Praha 6

Pamětní desky internovaným dětem

Autor: Vladimír Štrupl, 12.04.2015
Umístění: Praha 6, U Vizerky, na budově bývalého hostince, mimo vlastní objekt zámečku Jenerálka
Nápis:
(horní deska)
V LETECH 1942 AŽ 1945
SLOUŽIL ZÁMEČEK JENERÁLKA
PRAŽSKÉMU GESTAPU.
OD PODZIMU 1942 DO DUBNA 1944
ZDE BYLO INTERNOVÁNO 46 DVOU
AŽ ŠESTNÁCTILETÝCH DĚTÍ RODIČŮ
POPRAVENÝCH PO ATENTÁTU
NA REINHARDA HEYDRICHA.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 PAMÁTNÍK TEREZÍN

(dolní deska)
FROM 1942 - 1945, THE JENERÁLKA CHATEAU WAS USED BY THE GESTAPO IN PRAGUE. FROM AUTUMN 1942 - APRIL 1944, 46 CHILDREN OF PARENTS WHO WERE EXECUTED
AFTER REINHARD HEYDRICH´S ASSASSINATION,
AGED BETWEEN 2 AND 16 YEARS, WERE INTERNED HERE.
Poznámka:

V dubnu 2011 byla Městská část Prahy 6 oslovena Památníkem Terezín a požádána o vyplnění dotazníku k projektu „Za pomníčky“. Cílem tohoto projektu bylo zmapovat současný stav míst na území ČR, kde se za druhé světové války nacházely pobočky koncentračních táborů, pracovně výchovné, trestní atd. Na území MČ Prahy 6 v zámečku Jenerálka bylo v letech 1942-1945 internační zařízení gestapa - Kinderheim – útulek pro děti zatčených a popravených v souvislosti s vyšetřováním po atentátu na Reinharda Heydricha a následně internační zařízení gestapa. Při shromažďování údajů Odbor územního rozvoje /OÚR/ zjistil, že na objektu zámečku není a nikdy nebyla žádná pamětní deska připomínající tyto pohnuté události. V květnu 2011 OÚR předložil grémiu starostky návrh, aby MČ Prahy 6 iniciovala osazení pamětní desky. Objekt zámku včetně hospodářských budov je ve vlastnictví Mezinárodního baptistického semináře Evropské baptistické federace. Návrh byl grémiem schválen a do rozpočtu na rok 2012 byla zařazena částka na výrobu a osazení desky.
Pamětní deska byla navržena ve spolupráci s Památníkem Terezín a jako grafický motiv byla použita výšivka kapesníku s věnováním : "Miládce teta Lidka "od sestry parašutisty Josefa Valčíka, devatenáctileté Ludmily Valčíkové – hlava děvčátka, který byl zapůjčen ze sbírek Památníku Terezín. Deska byla 7. června umístěna na budovu bývalého hostince, který je mimo vlastní areál zámečku a je tak přístupná veřejnosti. Na požadavek současného vlastníka, Mezinárodního baptistického teologického semináře, byla pod vlastní desku umístěna doplňková destička s anglickým překladem textu.
Jména všech 294 osob napomáhajících parašutistům a popravených v Mauthausenu 24. října 1942, 26. ledna 1943 a 3. února 1944 naleznete na stélách před kostelem. Ty byly odhaleny 26. ledna 2011.
http://www.svazletcu.cz/cs/odkazy/pamatniky-a-muzea/jeneralka-11-cervna-2012

Zámeček Jenerálka
Bývalý hospodářský dvůr Jenerálka č. p. 2308, který pravděpodobně pochází z konce 18. století, koupil v roce 1922 Podpůrný fond legionářský při Ministerstvu národní obrany v Praze, který předělal objekt na Domov legionářů invalidů pro 150 chovanců.
V srpnu roku 1942 po atentátu na Reinharda Heydricha byla Jenerálka dočasně přeměněna na Kinderheim – Dětský domov. Nacisté zde shromáždili na 48 dětí ve věku od 3 do 14 let, sirotků, jejichž rodiče byli popraveni, nebo byli deportováni do koncentračních táborů. O děti se staraly dvě ošetřovatelky, které nehledě na věk dětí zajišťovaly vojenský režim dne. Kinderheim na Jenerálce skončil dnem 14. 4. 1944, kdy byly všechny děti odvezeny do internačního tábora Svatobořice na jižní Moravě.
Na konci války nechal na Jenerálce Karl Hermann Frank internovat celou řadu politiků, dosud vězněných na různých místech a vykonával na ně neúspěšný nátlak, aby vytvořili novou vládu a převzali správu české země. Tábor byl zřízen v dubnu 1944 a byli v něm internováni dospělí političtí vězňové české národnosti. Vězni pracovali na úpravách budov zámečku, v zahradě a na statku. Hlídali je stráže SS, někdy však i protektorátní četníci. Táborem prošlo celkem 130 osob. Dne 7. května 1945 odpoledne bylo 50 příslušníků tábora propuštěno na svobodu a ostatní byli ponecháni jako rukojmí. Zámeček o tři dny později obsadila Revoluční garda a poté i Rudá armáda.
Za minulého režimu v objektech sídlil národní podnik Tesla, později sloužil ministerstvu národní obrany. Objekty se postupně dostaly do havarijního stavu. V současné době je majitelem Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, areál je zrekonstruován a slouží k církevnímu vzdělávání.
(zdroj: www.sestka.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi