Kalište

Pomník obce Kalište

Autor: Ladislav Barabás, 02.04.2010
Umístění: Kalište, pred vstupom do vypálenej obce
Nápis:
KALIŠTE

NÁRODNÁ KULTÚRNA
PAMIATKA

ZAČIATKOM NOVEMBRA 1944, KEĎ SLOVEN-
SKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE POKRAČOVALO
BOJOM PARTIZÁNOV V HORÁCH, PATRILO
KALIŠTE MEDZI CENTRÁ PARTIZÁNSKEHO
HNUTIA VO VEĽKEJ FATRE A NÍZKYCH TAT-
RÁCH. PRIAMO V OSADE PÔSOBILI ŠTÁBY
ODDIELU MJR. MARTYNOVA A PPLK. MOR-
SKÉHO-OSIPOVA, V NEĎALEKÝCH BALÁŽOCH
ŠTÁBY ODDIELU MJR. MOROZOVA, MJR. VOL-
KOVA A MJR. PETROVA. SILNÉ PARTIZÁNSKE
JEDNOTKY SÚSTREDENÉ V TEJTO OBLASTI
KONTROLOVALI ROZSIAHLE ÚZEMIE – „PARTI-
ZÁNSKU REPUBLIKU“, KTORÚ FAŠISTI NIKDY
NEDOBYLI. V TOMTO PRIESTORE PREBIEHALI
ÚSPEŠNÉ BOJE POVSTALCOV S FAŠISTICKÝMI
JEDNOTKAMI. ODTIAĽTO PARTIZÁNI PODNIKA-
LI BOJOVÉ AKCIE NA POHRONIE, DO ÚDOLIA
VÁHU, K HARMANCU A DO TURCA. NEZIŠTNÁ
POMOC OBYVATEĽOV KALIŠŤA UMOŽNILA PAR-
TIZÁNOM PREŽIŤ KRUTÚ ZIMU AJ ZA CENU
OBETÍ – 20 OBČANOV OSADY ZOMRELO NA TÝ-
FUS. V PRVEJ POLOVICI MARCA 1945 SA PAR-
TIZÁNSKE SKUPINY PRESUNULI Z PRIESTORU

MEDZI DONOVALMI A BALÁŽMI CEZ PRAŠI-
VÚ NA VÝCHOD A SPOJILI SA S OSLOBO-
DZOVACÍMI JEDNOTKAMI SOVIETSKEJ ARMÁ-
DY. DŇA 18. MARCA 1945 FAŠISTI VTRHLI
DO OBCE, VYRABOVALI JU A VYPÁLILI 36
DOMOV, V KTORÝCH ZHORELO 9 CHORÝCH
OBČANOV, 5 OBČANOV ZASTRELILI. FAŠIS-
TI UPÁLILI AJ 12 PARTIZÁNOV, KTORÍ NE-
SCHOPNÍ POHYBU LEŽALI V PARTIZÁNSKEJ
NEMOCNICI. ĎALŠÍCH 19 PARTIZÁNOV OD-
VLIEKLI A V NEĎALEKEJ MOŠTENICI 15 Z
NICH ZASTRELILI. JOZEFA VYŠNÉHO BEŠ-
TIÁLNE ZAVRAŽDILI V TURČIANSKYCH TEP-
LICIACH. OSUD ZOSTÁVAJÚCICH TROCH NIE
JE ZNÁMY. KALIŠTE PO VOJNE UŽ NEBOLO
OBNOVENÉ, ZOSTALO V PÔVODNOM STAVE
AKO MEMENTO VARUJÚCE PRED HROZBOU
VOJNY A VRAŽDENIA.

PREDSEDNÍCTVO SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RA-
DY UZNESENÍM Č. 24 ZO DŇA 27. FEBRUÁRA
1961 VYHLÁSILO AREÁL BÝVALEJ OBCE
KALIŠTE ZA NÁRODNÚ KULTÚRNU PAMIATKU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás