Veľký Meder

Komárňanská, Námestie Bélu Bartóka, Námestie hrdinov, Stará, sv. Štefana, Svätého Štefana, Tichá

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 12.11.2013
Umístění: Veľký Meder, Komárňanská, na ľavom boku Mestského kultúrneho strediska (oproti radnici)
Nápis:
לזכדס
לש 418 היהודים
,אזרחי עירנו
,נאג׳מאג׳אר
שהובלו למחנה
המוות באושוויץ
,1944 ביוני
.והושמדו שם

NAGYMEGYERRŐL
1944 JÚNIUSBAN
AZ AUSCHWITZI
KONCENTRÁCIÓS
TÁBORBA ELHURCOLT
ÉS AZ OTT
HALÁLRA KÍNZOTT
418 ZSIDÓ
POLGÁRTÁRSUNK
EMLÉKÉRE

ש

NA PAMIATKU
418 ŽIDOVSKÝCH
SPOLUOBČANOV,
KTORÍ
BOLI ODVLEČENÍ
Z VEĽKÉHO MEDERA
A JÚNI 1944
A UMUČENÍ
V KONCENTRAČNOM
TÁBORE AUSCHWITZ

ש

27.6.2004

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°51'20.5'' E17°46'19.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vysídleným Maďarom

Autor: Ladislav Barabás, 19.08.2021
Umístění: Veľký Meder, Námestie Bélu Bartóka, parčík
Nápis:
NAGYMEGYER
VEĽKÝ MEDER

1996

PAMÄTNÍK
DEPORTOVANÝM A
VYSÍDLENÝM OBČANOM
Z MESTA VEĽKÝ MEDER
V ROKOCH 1947 – 48

AZ 1947/48-BAN
DEPORTÁLT ÉS
KITELEPÍTETT
LAKOSOK EMLÉKÉRE

TELAVATVA
A HONFOGLALÁS
1100. ÉVFORDULÓJÁN
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A CSEMADOK HELYI
SZERVEYETE TÁMOGATÁSÁVAL

EZEN ORSZÁGZÁSZLÓ TALAPZATÁNÁL
1939-BEN
A TÁPIÓGYÖRGYEI KÜLDÖTTSÉG
LEVENTE ZÁSZLÓT ADOMÁNYOZOTT
NAGYMEGYER VÁROSÁNAK.

CSEMADOK ASZ
2016

GERENDÁS
MEZÖMEGYER
BÉKÉSCSABA
KÖRÖSLADÁNY
MEZÖBERÉNY
CSORVÁS
ELEK
ÚJKÍGYÓS
MÁGOCS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Arpád

Autor: Ladislav Barabás, 19.08.2021
Umístění: Veľký Meder, Námestie Bélu Bartóka, parčík
Nápis:
ÁRPÁD NAGYFEJEDELEM
A VÁROSUNK NEVÉT ADÓ MEGYER TÖRZS VEZÉRE
ÁLÍTTATTA: NAGYMEGYER VÁROS ELSŐ ÍRÁSBELI
EMLÍTÉSENEK 740. ÉVFORDULÓJA ALKALMABÓL
A CSEMADOK VÁROSI SZER VEZETE ÉS A VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT 2008 OKTÓBER 25.
VEĽKOKNIEŽA ARPAD
VODCA MAĎARSKÉHO KMEŇA MEGYER
GRAND DUKE ARPAD
CHIEFTAIN OF HUNGARIAN
TRIBE MEGYER
Poznámka:

Arpád (cca 850 – po roku 900) náčelník hlavného staromaďarského kmeňa a zakladateľ dynastie Arpádovcov, ktorá vládla Uhorsku od čias Arpáda až do roku 1301.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 12.11.2013
Umístění: Veľký Meder, Námestie hrdinov, v parku na Námestí hrdinov
Nápis:
A
II. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAINAK
EMLÉKÉRE

NA PAMIATKU
OBETIAM
II. SVETOVEJ
VOJNY

NAGYMEGYER
1991
VEĽKÝ MEDER

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°51'39.0'' E17°46'03.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2010
Umístění: Veľký Meder, Námestie hrdinov, park na Námestie hrdinov
Nápis:
NAGYMEGYER KÖZSÉG
HŐSI HALOTTAINAK
1914-1918

AGAZONI JÓZSEF, BAJCSI VINCE, BARÁTH KÁLMÁN, BARÁTH KÁROLY, BARÁTH VINCE, BELUCZ GÉZA, BERECZ BOLDIZSÁR, BERECZ DEZSŐ, BERECZ KÁROLY, BERECZ VINCE, BERECZKY MIKLÓS, BLAHÓ MIHÁLY, BOROS VINCE, BUGÁR GYULA, BUZÁS GYULA, BUZGÓ KÁROLY, CSÁKÁNY VENDEL, CSÉFALVAI GYULA, CSÉFALVAI VINCE, CSÉMI LAJOS, CSÉMI VINCE, CSICSAI KÁLMÁN, DOSZTÁL LAJOS, DOROZLÓ ANDRÁS, DÖME JÓZSEF, EHRENTHAL MIHÁLY, ENGEL MÁRKUSZ, FAZEKAS MIHÁLY, Dr. FEKETS REZSŐ, FEKETE VINCE, FÉL KÁLMÁN, FISCHER GÉZA, FODOR ERNŐ, FÖLDES VINCE, FUCHS LIPÓT, GYÖRI VINCE, HORVÁTH GÉZA, HORVÁTH LAJOS, HORVÁTH VINCE, HORVÁTH VINCE, JANKÓ VENDEL, JARABIK LAJOS, JÓZSA LAJOS, KARÁCSONY JÓZSEF, KELEMEN GÉZA, KELEMEN GYULA, KISS ANDRÁS, KISS GÁBOR, KOCSIS JÁNOS, KOSÁR LAJOS, KÓSA MIKLÓS, KOVÁCS KÁLMÁN, KOVÁCS LAJOS, KOVÁCS VINCE, KOVÁCS ISTVÁN, LÁDI IMRE, LÁSZLÓ BÉLA, LÁSZLÓ DÉNES, LÁSZLÓ MIHÁLY, LÁSZLÓ VINCE, LELKES KÁLMÁN, LOVÁS VINCE, LÖWINGER JÓZSEF, MÉRY GYULA, MÉSZÁROS BERNÁT, MÉSZÁROS JÁNOS, MIKOLAI KÁLMÁN, MOLNÁR LAJOS, NAGY ANTAL, NAGY BÉLA, NAGY ELEK, NAGY GYULA, NAGY IMRE, NAGY ISTVÁN, NAGY KÁROLY, NAGY LAJOS, NAGY LAJOS, NAGY JÓZSEF, NAGYVÁTHI JÓZSEF, NÉMETH ANTAL, NÉMETH GYULA, NÉMETH IMRE, NÉMETH JÁNOS, NÉMETH VINCE, POLGÁR KÁROLY, PONGRÁCZ KÁLMÁN, PUZSÉR KÁROLY, RÁCZ KÁROLY, RÁCZ KÁROLY, RÁCZ JÁNOS, RÁCZ KÁLMÁN, RÁCZ LAJOS, RÁCZ MÓRIC, RAKÓCZA GYULA, RÉDL GYULA, RÉDL RUDOLF, REICHEL JÁNOS, REICHEL MIHÁLY, REINER JÓZSEF, SÁRKÖZI JÁNOS, SIMON PÁL, SÓGOR VENDEL, SPITZER BÉLA, STRASSER DÁVID, SUSZTER JÓZSEF,
SZABÓ KÁLMÁN, SZABÓ KÁROLY, SZABÓ ZSIGMOND, SZALAI PÁL, TÁRCSI IMRE, TÁRCSI LAJOS, VANGEL JÁNOS, VARGA GYULA, VARGA KÁROLY, VARGA MIHÁLY, VARGA VINCE, VÉBER FERENC, VIDA JÓZSEF, ZAKÁL JÓZSEF, ZSEMLYE MIKLÓS
BARTAL MÁRTON, GYŐRI JÓZSEF, HODOSI VITÁL, KÓSA GYULA, KULCSÁR VINCE, LÁSZLÓ MIHÁLY II., SÁNDOR NAGY, NÉMETH LAJOS, PAJOR JÁNOS, TÓTH JÓZSEF, VARGA JÁNOS I., VARGA JÁNOS II., VARGA JÁNOS III., VARGA LAJOS I., ZSOLNAI JÁNOS, FORGÁCS MÓR, DÖME GYULA
Poznámka:

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny sa nachádza vpravo od Pomníka Obetiam 2. svetovej vojny. Oba pomníky sú podobného vzhľadu a nachádzajú sa v spoločnom areáli.
V roce 2015 byl pomník opraven a doplněna další deska.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°51'39.2'' E17°46'3.5''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Veľký Meder, Námestie hrdinov, park na Námestí Hrdinov
Nápis:
1939 1945

HŐSI
HALOTTJAI

NAGYMEGYER
VÁROS

ADLER BÉLA, ANDA KÁROLY, ÁRVAY ISTVÁN, BARÁTH VILMOS, BÉDI GYULA, IF. BÉDI GYULA, BELUCZ KÁROLY, BERECZ JÓZSEF, BERECZ LAJOS, BORS DEZSŐ, BORS ISTVÁN, BOTH VINCE, BLAHO JÓZSEF, BUGÁR PÁL, BUGÁR SÁNDOR, CSÉMI IMRE, CSIBI JÓZSEF, CSICSAY FERENC, CSICSÓ IMRE, DINGA MIHÁLY, ÉCSI JÁNOS, ENGEL ADOLF, FÁBIK KÁLMÁN, FÁBIK DEZSŐ, FARKAS BENEDEK, FLEISCHMANN VILMOS, FŐLDES IMRE, FŐLDES ZOLTÁN, FÜZIK VINCE, GAÁL DEZSŐ, GYÖRI IMRE, HACSIK ALAJOS, HAJDÚ ISTVÁN

HELLER REZSŐ, HORVÁTH IMRE, HORVÁTH JENŐ, JOZSA SÁNDOR, JUHÁSZ IMRE, JUHÁSZ LAJOS, KAMMER DÁNIEL, KÁROLY VINCE, KELEMEN ALBERT, KISS JÓZSEF, KITTLEI JÁNOS, KOCSIS FERENC, KOHN EDE,KOHN JENŐ, KOLOCSICS JÓZSEF, KOSA KÁLMÁN, KOVÁCS IMRE, KOVÁCS JÓZSEF, KOVÁCS KÁLMÁN, KÖRÖSI JÁNOS, KRAUSZ ANTAL, KRECSKO JÁNOS, LÁDI VINCE, LADY AMBRUS, LADY BÉLA, LADY ÖDÖN, LELI ÁRPÁD, LOVÁS BÉLA, MATLÁK JÓZSEF, MATUS JÁNOS, MÉSZÁROS SÁNDOR, MIHOLA GYULA, MIKOLAI JENŐ, MOLNÁR IMRE, MORVA AMBRUS, MORVA FERENC, NAGY GYULA, NAGY GYULA, NAGY KÁLMÁN, NAGY KÁROLY, NAGY RUDOLF, NAGY ZSIGMOND, NÉMETH ISTVÁN, NÉMETH RUDOLF, NÉMETH SÁNDOR, NOGA LAJOS, PATASI LÁSZLÓ, PINT ENDRE

PUZSER KÁROLY, RÁCZ DEZSŐ, RÁCZ LÁSZLÓ, RÁCZ VINCE, SARKÖZI JÓZSEF, SIMONICS PÉTER, SIPOS ERNŐ, SPÓD SÁNDOR, SZABÓ ISTVÁN, SZABÓ FERENC, SZABÓ KÁLMÁN, SZALAI ISTVÁN, SZALAY JÓZSEF, SZEGVÁRY JÓZSEF, TAKÁCS JÁNOS, TAUBER GYULA, TÓTH MIHÁLY, VARGA DÉNES, VARGA ELEK, VARGA GÉZA, VARGA GYULA, VARGA IMRE, VARGA KÁLMÁN, VARGA PÁL, VÉGH VENDEL, VÍGH JÓZSEF, VÖRÖS KÁLMÁN, WEINER IMRE, WEISZ JÓZSEF, WINTERNIS JÓZSEF, WOSNER JÓZSEF, ZAKÁL DEZSŐ, ZAKÁL ZSIGMOND, ZSEMLYE JÁNOS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Matej Korvín

Autor: Ladislav Barabás, 04.03.2010
Umístění: Veľký Meder, Stará, malé námestie
Nápis:
1466 DECEMBER 15-ÉN
CORVIN MÁTYÁS MAGYAR KIRÁLY
VÁROSI KIVÁLTSÁGOKAT
ADOMÁNYOZOTT NAGYMEGYERNEK

ÁLLÍTATTA NAGYMEGYER VÁROS
ONKORMÁNYZATA 1996. AUGUSYTUS 24-ÉN
Poznámka:

Matej Korvín (23.2.1443 Kluž -.4.1490 Viedeň) bol v rokoch 1458-90 uhorský kráľ, od roku 1486 rakúsky vojvoda a od roku 1469 si nárokoval aj titul českého kráľa. Matej Korvín pochádzal z rodu Huňadyovcov a jeho otec Ján Huňady bol najbohatším veľmožom v Uhorsku. Bojoval s Jiřím z Poděbrad a Fridrichom III., dobyl Sliezsko, Lužicu a Moravu a dal sa tam korunovať za českého kráľa. Dobyl aj Dolné Rakúsko. V roku 1465 založil v Bratislave Universitas Istropolitana. Za svoju prvoradú úlohu považoval likvidáciu bratríckych skupín na Slovensku. V máji 1458 pri Blatnom potoku porazili kráľovské vojská bratríkov. Podnikol tri výpravy proti Osmanskej ríši, v ktorých dosiahol iba čiastočné úspechy. Ako jeden z mála uhorských panovníkov sa uchoval v pamätiach a povestiach ako dobrý kráľ.
(zdroj: Wikipédia)

Havran je v znaku Mateja Korvína lat. corvus = havran. Autorom pomníka je Péter Gáspár.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Štefan I

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2010
Umístění: Veľký Meder, sv. Štefana, parčík
Nápis:
SANCTUS STEPHANUS REX
Poznámka:

Štefan I sa narodil okolo roku 979 ako Vajk, zomrel 15.8.1038. Meno Štefan dostal až po prijatí kresťanstva. O nástupníctvo po otcovi, uhorskom veľkokniežati Gejzovi musel bojovať s Kopáňom, ktorého porazil okolo roku 1000. Následne vpadol do Sedmohradska a pripojil ho k svojmu územiu. Boje na juhovýchode využil poľský Piastovec Boleslav Chrabrý a do roku 1018 ovládol značnú časť Slovenska. Štefan musel bojovať aj proti Bavorom a Bulharom. Na Vianoce roku 1000 pápež povolil korunováciu Štefana za kráľa.
(zdroj: https://www.zsphorova.sk/dejepis/uhorsko/stefan1.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Lajos Kazinczy

Autor: Ladislav Barabás, 22.06.2015
Umístění: Veľký Meder, sv. Štefana, kaplnka na cintoríne
Nápis:
A 14. ARADI VÉRTANÚ, KAZINCZY LAJOS (1820 -1849) EMLÉKÉRE,
AKI 1849. MÁJUS 23. - 1849. JÚNIUS 2. KÖZÖTT NAGYMEGYERRŐL
IRÁNYITOTTA A 8. HADTEST ALSÓ-CSALLÓKÖZ HADMŰVELETEIT.

NAGYMEGYER, 2012. OKTÓBER 6.
A CSEMADOK NAGYMEGYERI ALAPSZERVEZETE
Poznámka:

Lajos Kazinczy bol dôstojník maďarskej armády v rokoch 1848-49, ktorý z Veľkého Medera riadil vojenské operácie na dolnom Žitnom ostrove. Po porážke od ruskej armády bol v Arade popravený spolu s ďalšími dôstojníkmi maďarskej armády.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob József Szaiff

Autor: Ladislav Barabás, 22.06.2015
Umístění: Veľký Meder, Svätého Štefana, cintorín, vedľa kaplnky
Nápis:
DR. SZAIFF JÓZSEF
URADALMI ÉS KÖRORVOS
1848/49-DIK
HONVÉD – FŐORVOS
1820 – 1884
ÁLDÁS EMLÉKEZETÉRE!
VÁNDORI HA E NÉMA
SÍRKÖVET SZEMLÉLED,
JUSSON SSZEDRE, MILY
KÉTES AZ RMRERI ÉLET!
AZ ELHUNYT LELKÉÉRT
KÜLDJ EGY BUZGÓ IMÁT.

KI ELLENSÉGJ NEKI IS
SZÍVEROL MEGBOCSÁJT!

A MAGYAR NEMZETI
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUM ÉS A
CSEMADOK NAGYMEGYERI
ALAPSZERVEZETE
TÁMOGATÁSÁVAL.

NAGYMEGYER, 1999. OKTÓBER 6.
Poznámka:

v revolúcii 1848-48 bol vojenský lekár


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°51'05.5'' E17°46'25.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás