můj dědeček. A zde bude možné získat data například ve formátu – voják byl zraněn zde, v nemocnici byl zde, zemřel zde a hrob je zde.

Propojení s daty z Centrální evidence válečných hrobů je realitou již dnes a možné propojení s našimi daty není pochopitelně nemožné.

V případě, že výše uvedené někoho zaujalo, kontaktujte místopředsedu Vladimíra a on zajistí zprostředkování na VHÚ. Je to ranec práce, ovšem na konci se zařadíme mezi nejvyspělejší země světa a budeme mít přehled o našich předcích, kteří si splnili svoji povinnost, leč neměli štěstí a k rodinám se již nevrátili.

Za nezbytné považuji sdělit, že se pochopitelně jedná o všechny vojáky, tedy Císařovi, stejně jako legionáře. Ve smrti jsou si všichni rovni.

2)Martin informoval provedení další zálohy offline, Badatelna dala opět nějaké to vpm.

3) A není od věci připomenout, že zvolna končí termín na placení členských příspěvků.

Příští spolkové setkání, tentokrát s číslem 99 je ve čtvrtek 5. 5. 2016.

Zapsal: Martin