Trenčianske Teplice

Pamätná tabuľa Vavro Šrobár

Autor: Ladislav Barabás, 01.09.2009
Umístění: Trenčianske Teplice, T. G. Masaryka 30, kaštieľ
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL A PRACOVAL
VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ PUBLICISTA,
SPISOVATEĽ A POLITIK
MUDR. VAVRO ŠROBÁR
*9.VIII.1867 †6.XII.1950
ČLEN PRVEJ VLÁDY ČSR - MINISTER PRE
SPRÁVU SLOVENSKA V R. 1918, SPOLUOR-
GANIZÁTOR BOJA ZA SLOBODU A SNP
A MINISTER VLÁDY OSLOBODENEJ
REPUBLIKY V R. 1945-50.

1968
Poznámka:

Vavro Šrobár (9.8.1867 Lisková - 6.12.1950 Olomouc, pochovaný v Bratislave) politický a verejný činiteľ, publicista a lekár. Študoval na Lekárskej fakulte v Prahe, pre svoje aktivity bol väznený v Ružomberku (1906), Segedíne (1907-08) a internovaný v Cegléde (1918). Už koncom 19. storočia udržiaval kontakty s T. G. Masarykom. V dňoch prevratu 1918 bol v Prahe, stal sa členom predsedníctva Nár. výboru čs. i rev. NZ, neskôr sa stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. Počas druhej svetovej vojny sa okolo neho sformovala odbojová skupina. Bol v styku s londýnskou exilovou vládou a nadviazal kontakt s dôstojníkmi slov. armády, nezískal však podporu vojenskej zložky odboja. V čase ústupu povstalcov ho hôr sa dostal do ZSSR a 30.1.1945 prišiel do Košíc ako člen delegácie SNR pre oslobodené územie, ako člen tejto delegácie sa zúčastnil v marci 1945 politických rokovaní v Moskve. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad republiky in memoriam (1969)
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás