Bratislava

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 07.10.2013
Umístění: Bratislava, Palisády 36, roh ulíc Palisády a Štetinova
Nápis:
V TOMTO DOME V ROKU
1944 NACISTICKÁ SICHER-
HEISPOLIZEI ZRIADILA
VYŠETROVŇU, V KTOREJ BOLI
MUČENÍ NAJLEPŠÍ NAŠI
ĽUDIA, BOJOVNÍCI PROTI
FAŠIZMU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'56.6'' E17°06'13.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Elo Šándor

Autor: Ladislav Barabás, 28.09.2010
Umístění: Bratislava, Palisády 28, bytový dom
Nápis:
1896 - 1952
V TOMTO DOME ŽIL A PRACOVAL
V ROKOCH 1933-1952 SPISOVATEĽ
ELO ŠÁNDOR
POPREDNÝ PREDSTAVITEĽ SPOLOČNOSTI
PRE HOSPODÁRSKE A KULTÚRNE STYKY
SO SOVIETSKYM ZVÄZOM
Poznámka:

Elo Šándor (8.3.1896 Vrbové - 9.1.1952 Bratislava) spisovateľ a publicista. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa najprv skrýval, od marca 1915 pôsobil v rôznych peších plukoch, v bojoch o Trident bol vážne ranený. Po vyliečení bojoval na ruskom, neskôr na talianskom fronte. Po návrate bol od 17.11.1918 dobrovoľník čs. armády, spravodajca 1. skupiny čs. vojsk na Slovensku, dňa 15.2.1919 bol v hodnosti por. preradený do zálohy. Ako čs. vlastenec, antifašista a politický odporca ľudáckeho režimu bol 12.10.1939 zaistený ÚŠB v Bratislave a do 18.11.1939 väznený v Ilave. Nadviazal kontakty s ilegálnym hnutím a aktívne sa zapojil do protifašistického odboja, bol spravodajcom čs. vlády v Londýne. Po auguste 1944 robil tlmočníka partizánskym jednotkám Jermak, Bohdan Chmelnickij a Hurban. Od októbra 1944 do apríla 1945 žil v ilegalite na kopaniciach v okolí Vrbového. Vyznamenanie: Rad SNP I. tr.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)
Autorom pamätnej tabule je Alexander Vika.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 08.11.2013
Umístění: Bratislava, Palmová, pred kostolom v mestskej časti Jarovce
Nápis:
1914 – 1918

CZETL JÁNOS, MEYER ELKAN, NOVÁK MIHÁLY, WISPEL JAKAB, WISPEL MÁTYÁS, KOHLMANN FERENC, JANKOVICH JÁNOS, KIRSCHNER MIHÁLY, WARENICH MIHÁLY, WUKETICH ISTVÁN, ROTH MÁTYÁS, ROTH SIMON, ZSUPPAN JÁNOS, SCHISZLER JÁNOS, UHLÁR MATYÁS, WISPEL JÁNOS, PÖLZMANN JÓZSEF, WOLF ANTAL, STROMAIER IGNÁC, WOLF LIPÓT, KREITER GYÖRGY, HAFNER JAKAB, WAGNER MÁTYÁS, JANKOVICH ISTVÁN, GÁGÓ ISTVÁN

1941 – 1945

WARENICH JÁNOS, SCHULTZ ALAJOS, ARTNER JÁNOS, LAKNER ANTAL, WARENICH ISTVÁN, WUKETICH MIHÁLY, ROTH ANDRÁS, JABOREK LAJOS, WOLF ANTAL, STRECK JÓZSEF, PAUHOF JÁNOS, ZSUPPAN SIMON, LAKNER MÁRTON, DEDOVICH MIKULÁŠ, DEDOVICH ISTVÁN, WOLF ISTVÁN, STECK ISTVÁN, SZABÓ JÁNOS, MADARÁSZ GUSZTÁV, KRAJCSOVICS JÁNOS, BERKY BÉLA, KÁLOCZI IMRE, PIRINYI LAJOS, KOPÁCSI FERENC, SÁRKÁMY ANDRÁS, TREUER JÓZSEF

IN MEMORIAM
R. I. P.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°03'56.2'' E17°06'41.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa gen. J. Ambruš

Autor: Ladislav Barabás, 07.11.2013
Umístění: Bratislava, Panenská 11, na budove Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLILO ROKU 1945
VELITEĽSTVO LETECTVA 4. OBLASTI
PRE SLOVENSKO, KTOREJ NÁČELNÍKOM
BOL SLOVENSKÝ VLASTENEC,
OFFICER OF THE BRITISH EMPIRE
GENERÁL JÁN AMBRUŠ
1899 – 1994
VYNIKAJÚCI LETECKÝ AKROBAT,
VELITEĽ SLOVENSKÉHO LETECTVA,
VELITEĽ 312. ČS. LETKY ROYAL AIR FORCE
V BRITÁNII, LETECKÝ ATAŠÉ V KANADE.

VENUJÚ SPOLKY SLOVÁKOV
Z BULHARSKA A RUMUNSKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'51.7'' E17°06'10.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 06.12.2011
Umístění: Bratislava, Panenská 27, ne dome č. 27
Nápis:
V TOMTO DOME PREBÝVAL V MESIACOCH MÁJ A JÚN ROKU 1843 SÁNDOR PETŐFI.
V PAMÄTLIVEJ ÚCTE UMIESTNIL 15. MARCA 1900 TOLDYHO SPOLOK V PREŠPORKU.
Obnovila Komisia pamätníka Sándora Petőfiho n. f. v septembri 1911.

EBBEN HÁZBAN LAKOTT PETŐFI SÁNDOR 1843. MÁJUS ÉS JÚNIUS HÓNAPBAN.
KEGYELETES EMLÉKÜLA POZSONYI TOLDY-KÖR 1900. MÁRCIUS HO 15-ÉN.
Felújította a Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság 2011. Syeptemberében.
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'53.5'' E17°6'20.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Gustáv, Kamila, Pavel a Jiří Gráf

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 17.11.2019
Umístění: Bratislava, Paulínyho 1, pred vchodom do budovy
Nápis:
TU ŽIL
GUSTÁV GRÁF
NAR. 1881
ZADRŽANÝ V JESENI 1944
V DÚBRAVKE
DEPORTOVANÝ DO SEREDE
DO SACHSENHAUSENU
ZAVRAŽDENÝCH

TU ŽILA
KAMILA GRÁFOVÁ
ROD. LÖWNEROVÁ
NAR.1891
ZADRŽANÁ V JESENI 1944
V DÚBRAVKE
DEPORTOVANÁ DO SEREDE
DO RAVENSBRÜCKU
ZAVRAŽDENÁ

TU ŽIL
PAVEL GRÁF
NAR. 1928
ZADRŽANÝ V JESENI 1944
V DÚBRAVKE
DEPORTOVANÝ DO SEREDE
DO SACHSENHAUSENU
PREŽIL

TU ŽIL
JIŘÍ GRÁF
NAR. 1926
ZADRŽANÝ 1942
V PRAHE
DEPORTOVANÝ
DO MALÉHO TROSTENCA
ZAVRAŽDENÝ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam gulagov

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2020
Umístění: Bratislava, Pekná cesta 2, interiér kostola sv. Šebastiána
Nápis:
Spomienka na tisíce Slovákov,
protiprávne a násilne odvlečených
na nútené práce do táborov gulag
v Sovietskom zväze, z ktorých
veľká časť sa späť nikdy nevrátila
a odpočívajú ďaleko od domova.

Konfederácia politických väzňov Slovenska
2013

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2020
Umístění: Bratislava, Pekná cesta 2, interiér kostola sv. Šebastiána
Nápis:
Memento pre žijúcich
o utrpení príslušníkov bývalých
vojenských táborov nútených prác,
najmä pre aktívnu vernosť Cirkvi
a jej duchovným hodnotám,
v rokoch 1948 – 1954.
Klub SZ VTNP – PTP Bratislava
2009

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Vladimír Plicka

Autor: Ladislav Barabás, 23.08.2009
Umístění: Bratislava, Plickova 9, pred základnou školou
Nápis:
VLADIMÍR PLICKA
1890 - 1965
VÝZNAMNÝ
PEDAGÓG SPISOVATEĽ,
KULTÚRNO-OSVETOVÝ
DEJATEĽ A PROPAGÁTOR
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
BRATISLAVY
Poznámka:

Vladimír Plicka (10.1.1890 Viedeň - 26.6.1965 Bratislava) pedagóg, spisovateľ, publicista a osvetový pracovník. V rokoch 1915 - 1918 bojoval na frontoch prvej svetovej vojny. (zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)

Autorom busty je sochár Ludwik Korkoš.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Obětem SNP

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.06.2006
Umístění: Bratislava, Podhradie, pilier Nového mostu (most SNP), strana od hradu
Nápis:
stredný plameň:
SLOVENSKÝ NÁROD POVSTAL V AUGUSTE 1944 SO ZBRAŇOU V RUKE PROTI FAŠIZMU
ZA OBNOVENIE SPOLOČNÉHO ŠTÁTU ČECHOV A SLOVÁKOV. V TOMTO REVOLUČNOM
ČINE SPEČATIL NAŠE PRIATEĽSTVO A BRATSTVO S ĽUDOM SOVIETSKEHO ZVÄZU.
NECH TIETO SLÁVNE HISTORICKÉ DNI ZOSTANÚ V ŽIVEJ PAMÄTI VŠETKÝM
BUDÚCIM GENERÁCIÁM.
MOST SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

plameň vpravo:
MOST VYSTAVAL DOPRASTAV, N.P., BRATISLAVA, OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU
VYROBILI VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY KLEMENTA GOTTWALDA, N.P., OSTRAVA A
ZMONTOVALI HUTNÍ MONTÁŽE, N.P. OSTRAVA.
29.8.1972

plameň vľavo:
AUTOROM PROJEKTU MOSTA BOL KOLEKTÍV PRACOVNÍKOV SLOVENSKEJ VYSOKEJ
ŠKOLY TECHNICKEJ V BRATISLAVE. GENERÁLNYM PROJEKTANTOM BOL
DOPRAVOPROJEKT, BRATISLAVA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka