1. setkání

Historicky první setkání členů projektu VPM proběhlo ve středu 24.května 2006 v restauraci Na Schůdkách, ve Zlatnické ulici v Praze.

Zahájeno mělo být v 17 hodin, ale jistá nedočkavost zapříčinila, že jsme začali dokonce dříve.

Účast nebyla velká, ale ani malá. Účastnil se Martin Brynych, Standa Kain, Pepa Přerovský a Vladimír Štrupl. Vzhledem k tomu, že jsem se chvíli předtím viděl s Ivem Šťastným se kterým jsem některé věci konzultoval, lze říci, že jsme ve výsledku položili solidní základ naší budoucí činnosti, kterou plně doufám na druhém setkání dopřesníme a budeme mít vše krásně ujasněno.

Vedle hlavního bodu setkání, kterým bylo se také konečně osobně poznat ( což ale platí i do budoucna ), bylo neméně důležitou věcí vytvoření jakési struktury našeho projektu, přerozdělení odpovědnosti ( hlavně ve smyslu odebrání nezměrných práv MArtinovi, tedy mně, který dosud vystupoval div ne jako hlavní mluvčí všeho ). Toto bylo vyřešeno myslím uspokojivě tak, že byla navržena kostra struktury vlastně celého našeho klubu ( do budoucna spolku ? kdoví ). Hlavním řídícím prvkem bude výkonná rada ( zatím tří členná ), pod ní budou spadat vedoucí jednotlivých projektů ( zatím funguje jen VPM ), dále administrátor stránek a vedoucí komisí ( zatím jsme navrhli existenci tří a to tiskové, ekonomické a technické ). Jinými slovy :
Složení výkonné rady klubu : Martin Brynych, Vladimír Štrupl, Ivo Šťastný ( je to celkem logické, 1 za veterány co byl u projektu od počátku + oba největší přidruživší se sběratelé památek )
vedoucí projektu VPM : Martin Brynych
Administrátor webu : Martin Brynych
Vedoucí tiskové komise : ?? ( sem jsme se nedostali )
Vedoucí ekonomické komise : ?? ( kupodivu také, ale zájemce byl, ale chtěl se označovat jako pokladník )
Vedoucí technické komise : Standa Kain s garantem pro GIS, jímž se stal Pepa Přerovský

V rámci projektu VPM, kdy se má najít dostatečné množství osob coby garantů pro jednotlivé kraje a ještě lépe okresy došlo také k posunu a to takovémuto :
Garant pro Prahu : Vladimír Štrupl s garantem pro Prahu 4 Standou Kainem
Garant pro Střední čechy – východní polovinu : Martin Brynych
Garant pro Plzeňský kraj : Kajuga ( se kterým to již bylo konzultováno a souhlasí )
a doufám, že ostatní kousky si nějak rozebereme ( a že nás časem opravdu bude k 80 )

Řešil se i požadavek na technické parametry formátu dat, ale více méně se dohodlo, že budeme tolerovat dnešní stav. I když jistě nějaký vzorový prvek vznikne.

Pochopitelně došlo i na problematiku zviditělnění klubu ( projektu ) ve smyslu omezení podivných pohledů na členy tiše se pohybující po hřbitovech hledajíc pietní místa, kdy jsou na ně povolávány různé orgány. Dohodl se vzhled jakési průkazky pro členy, jejíž výsledná podoba a vlastní forma však musí být ještě konzultována se Sdružením válečných veteránu ( jestli nám poskytnou podporu i v tomto ). K tomu patří i otázka vizitek, kterou v zárodku ukončil Vladimír, neboť jen stěží někdo vymyslí něco lepšího než má on a vzor je tedy dán.

Nemenší diskusí ( a skoro nejdelší ) byla otázka úvodní strany webu. Obhájil jsem menu v levé části tak jak je a dokonce i strukturu. Ale jedno je jasné. Vrtulník půjde. A na jeho místo přijde pomník. Sám hlasuji pro Velenku, ale jelikož už nejsem neomezený v rozhodování dávám zde prostor všem, která památka to bude. Myslím, že jsme se shodli jen na tom, že to nebude Vítkov. Což ale není myšleno jako neúcta k danému místu.

A asi nejdůležitějším bodem bylo ustanovení základu našeho kodexu ( začátku našich stanov ?? ).

A zde tedy je jeho první návrh :
1) každý účastník klubu ( projektu ) je povinen dbát dobrého jména celého klubu ( projektu )
2) řídícím orgánem klubu je výkonná rada, zatím tříčlenná
3) jednotlivé projekty řídí vedoucí projektů ve spolupráci s garanty
4) technické věci řídí a upřesňují garanti pro technické věci a vedoucí technické komise
5) klub ( projekt ) je apolitický ( bez výhrad ) a nestranný
6) všechna data, podklady a celá činnost klubu je nekomerční
7) data mohou být poskytována pouze k nekomerčním účelům a pouze subjektům, které schválila výkonná rada, každé poskytnutí dat schvaluje výkonná rada, o poskytnutí dat musí být informován i autor fotografií
8) rozhodnutí výkonné rady je platné je-li pro prostá většina ( proto musí mít rady vždy lichý počet členů )
9) povinností člena klubu ( projektu ) je být aktivní v činnosti pro klub ( projekt )
10) v případě ukončení činnosti klubu ( projektu ) se všechna data v podobě off-line verze a data setu ( komplet dosud získaných dat ) v digitální podobě rozdělí všem účastníkům tak, že všichni dostanou všechna data. Jejich další šíření ale vždy bude podléhat autorským právům k jednotlivým položkám, tak jak tomu bylo i v době fungování klubu ( projektu ). Tedy nikdo si nemůže přivlastnit dílo druhého !

A to je asi vše co bylo na prvním setkání.

Myslím, že nejen já se již těším na další, která jak to tak vypadá budou každý měsíc. A stejně tak si myslím, že si můžeme popřát mnoho zdaru do další činnosti.

Martin