Svrčinovec

Kenotaf Anton Cyprich

Autor: Mgr. Renáta Majchráková, 08.07.2020
Umístění: Svrčinovec, obecný cintorín 150 m severozápadne od stredu obce, vpravo od cesty E 75, v ľavej spodnej časti za vchodom do cintorína, piaty rad vľavo súbežne s chodníkom prerušený dreveným krížom, asi 25 m pod starou tehlovočervenou márnicou
Nápis:
IRMA CYPRICHOVÁ
* 14. VII. 1919 † 4. V. 2005

PLK. GEN. ŠT. ANTON CYPRICH
* 7. I. 1907 † 23. V. 1984
POCHOVANÝ V CICERU ─ USA

NAJDOBROTIVEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO,
ZMILUJ SA.
Poznámka:

Anton Ciprich sa narodil 7.1.1907 vo Svrčinovci v okrese Čadca. Vo väčšine odbornej literatúry z vojenskej histórie sa jeho priezvisko uvádza nesprávne ako Cyprich. Nesprávne je uvedené aj na hrobe manželky a jeho kenotafe. Absolvoval Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave. Vojenskú kariéru nastúpil v Terezíne, pokračoval v Prahe a Miloviciach. Po vzniku slovenského štátu zostal v službe v slovenskej armáde. Patril k protifašistickým a pročeskoslovenským dôstojníkom. V roku 1939 sa oženil s protifašisticky orientovanou Nemkou Irmtraud Saxingerovou. Na východnom fronte bol v roku 1941 s Rýchlou divíziou. Keď v roku 1943 odmietol ísť znovu na front, bol zbavený funkcie veliteľa pluku a postavenia dôstojníka generálneho štábu (oddelenie GŠ na Vojenskej akadémii absolvoval v rokoch 1940 - 1942). Stal sa veliteľom práporu v Dolnom Kubíne. Spolupracoval s občianskou odbojovou skupinou Flóra a v roku 1944 mu v ilegálnom Vojenskom ústredí pplk. gšt. Jána Goliana pripadol partizánsky a materiálový referát. Po sformovaní povstaleckej 1. čs. armády na Slovensku sa stal prednostom materiálového oddelenia. Koncom októbra 1944 odišiel do hôr v priestore Liptovská Lúžna ─ Magurka, kde sa v zimných mesiacoch stal veliteľom Štvrtého partizánskeho pluku a neskôr veliteľom Štvrtej partizánskej brigády.
Po skončení vojny zostal v Čs. armáde, ale 13.3.1948 bol zbavený činnej vojenskej služby. V máji 1948 prekročil československo-nemecké hranice a odišiel do emigrácie. Manželku s deťmi zadržali čs. orgány. Odmietol účasť v exilových organizáciách a žil utiahnuto v USA. Nikdy nepožiadal o americké občianstvo. Zomrel 17.5.1984 na predmestí Chicaga.
(zdroj: Oldřich Vaněk, Štvrtá partizánska brigáda)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.