Kostolná-Záriečie

Pomník Obetiam Bitky pri Kostolnej

Autor: Ladislav Barabás, 25.09.2013
Umístění: Kostolná-Záriečie, oproti rím.-kat. kostolu
Nápis:
NA PAMIATKU
V BOJI
ZA KRAJNU
A SZLOBODU
PRI KOSTOLNEJ
1848. 28. OKT.
PADLIM VLASTENCOM.

OBECENSTVO
TRENČIANSKEJ
STOLICE
1875.

A KOSZTOLNAI
ÜTKÖZETBEN
1848. OKT. 28.
Á HAZÁÉRT
ÉS SZABADSÁGÉRT
ELESETT HONFIAK
EMLÉKÉNEK.

TRENCSÉNMEGYE
KÖZÖNSÉGE
1875.
Poznámka:

Najvýznamnejšou udalosťou obce v 19. storočí bolo nepopierateľne vojenské stretnutie dvoch nepriateľských strán 28. októbra 1848, ktoré vošlo do dejín pod názvom Bitka pri Kostolnej. Rok 1848 do základov otriasol vtedajšou habsburgskou monarchiou. S požiadavkami liberálno-demokratických reforiem vystúpili aj Maďari na čele s Lajošom Košútom. Pod tlakom revolučných udalostí viedenské kruhy napokon s čiastočnou autonómiou Uhorska a s vytvorením samostatnej uhorskej vlády súhlasili. Napriek očakávaniu, nová uhorská vláda nielenže nezrušila maďarizačné zákony, ale vydaním nových si zabezpečovala z hľadiska ideí jednotného maďarského národa i štátu svoje triedne pozície aj v nemaďarských častiach Uhorska, teda aj na Slovensku. Tento odmietavý postoj vlády k požiadavkám iných národov a národností v Uhorsku natoľko ovplyvnil Slovenské národné hnutie na čele s Ľ. Štúrom, že sa plne postavilo na stranu Viedne, od ktorej očakávalo ústupky v národnostnej a správnej otázke. Keď nedošlo k dohode medzi uhorskou vládou a Viedňou, rozhodol sa cisár vojensky poraziť maďarskú revolúciu. Ešte predtým, v septembri 1848, vyslala SNR na západné Slovensko dobrovoľnícky zbor, ktorý však maďarské revolučné vojská pri Senici porazili. V snahe zabrániť cisárským armádam ich postup na Budapešť, Maďari rýchlo zorganizovali svoje vojská, domobranu a národnú gardu. Jeden z prúdov cisárskej armády pod velením generála Šimuniča postupoval s počtom asi 20 000 mužov z Haliče cez Čadcu na Považie a rýchlym postupom sa blížil k Trenčínu. Pri Kostolnej sa mu postavili do cesty narýchlo zostavené uhorské domobranecké jednotky z Trnavy, Trenčína a Ilavy pod vedením grófa Benického. Cisárskemu generálovi Šimuničovi sa cez Drietomu podarilo obísť menej početnú, v bojoch málo skúsenú a narýchlo zostavenú armádu a v krátkom boji ju porazil. V bitke padlo asi 300 vojakov, ktorých pochovali do hromadných hrobov na voľnom priestranstve v miestach, kde dnes stojí pamätník a údajne aj na cintoríne na pravej strane od vchodu do kostola. Po tejto bitke sa krajinský komisár košútovskej vlády trpko sťažoval na obyvateľstvo Trenčianskej stolice, že napriek rozkazu nepovstalo proti cisárovi, ale bránilo aj pri rozoberaní mostov a budovaní zásekov na cestách, čo malo spomaliť postup cisárskeho vojska. Sťažoval sa tiež, že keď vojenský komisár nariadil opevňovacie práce a vojenskú ochranu karpatských priesmykov, časť obyvateľstva sa radšej pridala k Hurbanovcom, t. j. k vojsku, ktoré organizovala SNR na čele s Ľ. Štúrom, J.M.Hurbanom a M.M.Hodžom. Počas bitky pri Kostolnej utrpeli značné škody na majetku aj obyvatelia obcí Kostolná, Dolné Záriečie a Drietoma. Podľa rozprávania starších, pred i po bitke rakúske vojsko popravilo niekoľkých ľudí. Väčšia časť obyvateľov, ktorú tvorili starci, ženy a deti sa snažila zachrániť útekom cez rieku Váh, ale mnohí sa v jej vodách utopili. Takto vykynožená obec potom potrebovala veľa času kým všetko prešlo do riadnych koľají. (zdroj: www.kostolnazariecie.sk)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°52'37.1'' E17°58'11.0''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pamätná tabuľa Jaroslav Kroupa

Autor: Ladislav Barabás, 11.03.2014
Umístění: Kostolná-Záriečie, na budove Obecného úradu
Nápis:
NA VEČNÚ PAMÄŤ NÁŠMU
SPOLUOBČANOVI – PARTIZÁNOVI
JAROSLAVOVI KROUPOVI
*1. III. 1922 †18. IX. 1944
KTORÝ PADOL V BOJI PROTI FAŠIZMU
1971

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°52'40.3'' E17°58'21.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás