Hrob Heinrich Madlener

Autor: Wenda Wolf, 22.05.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, část 009 odd. 10b, hrob 8
Nápis:
HEINRICH MADLENER
k.k.Feldmarschall - Lieutnant
Rither der russischen Orden
St. Wladimir St. Anna mit der Krone
St.Anna in Brillanten
geboren dem 25. Juli 1751
gestorben den 13. Februar 1867
Friede seimer Asche

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Jan Plichta

Autor: Vladimír Štrupl, 21.12.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hřbitov IX, odd. 6, č. hrobu 186-0187
Nápis:
MJR. JAN PLICHTA
KPT. ČSL. LEGIÍ VE FRANCII
*13.9.1891 +31.1.1975

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Vilém Vladimír Barth

Autor: Petr Kudláček, 20.05.2019
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, hřbitov 9, oddělení 9, hrob č. 29.
Nápis:
VILÉM BARTH
R.L. POLNÍ PILOT ŠT. KAPITÁN 2 LET.PL
*26.3.1895 ZAHYNUL PŘI LET. KATASTROFĚ
VE KBELÍCH 31.7.1925
Poznámka:

Zástupce velitele LP2 a velitel 1. perutě LP2 pilot škpt. Vilém Vladimír Barth a pozorovatel npor. Vítězslav Kaštil od LP1 zahynuli dne 31.7.1925 při letecké nehodě na letišti Praha – Kbely. Letadlo v zatáčce po startu sklouzlo po křídle, dopadlo na západní stranu plochy letiště a shořelo i s posádkou.
Ve Věstníku MNO – část osobní, 1925, str. 277 je jeho jméno psáno jako Vilém Vladimír Barth, na náhrobku a v novinách je psáno Vilém Barth, ve smutečním oznámení je psáno Vladimír Barth.

V novinách Pozor ze dne 2.8.1925 je psáno: K pátečnímu leteckému neštěstí ve Kbelích oznamuje ministerstvo NO: Příčina pádu letadla byla konstatována komisionelně a bylo zjištěno, že pilot štkpt. Vilém Barth startoval v prostoru mezi hangárem firmy Aero a min. veř. prací a ve výši pouze asi 40 – 50 m. Aniž minul hranice letiště, zatočil letadlo na levou stranu. Při tom dostal náraz větru, letadlo se naklonilo a v důsledku ztráty rychlosti sklouzlo po křídle. Nepatrná výška nedovolila ani zkušenému pilotovi letadlo včas vyrovnati. Průběh neštěstí byl pozorován ostatními piloty a jejich výpověďmi jest prokázáno, že příčinu neštěstí jest hledati v tom, že posádka nedodržela platných předpisů o startu. Požár vznikl po nárazu letadla o zem a podle polohy těl nešťastných letců a z jejich zranění zjištěno lékařem, že smrt nastala ještě před vzplanutím letadla.
V novinách Pozor ze dne 6.8.1925 je psáno: Slavný pohřeb olomouckých letců v Praze. Praha 5. srpna. Pohřeb tragicky zahynulých letců štbkpt. Viléma Bartha a nadporučíka Vítězslava Kaštila, kteří v pátek minulého týdne uhořeli při leteckém neštěstí ve Kbelích, konal se dnes o 2. hod. odpoledne z divisní nemocnice č.1 na Karlově náměstí v Praze. Rakev obou zesnulých spočívala na společném katafalku, obklopeném četnými věnci a svícemi, jež kromě rodiny darovaly civilní i letecké korporace. Rodinám zesnulých letců tlumočili svou účast četně přítomní hosté, mezi nimiž byli náměstek šéfa generálního štábu, generál Syrový, šéf letectva generál Čeček, posádkový velitel generál Škvára, za ministerstvo veřejných prací inž. Berounský, velitel 1. leteckého pluku podplukovník Smetana a 2. leteckého pluku pplk. Sazima s důstojnickými sbory a deputacemi leteckých pluků a pražské posádky, členové francouzské vojenské mise, kpt. Oubart a Martin, zástupce rumunských letců kpt. Niculescu, za Aeroklub major More a velmi četní přátelé obou zesnulých. Po církevních obřadech vzdal oběma padlým jménem ministra národní obrany a za letecký odbor čest a slávu generál Čeček, který ve svém proslovu zdůraznil obětavost u obou zesnulých důstojníků a ujistil, že čs. letectvo želí upřímně jejich odchodu. Je bolestno, že branná moc i v době míru musí obětovat životy, aby mohla chránit spoluobčany. Vlast jich nezapomene. Padli na poli slávy. Potom rozloučil se s drahými kolegy velitel 2. leteckého pluku pplk. Sazima, štbkpt. Plas, nadporučík Manhalter a za mužstvo Barthovy letky pilot Sokol. Rakve pak byly vyneseny čestnou stráží důstojníků z kaple před budovu divizní nemocnice, kde byly upevněny na ověnčené trupy letadel. Rakve pokryty byly státními vlajkami a připevněny na ně přilbice a šavle padlých důstojníků. Za rakví tvořili čestnou stráž důstojníci s tasenými šavlemi a mužstvo se skloněnou zbraní. Smuteční průvod zahájen byl čestnou letkou čs. leteckého pluku č.1 a hudbou pěš. plukunč.28. Na to uloženy rakve na aeroplány, s jichž boků splývaly četné věnce a kytice. Za smutečními hostmi uzavíraly průvod opět čestné oddíly leteckého pluku č.1. Průvod ubíral se pak Karlovým náměstím, Žitnou ulicí ke kostelu sv. Ludmily, odtud po církevním výkropu pokračováno bylo se zrychlením na Olšanské hřbitovy. Štbkpt. Barth byl pohřben do rodinného hrobu, nadporučík Kaštil zpopelněn. Smuteční průvod sledovalo v ulicích velké množství obecenstva s upřímnou účastí.

Foto a další informace na stránkách Letecké badatelny http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/652/, a na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Kenotaf Ladislav a Václav Mixovi

Autor: David Kosina, 23.10.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, I. obecní hřbitov, část 009, oddělení 16
Nápis:
RODINA MIXOVA.

LADISLAV MIXA
JEDNOROČ. DOBROV. ČETAŘ STŘEL. PLUKU Č. 8
NAR. 11.12.1895, PADL U LUCKU 11.10.1915.
VÁCLAV MIXA
STŘELEC 6. ROTY 7. STŘEL.TATRANSKÉHO PLUKU
NAR. 4.6.1893, PADL VE SLUŽBÁCH VLASTI 1.8.1918
POCHOVÁN U KAULU NA SIBIŘI.
Poznámka:

Václav Mixa:
*4.6.1893, Praha, okres Praha †1.8.1918, u Kaulu, Rusko
Bydlištěm v Praze, okr. Praha. Sloužil v Rakousko-uherské armádě jako vojín 28. pěšího pluku. Dne 10. prosince 1914 byl zajat v Karpatech. V Kurganu se přihlásil do legií. Dne 20. října 1917 se stal příslušníkem Československého vojska - legie v Rusku. Měl hodnost vojína 7. střeleckého pluku. Dne 1.8.1918 padl v hodnosti vojína 7. střeleckého pluku Čs. legie v Rusku v bojích u Kaulu, kde je i pohřben. V civilním životě vychodil obecnou a měšťanskou školu. Pracoval jako řezník, uzenář. Hlásil se k římsko-katolickému náboženskému vyznání. Politicky byl příslušný k Sokolu.
(zdroje: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase , http://legie100.com/krev-legionare/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Helena Poche, 13.01.2019
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, část 009, oddělení 3a, 247
Nápis:
(FRANTIŠEK JESENSKÝ)
OTEC SYNŮ A JEJICH MANŽELEK POPRAVENÝCH 24.10.1942 V MAUTHAUSENU
M.U.D.r. PROF. JAN DOC.
*5.3.1904
M.U.D.r. ALŽBĚTA
*29.2.1904
JIŘÍ
*27.9.1905
ŽOFIE
*21.4.1903
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Helena Poche
Příprava dat: Vladimír Štrupl