Klobouky u Brna

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Brigita Petrášová, 11.09.2019
Umístění: Klobouky u Brna, u větrného mlýna
Nápis:
TUDY K NÁM PŘIŠLA SVOBODA

PŘI OSVOBOZOVÁNÍ MĚSTA KLOBOUK
OD NĚMECKÝCH OKUPANTŮ VE DRUHÉ SVĚTOVÉ
VÁLCE POLOŽILO SVÉ ŽIVOTY 117 VOJÁKŮ
A DŮSTOJNÍKŮ SOVĚTSKÉ ARMÁDY
.....ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT

KVĚTEN 1985

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6207-17977
Souřadnice: N48°59'30.03'' E16°51'28.61''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Brigita Petrášová, 16.10.2019
Umístění: Klobouky u Brna, křižovatka polních cest jihozápadně od obce
Nápis:
Od moru,
hladu války,
vysvoboď nás
Pane!

Věnován památce
padlých vojínů
ve světové válce
1914-1918
Katolickými farníky
Klobouckými
L.P.
1923.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6207-33761
Souřadnice: N48°59'24.81'' E16°50'59.83''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Brigita Petrášová, 11.09.2019
Umístění: Klobouky u Brna, Brněnská, hřbitov
Nápis:
In memoriam
vlastenců, popravených německými okupanty za druhé
světové války. Obětovali své životy pro lepší
budoucnost vlasti, padli hrdinně a nesklonili šíji
před vrahy národa.

Frant. Pacák
odb. učitel
zastřelen 11.6.1942

Lud. Wolf
odb. učitel
zastřelen 11.6.1942

Jar. Kux
odb. učitel
zastřelen 9.6.1942

Jar. Trumpeš
univers. aktuár
sťat 19.10.1944

Frant. Peša
člen stráže bezpečn.
sťat 31.8.1944

Emil Pilát
pošt. kontrolor
zemř. v konc. táb. 31.12.1942

Frant. Uhýrek
stolař
zastřelen 7.8.1944

Josef Chalupa
obuvník
zemřel v konc. táboře 1.6.1942

M.U.C. Zdeněk Svoboda
zemřel v konc. táboře 29.4.1941

Budiž jim věčná pameť!

Věnují pozůstalí.
Poznámka:


Pacák František: * 11.(17.)11.1901 Dvůr Králové nad Labem, okr. Trutnov. +11.6.1942 Brno, Kounicovy koleje. Za okupace se zapojil do odbojové činnosti v Obraně národa a Petičním výboru Věrni zůstaneme. Byl ve vedení skupiny v Kloboukách u Brna. Zatčen spolu s kolegy Ludvíkem Wolfem a Jaroslavem Kuxem 10.3.1942 během vyučování. Vězněn v Brně v Kounicových kolejích, stanným soudem odsouzen 11.6.1942 k trestu smrti a zastřelen. V době popravy byl ženatý a měl dva syny. In memoriam udělen Československý válečný kříž 1939.
Wolf Ludvík: * 31.3.1909 Zaječí (okres Břeclav). +11.6.1942 Brno, Kounicovy koleje. V době nacistické okupace zapojen do odbojové organizace Obrana národa v Kloboukách spolu s učiteli Františkem Pacákem a Jaroslavem Kuxem. Wolf se soustředil na ilegální činnost místní sokolské jednoty. Zatčen 10.3.1942, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, stanným soudem odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán v Kounicových kolejích 11.6.1942. V době popravy byl ženatý. In memoriam udělen Československý válečný kříž 1939.
Kux Jaroslav: * 12.10.1904 Žabčice, okr. Brno-venkov.+9.6.1942 Brno, Kounicovy koleje. V době nacistické okupace pracoval v odbojové skupině Obrana národa (velitel místní organizace v Kloboukách u Brna) a v organizaci Petičním výboru Věrni zůstaneme. Spolupracoval s místními učiteli Františkem Pacákem a Ludvíkem Wolfem. Kux navázal kontakty s dalšími organizacemi Obrany národa v širokém okolí Klobouk.
Trojice klobouckých učitelů byla zatčena 10.3.1942, vězněni v Brně v Kounicových kolejích a zde popraveni ve druhém stanném právu. Kux byl zastřelen dne 9.6.1942. In memoriam udělen Československý válečný kříž 1939.
Trumpeš Jaroslav: *16.1.1901 Klobouky u Brna. +19.10.1944 Breslau (Wrocław) Po prvním úderu gestapa na přelomu let 1939–1940 se J. Trumpeš dostal do čela zprvu brněnské a později i moravské Obrany národa. Za činnost v odbojové organizaci byl zatčen 1.10.1941 v univerzitní kanceláři. Lidovým soudem odsouzen 12.8.1944 k trestu smrti a 19.10.1944 v tehdejší Breslau popraven.
Uhýrek František: *1907 - 7.8.1944. Tuřanský občan, popravený nacisty za účast v odbojové skupině Obrana národa - Nemo Bílá lvice.
Svoboda Zdeněk: 12.10.1919 Klobouky u Brna. +29.4.1941 Sachsenhausen. Student medicíny. Zatčen v Kounicových kolejích 17. 11. 1939, následující den převezen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. 23.12.1947 mu LF MU udělila titul MUDr. in memoriam. Československý válečný kříž 1939 in memoriam.
(zdroj: https://encyklopedie.brna.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6207-17934
Souřadnice: N48°59'54.33'' E16°51'43.96''
Pomník přidal: Brigita Petrášová
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Brigita Petrášová, 11.09.2019
Umístění: Klobouky u Brna, Brněnská, hřbitov, před smuteční síní
Nápis:
ZAHYNULI V BOJÍCH
O MĚSTO A PŘI NÁLETECH

JAN A RŮŽENA BARTUŠKOVI, ANEŽKA A HERMÍNA HAVELKOVY, TOMÁŠ JORDÁNEK, FRANTIŠEK STEJSKAL, FRANTIŠKA ZATLOUKALOVÁ, KONRÁD ČERNÝ, JOSEF JANČA, JOSEF MATULA, VLADIMÍR GRACL, BARTOLOMĚJ ŠOUPAL, VÁCLAV BUDÍK, KAREL ŠEBESTA, FRANTIŠEK SIRNÝ

PŘI LIKVIDACI VOJ. MUNICE
RICHARD PEŘINA, JOSEF BARAN

POPRAVENÍ A UMUČENÍ
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH

JAROSLAV KUX, FRANTIŠEK PACÁK, LUDVÍK WOLF, JAROSLAV TRUMPEŠ, FRANTIŠEK PEŠA, FRANTIŠEK UHÝREK, ANTONÍN BEZDĚK - RODÁK, JOSEF CHALUPA, ZDENĚK SVOBODA, JAN NOVOTNÝ, JINDŘICH TRUMPEŠ - RODÁK, EMIL PILÁT, ČENĚK VRBA

UMUČENÍ ŽIDOVŠTÍ SPOLUOBČANÉ
HOLOKAUST

ALICE DEUTSCHOVÁ, CECÍLIE DEUTSCHOVÁ, KLÁRA DEUTSCHOVÁ, JIŘÍ FRANKL, OSKAR FRANKL, ALŽBĚTA FRANKLOVÁ, HEŘMAN GROSS, LAURA GROSSOVÁ, ALFRED LANDESMANN, OTA LANDESMANN, BERTOLD LECHNER, LEO LECHNER, KAREL LECHNER, GERTRUDA LECHNEROVÁ, VALERIE LECHNEROVÁ, VĚRA LECHNEROVÁ, ARTUR PERSCHAK, OTA PERSCHAK, IRMA PERSCHAKOVÁ, BRUNO SCHULLER, RICHARD SCHULLER, VILÉM SCHULLER, OLGA SCHULLEROVÁ, MARIE SELMA STIASSNÁ, BRUNO WODAK, ZIKMUND WODAK, GISELA WODAKOVÁ, JANA WODAKOVÁ, REGINA WODAKOVÁ
NA NÁSLEDKY TRÝZNĚNÍ
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
ERNA PERSCHAKOVÁ

PAMÁTCE OBĚTEM
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 - 1945

V BOJÍCH O M ĚSTO PADLO
117 VOJÁKŮ R.A.
POCHOVANÝCH NA VOJENSKÉM
HŘBITOVĚ V HUSTOPEČÍCH
A NEZJIŠTĚNÝ POČET
NĚMECKÝCH VOJÁKŮ,
KTEŘÍ BYLI POCHOVÁNI KDE PADLI.
DÁLE OSM PRACOVNÍKŮ
BÝVALÉHO OKRES. ÚŘADU.

OBČANÉ MĚSTA
KLOBOUK U BRNA
ROKU 2001

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6207-17928
Souřadnice: N48°59'54.65'' E16°51'42.98''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Martin Huták

Autor: Brigita Petrášová, 13.12.2019
Umístění: Klobouky u Brna, Brněnská, hřbitov, hrob 881-884 (čtyřhrob)
Nápis:
MARTIN HUTÁK
ŘÍDÍCÍ UČITEL
*5.11.1885 +22.5.1946
Poznámka:

Ruský legionář, nar. 5.11.1885 v Kloboukách u Brna. V c.k. armádě vojín - 17. pr. pol. mysl., zajat 19.11..1914 Katovice, přihlášení do legií 2.10.1917 Atkarsk Saratov, další zařazení 9.11.1917, hodnost četař, 5. stř. pl. Konec v legiích 24.1.1921.
(zdroj: VUA)
Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Kloboucko, Spolek vojenské historie Valtice 2018.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'55.63'' E16°51'44.84'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Vítězslav (Viktor) Pavelka

Autor: Brigita Petrášová, 13.12.2019
Umístění: Klobouky u Brna, Brněnská, hřbitov, hrob č. 725
Nápis:
RODINA
PAVELKOVA
VÍTĚZSLAV
*29.7.1881 +21,7.1960
Poznámka:

Ruský legionář, nar. 28.8.1881 (29.7.1881) v Kloboukách u Brna, bydliště Diváky. U c.k. armády četař, 25. pr. pol. mysl., zajat - bližší informace nejsou známy. Do legií se přihlásil v Novonikolajevsku, datum zařazení 18.8.1918, desátník, 2. stř. pl. a týl. int. 2. div. Konec v legiích 26.10.1920.
(zdroj: VUA)

Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Kloboucko (Spolek vojenské historie Valtice, 2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'55.63'' E16°51'44.84'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob František Bdinka

Autor: Brigita Petrášová, 13.12.2019
Umístění: Klobouky u Brna, Brněnská, hřbitov, dvojhrob č. 41/42
Nápis:
RODINA
BDINKOVA
FRANTIŠEK
*6.9.1889
+29.4.1955
Poznámka:

Italský legionář, nar. 6.9.1889 v Kloboukách u Brna. U c.k. armády praporčík. Zajat 14.7.1916 Monfalcone, přihlášení do legií 1.12.1916 Itálie, další zařazení 22.4.1918, poslední hodnost kapitán, 32. p. pl. a tranz. rota. Konec v legiích 1920.
(zdroj: VUA)

Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Kloboucko (Spolek vojenské historie Valtice, 2018).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'55.63'' E16°51'44.84'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 30.10.2011
Umístění: Klobouky u Brna, Masarykova
Nápis:
1914
BANK BEDŘICH, BDINKA JAKUB, FOREJTNÍK FRANT., MATULA JAKUB, PALÍŠEK TOMÁŠ,
PAVLÍK FRANT., ROZNOS JAKUB, SIRNÝ KAREL, SVOBODA FRANT., TRUMPEŠ RICHARD,
VRBAS JOSEF, VANĚK RUDOLF
1915
FOREJTNÍK CIRYL, FOREJTNÍK RUDOLF, JAKUBEC FRANT., JÍLEK FRANT., MATULA JAKUB,
MEZULÁNÍK JAKUB, PILÁT MAXMIL., RINDA MARTIN, ŠEBESTA MARTIN, VALLA TEOFIL
1916
FOREJTNÍK FRANT., KORDIOVSKÝ FRANT., KORDIOVSKÝ JOSEF, KUČERA KAREL, KOUKAL JAN,
ŠTASTNÝ JOSEF, ŽAMBERSKÝ JOSEF
1917
ŠLAHAŘ JAN, FOREJTNÍK MARTIN, PALÍŠEK JAKUB, PĚČEK FRANT., RAŠNER JOSEF,
ROŽNOVSKÝ JOSEF, ŘEHOŘ KAREL, SRSTKA JOSEF, SIRNÝ JOSEF, STEFAN LEOPOLD
1918
ČURDA OTTO, FOREJTÍK LUDVÍK, CHROMÝ JOSEF, METELKA JAKUB, SEMLER LEOPOLD,
SÍRNÝ JAROSLAV, ŠPAČEK CIRYL, VÁLEK MATĚJ, VÍTEK FRANT., VYTOPIL LUDVÍK,
MATULA JOSEF
NEZVĚSTNÍ
DUŠEK JOSEF, HÁČEK JOSEF, LEXA LUDVÍK, LOBPREIS FRANT., MATULA EMIL, MATULA JOSEF,
NEZVĚSTNÍ
MOUČKA FRANT., NEJTEK FRANT., NEJTEK FRANT., PITLACH JOSEF, RÁČEK JAN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17976
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pomník František Forejtník

Autor: Zdeněk Surýnek, 28.04.2015
Umístění: Klobouky u Brna, Nádražní 38
Nápis:
Tak bůh miloval svět, že syna
svého jednorozeného dal,
aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.
Tento kříž věnován ke cti a slávě boží.
Na památku
Františka
FOREJTNÍKA,
který čestně padl
dne: 5. června 1915 na ruském
bojišti u Buda Griada.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-29803
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pamětní deska Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Brigita Petrášová, 07.03.2020
Umístění: Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, budova MěÚ
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL JAKO STUDENT A
UNIVERSITNÍ DOCENT DO ROKU 1880
T. G. MASARYK
TVŮRCE A PRVNÍ PRESIDENT
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová