Tomášikovo

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 12.08.2013
Umístění: Tomášikovo, vedľa Obecného úradu
Nápis:
Ez az én parancsolatom,
hogy szeressétek egymást,
amint én szerettelek titeket.
Senkinek sincs nagyobb
szerétete annál mint ha
valaki életét adja barátaiért.
Ján 15. 12-13.

1914
Adamovics Károly, Deák István, Dobos István, Imre Mihály, Molnár István I, Molnár István II, Obuch József, Popluhár Gáspár, Sándor Gyula, Tovarik József, Tüske Endre

1915
Babusek Ágoston, Bozán Andor, Bozán Jenő ifj., Gaál István, Gaál János, Hasik Ferenc, Jankovics János, Kaprinay Károly, Kiss Ferenc, Kovács József, Lőrincz Károly, Molnár Péter, Mucska János, Ollé Ferenc, Rémes László, Rucz Ferenc, Seregi János, Szabó Miksa, Szalay Károly, Szilvásy Kálmán, Sztruhalek Pál, Tóth József, Varga Lajos, Zsitnák Ferenc

1916
Bakó István, Balt József, Bihercz János, Csóka Mihály, Dobosy János, Drancsik János, Drancsik Károly, Dömötör Ferenc, Flórián Lajos, Hakszer Péter, Ibolya Károly, Ibolya István, Kiss Ferenc, Koscsík Mihály, Kovács Ferenc, Krecskó József, Légrády István, Mandák Sándor, Oriskó Ferenc, Raska Pál, Sárközy Károly, Soós István, Szüllő Antal, Tánczos István, Tóth János, Varga Sándor

1917
Bihercz Ferenc, Csiba István, Csizmazia László, Dömötör István, Hollósy István, Klasz Adolf, Koscsík Imre, Lakatos Béla, Molnár János, Prachár Nándor, Varga Vilmos

1918
Anda Ferenc, Babos Béla, Benedek Gáspár, Csóka József, Gombay József, Hakszer István, Horváth Imre, Ibolya István, Major Antal, Márkus István, Nagy József, Pszota Ferenc, Singer Sándor, Szekács Károly, Takács József

1919
Józan Lajos, Sándor Gáspár

1920
Baltazár Simon, Szmolík József

Bár honI föLD neM Is szIVta
Csatán CsordVLt Vér
Csepptek
sVppedt sIrotokon VIrraszt
hV szeretet
Poznámka:

V posledných veršoch nápisu sú niektoré malé písmená nahradené veľkými. Malo by ísť o chronogram.
Chronogram (zápis času, z gréckeho χρόνος chronos (čas), γράμμα gramma (písmeno)) je latinský nápis, v ktorom všetky písmená, které môžu byť rímskymi číslicami, dávajú dohromady ich číselný súčet – dátum, který se vzťahuje k osobe, veci nebo udalosti, o ktorom se nápis zmieňuje. Musia byť použité všetky písmená, nesmie se žiadne vynechať. Číslicu V (päť) môže zastupovať spoluhláska v aj samohláska u (ktorú nerozlišuje ani staroveká ortografia). Príslušné písmená sú vždy graficky zvýraznené (väčším typem, zlatou farvou apod.), takže aj na pohľad je možné chronogram hneď rozoznať. Čím je kratší, tým je dômyselnejšie zostavený. Často máva i podobu verša, nejčastejšie hexametru alebo elegického disticha (taký chronogram se potom označuje jako chronostichon, resp. chronodistichon). Niekedy bol autor prinútený použiť tvar odlišný od hovorovej normy alebo umelo vytvorený, musel však byť zrozumiteľný. (zdroj: wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°05'04.3'' E17°41'32.8''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2015
Umístění: Tomášikovo, cintorín, vpravo od vchodu
Nápis:
A II. VILÁGHÁBORÚ,
TALLÓSI KÖZSÉG
ÁLDOZATAI
1941 – 45

BARTOS ISTVÁN, CSÍSZÁR JÁNOS, CSUP LÁSZLÓ, CSUP LAJOS, DUDÁS MIHÁLY, FERDINAND JÁNOS, HORVÁTH ISTVÁN, JANKOVICS JÁNOS, KOVÁCS IMRE, KOZMÉR JÁNOS, KÁZMÉR SÁNDOR, KÁZMÉR PÉTER, KAPRINAY LÁSZLÓ, KOHÚT ISTVÁN, KOHÚT DEZSŐ, KOHÚT BÉLA, KRECSKÓ JÓZSEF, LŐRINCZ KÁROLY, LŐRINCZ JÁNOS, LEVÁNSZKY JÁNOS, LEVÁNSZKY LAJOS, LEVÁNSZKY ISTVÁN, HUSZÁR FERENC, HOSSZÚ ANTAL

LUKÁCS MIHÁLY, MAJLÁTH ISTVÁN, MANEK ISTVÁN, MATICZA IMRE, MATICZA JÁNOS, NAGY MIHÁLY, NÉMETH MIHÁLY, PÁPAY JÁNOS, PATKOLÓ IMRE, PATKOLÓ ISTVÁN, SZABÓ FERENC, SZOLGA JÓZSEF, SÁNDOR KÁROLY, SÁNDOR KÁROLY, SÁNDOR ISTVÁN, SÁNDOR ISTVÁN, SÁNDOR LÁSZLÓ, SÁNDOR JÓZSEF, SMATANA ISTVÁN, SMATANA PÁL, TONKÓ FERENC, PÁLENÍK IMRE, HORVÁTH MIKLÓS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°4'47.9'' E17°41'30.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob János Dobosy

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2015
Umístění: Tomášikovo, cintorín, vpravo od hlavného chodníka
Nápis:
Itt nyugszik
DOBOSY
JÁNOS
honvéd huszár őrmester
két ezust vitézségi éremmel
kitüntetve az oroszok ellen
vivott ütközetben 1916 júl. 15.én
OTTYNIABAN 25 éves korában.
hősi halált halt.

Isten veled felejthetetlen jó fiunk!
Teremjen sirodon a gyözelem virága
Melyet ülteta szeretett, s öntöz a tajdalom.
Poznámka:

János Dobosy padol ako husár na ruskom fronte pri meste Ottynia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°4'47.7'' E17°41'29.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gödöllené rod. Julianna Karácsony

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2015
Umístění: Tomášikovo, cintorín, pravá časť
Nápis:
Háború áldozatai
GÖDÖLLENÉ
sz. KARÁCSONY
JULIANA
1920 – 1945
Poznámka:

obeť druhej svetovej vojny


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°4'48.3'' E17°41'28.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf István Majláth

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2015
Umístění: Tomášikovo, cintorín, vpravo od hlavného chodníka
Nápis:
Béke hamvaira !
MAJLÁTH ISTVÁN
1900 – 1943
HŐSI HALÁLT HALT
SZERETŐ APÁNK
Poznámka:

István Majláth má meno aj na pomníku padlým v druhej svetovej vojne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°4'47.3'' E17°41'28.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás