Rimavská Sobota

Cukrovarská, Daxnerova, Hlavné námestie, Kpt. Šmála, Námestie Mihálya Tompu, Námestie Š. M. Daxnera, Tomášovská

Pomník Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavská Sobota, Cukrovarská, na rohu ulíc Cukrovarská a I.Hatvaniho
Nápis:
VENOVANÉ PAMIATKE
ŽIDOVSKÝCH SPOLUOBČANOV
MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA
UMUČENÝM POČAS
HOLOKAUSTU
MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
MÁJ 2005

A HOLOKAUSZTBAN HALÁLRA
KÍNZOTT ZSIDÓ POLGÁRAINK
EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA
RIMASZOMBAT VÁROSA
2005 MÁJUS

Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Vladimír Mináč

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavská Sobota, Daxnerova 42, Gymnázium M. Tompu
Nápis:
Na tomto gymnáziu študovali osobnosti

v rokoch 1932 - 1938
VLADIMÍR MINÁČ
1922 - 1996

Spisovateľ, publicista,
politik a predseda Matice slovenskej

MATICA
SLOVENSKÁ
R.P. 2003
S vďakou matičiari Gemera - Malohontu
Poznámka:

Vladimír Mináč sa aktívne zúčastnil Slovenského národného povstania, koncom r. 1944 bol zatknutý a odvlečený do koncentračného tábora Mauthausen, neskôr Dachau.
(zdroj: Wikipédia)


Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavská Sobota, Hlavné námestie, vedľa kostola sv. Jána Krstiteľa
Nápis:
IN MEMORIAM

1914 – 1918

AMBRÓZY MÁRTON, ÁRVAY GYÖRGY, BABONYI TÓTH LÁSZLÓ, BANYA GYULA, BARTHA IVÁN, BEDÉCS BÉLA, BENYO GYULA DR, BLASKOVICS VILMOS, BODOR LÁSZLÓ, BOROS ISTVÁN, BRANDT REZSŐ, BURGHARDT LÁSZLÓ, CSÁKO LÁSZLÓ, CZEBER JÁNOS, CSANK ISTVÁN, CSAPÓ GYULA, CSAPÓ KÁLMÁN, CSAPÓ PÁL, CSOKA JÓZSEF, DEÁK ANDOR, DELICS ISTVÁN, DRENCSIK JÁNOS ID, DRENCSIK JÁNOS IFJ, DUSZA JÓZSEF, ENDRÉDY LAJOS, GEÖRBE GYULA DR, GYIKÓ FERENCZ DR, GÓRÁSZ ISTVÁN, GRÉBECZ JÁNOS, HÁGETTER LAJOS, HARANGOZÓ FERENCZ, HERÉNYI ISTVÁN, HIZSNYAN JÓZSEF, HOMONNAY ISTVÁN, HOTYÁK ISTVÁN, HUSZANYICZA JÁNOS, ISTÓK LÁSZLÓ, JURASKÓ JENŐ DR, KÁLOSI JÁNOS, KOCHAN ISTVÁN, KONSZKY ISTVÁN, KONTRATOVICH ELEMÉR, KOTAY LAJOS, KOVÁCS GUSZTÁV, KOVÁCS GYULA, KOVÁCS ISTVÁN I, KOVÁCS ISTVÁN II, KOVÁCS JÁNOS, KOVÁCS JÓZSEF I, KOVÁCS JÓZSEF II, KOVÁCS KÁLMÁN, KOZLAY BÉLA, KÖBÖL JÁNOS, KRISKO PÁL, KRISTON KÁLMÁN IFJ, KULCSÁR JÁNOS, KURCSIK ISTVÁN, LÁSZLÓ ISTVÁN, LECSÖ ALADÁR, LECSÖ FERENCZ, LINZENBOLD KÁROLY, LOFFAY JÁNOS, LÖKÖS ISTVÁN, LÖKÖS JÁNOS, MÁCS ISTVÁN, MAGYAR IMRE, MÁRTON JÓZSEF, MÁRTON MIKLÓS, MÉSZÁROS JÓZSEF, MÉZES JÓZSEF, MISURÁK GYÖRGY, MOLNÁR GÉZA, MOLNÁR SÁNDOR, MURA SZILVESZTER, NAGY IMRE, NAGY JÓZSEF, NAGY PÁL, OFCSÁRIK PÁL, OLÁH FRIGYES, PALKOVICS FERENCZ, PÁSZTORY GYULA, PECSÖK JÁNOS, POPRÓCSI BÉLA, PORÁNSZKY JÓZSEF, PÓZNÁN ZOLTÁN, PUTRA EDE, RÁCZ GYULA, RÉTHY JÓZSEF, ROSZJÁR JÁNOS, RÓZSA JÓZSEF, SÁFRÁNY JÁNOS, SÁFRÁNY ÖDÖN, SCHMID ARTHUR DR, SERES LÁSZLÓ, SIMKO ISTVÁN, SIMON JÁNOS, SZELECZKY JÓZSEF, SZÉPLAKY PÁL, SZILASSY ISTVÁN, TAKÁCS LÁSZLÓ, TARJÁNY LAJOS, TATAI ISTVÁN, TELEKI JÁNOS, TENGELY FERENCZ, TÓTH ANDRÁS, TÓTH KÓHÁRY JÁNOS, UHRIN JÁNOS, ULICZKY GYULA, VARGA FERENCZ, VARGA JÁNOS, VARGA LAJOS IFJ, VASAS JÓZSEF, VENCEL LAJOS, VISZLAI JÁNOS, VONDRA ISTVÁN, VÖRÖS LÁSZLÓ, VRESTYÁK MÁRTON, NAGY ISTVÁN

Souřadnice: N48°23'00.7'' E20°01'04.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ondrej Šmál

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2012
Umístění: Rimavská Sobota, Kpt. Šmála 4, vedľa zvonice
Nápis:
MOTTO: LEŽ VEČNÉ MENO TOHO NECH OVENČÍ SLÁVA,
KTO SEBA V OBEŤ SVÄTÚ ZA SVOJ NÁROD DÁVA.
S. CHALÚPKA

KPT. ŠINÁR-ŠMÁL ONDREJ
NARODENÝ 30. MARCA 1916 V RIM. SOBOTE
HRDINSKOU SMRŤOU PADOL V BOJI O SEVASTOPOĽ
DŇA 28. AUGUSTA 1941 AKO PRÍSLUŠNÍK SOVIETSKEJ ARMÁDY.

ČESŤ A SLÁVA PADLÉMU HRDINOVI ZA SLOBODU!

Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2012
Umístění: Rimavská Sobota, Námestie Mihálya Tompu, na námestí
Nápis:
Petőfi Sándor

"KINEVEZTETTEM ÉS FÖLESKÜDTEM TÁBLABÍRÓNAK ...
ISTEN ÉS GÖMÖRMEGYE KEGYELMÉBŐL"
(1845, MÁJUS 29.)
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)
Autorom sochy je Miklós Izsó.


Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2012
Umístění: Rimavská Sobota, Námestie Mihálya Tompu, pred múzeom
Nápis:
ВЕЧНАЯ СЛАВА
ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В БОЯХ
ЗА СВОБОДУ И
НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
Poznámka:

ostatný text sa nedá z fotografie prečítať


Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Štefan Marko Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavská Sobota, Námestie Š. M. Daxnera, v parčíku na námesti
Poznámka:

Účastnik revolúcie 1848-49, kapitán slovenských dobrovoľníkov. Autorom pomníka je sochár Andrej Melicherčík.


Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník M.M. Bakulíny a J. Francisci Rimavský

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavská Sobota, Námestie Š. M. Daxnera, v parčíku na námestí
Nápis:
MICHAL MILOSLAV
BAKULÍNY
16.7.1819 – 17.1.1892

...SLOVÁKOM SOM, SLOVÁKOM LEN
ZOSTANEM...

JÁN FRANCISCI
RIMAVSKÝ
1.6.1822 – 7.3.1905

...TO SLOVENSKO V NOVÝ KVET
VYKONÁ...
Poznámka:

Účastníci revolúcie 1848-49.
Autorom je sochár Andrej Melicherčík.


Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ivan Krasko

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavská Sobota, Námestie Š. M. Daxnera, park
Nápis:
IVAN KRASKO
12.7.1876 - 3.3.1958

"Po noci tisíc liet vykroč z tmy
na svetlo !"
Poznámka:

Ivan Krasko (vl. meno Ján Botto), (12.7.1876 Lukovištia - 3.3.1958 Bratislava) bol básnik, prekladateľ, chemik a posladnec NZ. V rokoch 1897-98 absovoval vojenskú službu ako dobrovoľník v Tridente a vo Viedni. V rokoch 1914-18 npor. 16. honvédskeho pluku v Banskej Bystrici, potom v Haliči, Taliansku a na Zakarpatskej Ukrajine.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989

Autorom busty je sochár Milan Ormandík.


Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Pavol Dobšinský

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavská Sobota, námestie Š. M. Daxnera, parčík na námestí
Nápis:
Slovenské povesti … jasne a správne vidia, zdravo veštia a vymeriavajú pravú
cestu do budúcnosti. Cesta tá ani nemôže byť iná, jedine cesta popolvára kráľoviča: cesta
oddania sa kráse, pravde a dobru zdravým rozumom, múdrym rozmyslom, celým srdcom,
plnou dušou, bez klamu a podvodu, vo svetle milosti a pravdy. Je to cesta utrpenia,
práce a boja; povesti také víťazstvo ani nechcú, čo by dolu na zem padlo bez potu.

Pavol Emanuel Dobšinský
16.3.1928 – 22.10.1885
Poznámka:

Pavol Dobšinský (16.3.1828 Slavošovce – 22.10.1885 Drienčany) folklorista, redaktor, básnik a prekladateľ. Počas revolúcie v roku 1849 honvéd revolučnej armády, 1849-50 vojak cisárskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)
Autorkou sochy je akad. sochárka Anna Kišáková.


Pomník přidal: Ladislav Barabás