Brezová pod Bradlom

Pamětní deska Tomáš Tvarožek

Autor: Feďo Vrábel, 19.06.2010
Umístění: Brezová pod Bradlom, Námestie M. R. Štěfánika 336
Nápis:
V TOMTO RODIČOVSKOM DOME BÝVAL
TOMÁŠ TVAROŽEK
1892 -1945
HLAVNÝ RIADITEĽ MESTSKEJ SPORITEĽNE V BRATISLAVE,
POVERENÍK FINANCIÍ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY,
PREDSEDA HOSPODÁRSKEHO VÝBORU EV. CIRKVI.

AKO KRESŤAN V BORBE NÁRODA "DUŠI SVOU ZA NÁS POLOŽIL I
MYŤ TEDY MÁME ZA BRATŘI DUŠE KLÁSTI." I. JÁN 3,16.
V HISTORICKOM ROKU 1948 VENOVAL CECH TATARÔV.
Poznámka:

Tomáš Tvarožek bol účastníkom protifašistického odboja a SNP na Brezovej pod Bradlom, kde pomáhal pri nelegálnych prechodoch cez hranice. Od začiatku septembra 1944 pôsobil v Banskej Bystrici ako člen povstaleckej SNR za Demokratický blok. Od apríla 1945 bol podpredsedom SNR; nositeľ vyznamenaní Rad SNP I.tr., Čs. vojnový kríž 1939


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pomník Obětem roku 1848

Autor: Fedor Mikulčík, 03.04.2011
Umístění: Brezová pod Bradlom, Prietržská cesta
Nápis:
panel 1:
PAMÄTNÍK HURBANOVSKÝCH BOJOV 22. IX. 1848.

panel 2:
KLUB GENERÁLOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY SI UVEDOMUJE POVINNOSŤ VOČI PREDKOM, PRETO SA ROZHODOL SVOJU ÚCTU PREJAVIŤ PRIMERANÝM SKUTKOM.
V SPOLUPRÁCI S MESTOM BREZOVÁ POD BRADLOM SA PODIEĽAL NA VÝTVARNOM, IDEOVOM AJ ARCHITEKTONICKOM DOTVORENÍ PAMÄTNÉHO MIESTA PRVÉHO VÍŤAZNÉHO BOJA HURBANOVSKÝCH DOBROVOĽNÍKOV NA PRIETRŽSKEJ CESTE 22. SEPTEMBRA 1848.
TENTO DEŇ SI SLOBODNÁ A NEZÁVISLÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA ZVOLILA ZA DEŇ OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
2009

panel 3:
OSOBNOSTI SLOVENSKÉHO POVSTANIA 1848 - 1849
Tento národ nezahynie! Našim povstaním dali sme mu, národu tak dlho bezdejinnému, dej, a to je najväčšie mravné pôsobenie. ĽUDOVÍT ŠTÚR
Politickí a vojenskí predstavitelia prvej SNR a dobrovoľníckeho zboru
I. SEPTEMBROVÁ VÝPRAVA 1848
Jozef HURBAN predseda SNR
Ľudovít ŠTÚR podpredseda SNR
Michal HODŽA podpredseda SNR
Daniel BÓRIK tajomník
Bedřich BLOUDEK hlavný veliteľ a člen SNR
František ZACH náčelník štábu a člen SNR
Bernard JANEČEK zástupca veliteľa a člen SNR
Karol HOLUBY komisár SNR, martýr
Viliam ŠULEK komisár SNR, martýr

panel 4:
Vynikajúci velitelia a vojaci
kpt. Leopold ABAFFY, kpt. Karol BÓRIK, kpt. Samuel ŠTEFANOVIČ, kpt. Ján JESENSKÝ, kpt. Josef FRIČ, kpt. Karol BAKOWSKI, kpt. Andrija BRLIČ, por. Ľudovít SEMIAN, por. Mikuláš DOHNÁNY, por. Ľudovít DOHNÁNY, voj. Ján ĎURKOVIČ padol v boji, voj. Štefan FOSKA padol v boji, voj. Martin POTÚČEK padol v boji, voj. Ján VICIÁN padol v boji
II. ZIMNÁ A III. LETNÁ VÝPRAVA 1848 - 1849
Velitelia cisárskej armády nadriadení slovenským dobrovoľníkom
generálporučík Baltazar ŠIMUNIČ, generálmajor Kristian GÖTZ, plukovník Kristian FRISCHEISEN, plukovník Henrich LEWARTOWSKI

panel 5:
Vynikajúci slovenskí velitelia
kpt. Ján FRANCISCI, kpt. Štefan DAXNER, kpt. Michal BAKULINY, kpt. Daniel FERIENČÍK, kpt. Mikuláš FERIENČÍK, kpt. Ján KUČERA, por. Juraj LANGSFELD martýr
Uznávaní dôstojníci
kpt. Eduard HANOUSEK, kpt. Štefan KOVÁČ, kpt. Jozef LILGE, kpt. František MAKOVICKÝ, kpt. Ján NOSKO, kpt. Viliam PAULÍNY-TÓTH, kpt. František RECZAK, kpt. Ferdinand VESELÝ, kpt. Václav VESELÝ, npor. Samuel KOLENI ml., npor. Ján KLUCH, por. Andrej ČERVENÁK, por. Karol HLAVÁČEK, por. Ján HOLLÝ, por. Ján HÜBEL, por. Pavol JESENSKÝ, por. Severin LAUBNER, por. Nikola PAPUŠIČ, por. Ján PECHO, por. Marek PLECH, por. Ján SAMEC, por. MUDr. STEINER, por. Karol ŠOLTÉS, por. Daniel VDOVJAK

22. 09. 1848
22. 09. 2008
KLUB
GENERÁLOV
SR

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Fedor Mikulčík

Mohyla M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2011
Umístění: Brezová pod Bradlom, vrch Bradlo, vrch Bradlo, výška nad mořem 543 m
Nápis:
VELKÉMU SYNOVI
OSLOBODENÝ NÁROD
ČESKOSLOVENSKÝ

ČS. MINISTER A GENERÁL
DR. MILAN R. ŠTEFÁNIK
* 21. JULA 1880 + 4. MÁJA 1919

ZAHYNUL PÁDOM
LETADLA DŇA 4. MÁJA
1919 PRI BRATISLAVE

S NÍM KRÁL. ITALSKÝ
SERG. U. MERLINO
A. SOL. G. AGGIUNTI

1927 - 1928

Mohyla gen. Dr. Milana Rastislava Štefánka

Mohyla gen. Dr. Milana Rastislava Štefánka, od roku 1968 národná kulturna pamiatka. Pamätnik bol
postavený v rokoch 1927 – 1928 podla navrhu arch. Dušana Jurkoviča. Obnova financovaná zo štatného
rozpočtu bola ukončenů a pamätník spustupnený verejnosti dňa 4. 5. 1996. Pamätník je ve vlastnictví a sprave investora – města Brezová pod Bradlom i 55 m široký a 95.5 m dlhý pamotník bol postaveny z prirodneho kameňa
hrovertin na vrch Bradlo vysokom 543 m nad morom.

Mohyla gen. Dr. Milana Rastislava Štefánka

Mohyla gen. Dr. Milana Rastislava Štefánka, od roku 1968 národná kulturna pamiatka. Pamätnik bol postavený v rokoch 1927 – 1928 podla navrhu arch. Dušana Jurkoviča. Obnova financovaná zo štatného rozpočtu bola ukončenů a pamätník spustupnený verejnosti dňa 4. 5. 1996. Pamätník je ve vlastnictví a sprave investora – města Brezová pod Bradlom i 55 m široký a 95.5 m dlhý pamotník bol postaveny z prirodneho kameňa hrovertin na vrch Bradlo vysokom 543 m nad morom.
Mohyla gen. Dr. Milana Rastislava Štefánka

Mohyla gen. Dr. Milana Rastislava Štefánka, od roku 1968 národná kulturna pamiatka. Pamätnik bol postavený v rokoch 1927 – 1928 podla navrhu arch. Dušana Jurkoviča. Obnova financovaná zo štatného rozpočtu bola ukončenů a pamätník spustupnený verejnosti dňa 4. 5. 1996. Pamätník je ve vlastnictví a sprave investora – města Brezová pod Bradlom i 55 m široký a 95.5 m dlhý pamotník bol postaveny z prirodneho kameňa hrovertin na vrch Bradlo vysokom 543 m nad morom.

MOHYLA
BOLA POSTAVENÁ V ROKOCH 1927 – 1928
PODLA PROJEKTU NÁRODNÉHO UMELCA DUŠANA JURKOVIČA. ROZHODNUTÍM SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY SA ROKU 1968
STALA NÁRODNOU KULTÚRNOU PAMIATKOU.
PRIPOMÍNAJÚCOU OSOBNOSŤ MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA.
RODÁKA Z KOŠARÍSK, VEDCA, POLITIKA A DIPLOMATA.
POPREDNEHO PREDSTAVITELA
ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČNÉHO ODBOJA
ZA PRVEJ SVETOVEJ VOJNY, KTORÝ SA ZASLÚŽIL O UTVORENIE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY.
V OBDOBÍ NÁRODNOOSLOBODZOVACIEHO BOJA
A SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA NIESLI
MENO M. R. ŠTEFÁNIKA
PRVÁ ČESKOSLOVENSKÁ BRIGÁDA, DRUHÁ PARTIZÁNSKÁ BRIGÁDA.
PÄŤ PARTYZÁNSKYCH ODDIELOV A PANCIEROVÝ VLAK.
TÁTO TABULA BOLA ODHALENÁ
28.10.1988
PŘI PRÍLEŽITOSTI 70. VYROČIA VYHLÁSENIA
SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO ŠTÁTU.
Poznámka:

Mohyla je od roku 1968 národní kulturní památka. Památník byl postavený v letech 1927-28 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Obnova památníku byla ukončena 4.5.1996. Památník je ve správě města Brezová pod Bradlom.

Pri nehode zahynul aj por. Mancinelli Scotti, ktorého telo bolo neskôr exhumované a prevezené do vlasti. Mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika na Bradle (543 m. n. m.) bola postavená v rokoch 1927 - 1928 na základe architektonického návrhu Dušana Jurkoviča.Verejnosti ju odovzdali 23. septembra 1928.
Mohyla je zhotovená z kvádrov z drahocenného a trvácneho kameňa travertínu, ktorého sem bolo dovezeného zo Spišských Vlachov 194 vagónov, t.j. 924, 32 m3. Vcelku bolo spracované 6000 m3 muriva, 14000 m3 odkopaných a vykopaných zemín, urobenej 3300 m2 dlažby. Úhrnný náklad na mohylu obnášal 2 813 262,76 korún československých.
Pamätník sa skladá z dvoch terás, v rohoch sa týčia štyri obelisky (12 metrov vysoké). Obelisky symbolizujú štyroch mŕtvych, štyri zložky čs. légií (ruské, talianske, francúzske a dobrovoľníkov z USA) a štyri svetové strany. V kratších terasách na východnom a západnom boku umiestnené sú vždy dve a dve schodištia vedúce na rovinu, z ktorej zo všetkých strán je uplatnený terén svahov a uprostred vyššia druhá terasa s obvodom 45 a 32 m. Obidve terasy sa dvíhajú hrabovite šikmými stenami, vybudovanými z hrubých kvádrov. Z druhej terasy vyrastá na temene kopca vlastná mohyla, utvorená komolou pyramídou s troma stupňovitými odstavcami, nesúcimi v hornej časti vlastnú tumbu. Na južnej a severnej strane pyramídy vystupuje po každej strane jedno schodište k úrovni tumby a úpätia pyramídy. D.Jurkovič o tomto mieste a o zámere vybudovať na ňom národnému hrdinovi mohylu napísal: „Pre Štefánika bolo len jedno miesto: na temeni Bradla nad Košariskami, kam sa on za voľných chvíľ po cestách ďalekým svetom utiekol pokochať krásou svojho rodného kraja, odtiaľ v žiarach rannej zory sledoval strieborný tok Váhu a sivú hlavu Inovca, v pohádkových náladách rysujúce sa rozvaliny dávnych dôb hradu Čachtického a šeré trosky Branča. Sokole, tu rozhliadni sa naposledy po Javorine a Bielej hore a tu odpočívaj.“
Zdroj: http://www.mrstefanik.sk/mohyla.html.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK39513
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Doplnění informací: PhD Feďo Vrábel