Brezová pod Bradlom

Pomník Ján Papánek

Autor: Ladislav Barabás, 22.09.2009
Umístění: Brezová pod Bradlom, Námestie M. R. Štefánika, na námestí
Nápis:
DR. JÁN PAPÁNEK
1896 - 1991

DUCH KRAJA...
MILAN R. ŠTEFÁNIK
SAMUEL JURKOVIČ
SAMUEL OSUSKÝ
ŠTEFAN OSUSKÝ
TOMÁŠ TVAROŽEK

Tento pamätník venuje mestu
Brezová pod Bradlom
The Jan and Betka Papánek
Foundation v New Yorku
z príležitosti
100. výročia narodenia
diplomata a humanistu
dr. Jána Papánka,
jedného zo 14 autorov
záverečného textu Charty OSN

12. októbra 1966
Poznámka:

Ján Papánek (24.10.1896 Brezová pod Bradlom - 30.11.1991 Scarsdale USA) slovenský diplomat a právnik. V I. sv. vojne bojoval na talianskom fronte, kde padol do zajatia. Neskôr sa stal príslušníkom čs. légií v Taliansku, do bojov už nezasiahol. V roku 1918 ho povolal M. R. Štefánik redigovať legionársky časopis V boj! Po návrate z Talianska vyštudoval právo a pôsobil ako diplomat v Budapešti a vo Washingtone. Rozpad ČSR ho zastihol v USA. Zapojil sa do čs. zahraničného odboja vedeného E. Benešom. a stal sa jeho osobným zástupcom v USA. Na jar 1945 sa zúčastnil ako čs. delegát na konferencii, na ktorej došlo k založeniu OSN. Ako člen koordinačného výboru patril medzi 14 ľudí, ktorí formulovali záverečný text Charty OSN. Od roku 1946 zastupoval ČSR na pôde OSN a napriek protestu komunistov zastával túto funkciu až do roku 1950. Potom sa stal hlavným zakladateľom Amerického fondu na pomoc čs. utečencom. Prezident V. Havel mu udelil Rad T. G. Masaryka I. tr. a prezident M. Kováč Rad Bieleho dvojkríža II. tr.
Zdroj: Wikipédia

Autorom pomníka je sochár Ján Hoffstädter.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Štefan Osuský

Autor: Ladislav Barabás, 22.09.2009
Umístění: Brezová pod Bradlom, Námestie M. R. Štefánika, na námestí
Nápis:
DR. ŠTEFAN OSUSKÝ
1889 - 1973

Pamätník diplomata a národovca
Dr. Štefana Osuského
venuje mestu Brezová pod Bradlom
The Jan and Betka Papanek
foundation - New York
pri príležitosti 110. výročia jeho
narodenia.
10. apríla 1999
Poznámka:

Štefan Osuský (31.3.1889 Brezová pod Bradlom - 27.9.1973 Hendon USA) publicista, diplomat, 1918-20 veľvyslanec vo Veľkej Británii, 1920-39 veľvyslanec vo Francúzsku. Pre nezhody s uhorskou vládou odišiel v roku 1905 do USA, kde nadviazal styky s krajanskými spolkami. V roku 1916 odišiel do Európy, aby spolupracoval s predstaviteľmi čes. a slov. zahraničného odboja. V roku 1918 sa aktívne zúčastnil na budovaní čs. légií v Taliansku. Po odchode E. Beneša bol vedúci čs. delegácie na Parížskej mierovej konferencii, signatár neuillskej, séverskej a trianonskej mierovej zmluvy. Od roku 1920 zástupca ČSR v Spoločnosti národov. Spočiatku prívrženec čechoslovakizmu, neskôr dospel k názoru, že rovnoprávnosť Čechov a Slovákov v republike treba politicky a inštitucionálne zabezpečiť, v čom sa dostal do rozporu s E. Benešom. V roku 1941 ho krajský súd v Bratislave odsúdil v neprítomnosti za protištátnu činnosť na doživotné väzenie. V roku 1940 sa stal ministrom čs. emigrantnej vlády v Londýne, pre spory s E. Benešom s touto činnosťou skončil a odišiel do USA. Vyznamenania: veľkokríž Radu rum. koruny, gr. veľkodôstojnícky Rad Spasiteľa, juhosl. Rad bieleho orla, Rad T.G. Masaryka I. tr., Rad Bieleho dvojkríža I. tr.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)

Autorom busty je sochár Ján Hoffstädter.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska rok 1848

Autor: Feďo Vrábel, 19.06.2010
Umístění: Brezová pod Bradlom, Námestie M. R. Štěfánika, Dom organára M. Šašku
Nápis:
NA PAMIATKU
SLÁVNYCH DEJOV ROKU
1848
PAMÄTNÉHO DIVADLA 25. APRÍLA
NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA
28. APRÍLA VÍŤAZNEJ BITKY
POVSTALCOV 22. SEPT. A POCHOVANIA
PADLÝCH HRDINOV
25. SEPT. POD VODCOVSTVOM
JOZEFA MIL. HURBANA
´BIJE ZVON SLOBODY
ČUJTE HO NÁRODY´
NA 10. VÝROČIE SLOBODY
1928
SDRUŽENIE EV. MLÁDEŽE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pamětní deska M. R. Štefánik

Autor: Feďo Vrábel, 19.06.2010
Umístění: Brezová pod Bradlom, Námestie M. R. Štěfánika 341
Nápis:
MILANOVI
RASTISLAVOVI
ŠTEFÁNIKOVI
BRADLOINVEST A.S.
21. JÚL 2000

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pamětní deska Tomáš Tvarožek

Autor: Feďo Vrábel, 19.06.2010
Umístění: Brezová pod Bradlom, Námestie M. R. Štěfánika 336
Nápis:
V TOMTO RODIČOVSKOM DOME BÝVAL
TOMÁŠ TVAROŽEK
1892 -1945
HLAVNÝ RIADITEĽ MESTSKEJ SPORITEĽNE V BRATISLAVE,
POVERENÍK FINANCIÍ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY,
PREDSEDA HOSPODÁRSKEHO VÝBORU EV. CIRKVI.

AKO KRESŤAN V BORBE NÁRODA "DUŠI SVOU ZA NÁS POLOŽIL I
MYŤ TEDY MÁME ZA BRATŘI DUŠE KLÁSTI." I. JÁN 3,16.
V HISTORICKOM ROKU 1948 VENOVAL CECH TATARÔV.
Poznámka:

Tomáš Tvarožek bol účastníkom protifašistického odboja a SNP na Brezovej pod Bradlom, kde pomáhal pri nelegálnych prechodoch cez hranice. Od začiatku septembra 1944 pôsobil v Banskej Bystrici ako člen povstaleckej SNR za Demokratický blok. Od apríla 1945 bol podpredsedom SNR; nositeľ vyznamenaní Rad SNP I.tr., Čs. vojnový kríž 1939


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel