>> Ukrajina >> Malín

Malín

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 01.01.1111
Umístění: Malín, západně obce Český Malín, Rivnenska oblast, Ukrajina
Nápis:
13 ЛИПНЯ 1943 РОКУ У ЧЕСЬКОМЪ МАЛИНІ НИМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКІ
ЗАГАРБНИКИ СПАЛИЛИ ЖИВЦЕМ ТА ВБИЛИ 374 ЧЕХІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ
105 ДІТЕЙ ДО 14 РОКІВ, 161 ЖІНКУ, 108 СТАРИКІВ ТА ЧОЛОВІКІВ.
БОЖЕ, ДАЙ ВІЧНИЙ СПОКІЙ ЇХНІМ ДУШАМ!

DNE 13. ČERVENCE 1943 V ČESKÉM MALÍNĚ UPÁLILA A
VYVRAŽDILA NĚMECKÁ FAŠISTICKÁ VOJSKA 374 ČECHŮ MEZI NIMI BYLO
105 DĚTÍ DO 14 LET, 161 ŽEN, 108 STARCŮ A MUŽŮ.
BOŽE DOPŘEJ KLIDU JEJICH DUŠÍM!

ЧЕСЬКІ РОДИНИ ЯКІ БУЛИ ЖИВЦЕМ СПАЛЕНІ ТА ВБИТІ
ČESKÉ RODINY ZAŽIVA UPÁLENE NEBO VYVRAŽDĚNI

RODINA ANDĚLOVA 4 R. BEŠTOVÝCH CIBULKOVA CIMALOVA ČECHOVA
6 R. ČINKOVÝCH DĚDKOVA DOBRÝCH DRBOHLAVOVA FLANDERKOVA
FRANČÍKOVA 2 R. FRICOVÝCH GIŽICKA HELIXOVA 5 R. HOLOMÍČKOVÝCH
HOROVA HOUDOVA HRÁDKOVA CHLOUBOVA JONOVA KAPUSTAKOVA
2 R. KECHRTOVÝCH KOPECKA KRACÍKOVA 3 R. KRÁMSKÝCH KROBOVA
2 R. KUBÍČKOVÝCH KUCHARCOVA KUPCEVIČOVA KUTNAROVA 2 R. KYNŠTOVÝCH
2 R. MADĚROVÝCH MARTINOVSKA 6 R. MENDLÍKOVÝCH 6 R. MINAŘÍKOVÝCH
MÍSTKOVA 3 R. MYŠÁKOVÝCH NAJMANOVA 3 R. NOVÁKOVÝCH OKROUHLICKA
OMELČUKOVA PARTOVA 3 R. PELÍŠKOVÝCH POSPÍŠILOVA PŘIBYLOVA
5 R. REOVÝCH 2 R. REZKOVÝCH 2 R. REPIKOVÝCH SENCUKOVA SOVINSKA
STEHLIKOVA STRÁNSKA 3 R. STUDENÝCH STUCHLÝCH 2 R. SVÍTKOVÝCH
UHLÍŘOVA 2 R. VAŠATOVÝCH VESELÝCH 3 R. VIGNEROVÝCH VOLFOVA
VOLOCHOVA 3 R. ZAJÍCOVÝCH ZEMANOVA 2 R. ŽROUTOVÝCH ŽIŽKOVA
Z JINÝCH OBCÍ
LEŠÁK Josef - z Novin Českých, ZEDNÍKOVÁ A., MANGOLT J. a ULRICH F. - ze Šalavy, MUDr. GROSS OTTO, MUDr. GROSSOVÁ S., dceta Ingrid a syn Otto - uprchlíci z ČSR
Poznámka:

Původní název obce byl Český Malín. Pomník postaven k uctění 377 českých obyvatel obce zavražděných nacisty 13.7.1943. Mezi zavražděnými bul i uprchlíci z Protektorátu, rodina lékaře Grosse. Pomník byl odhalen 13.7.1988. Autor pomníku je architekt Oldřich Rejchrt. Pomník byl vystavěn za finanční prostředky Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.
Podklady: Ing. Alexandr Drbal, Jiří Hofman (publikace "Češi na Volyni základní informace", vydalo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Praha 2007)
Český Malín (též Malín Český, polsky Kolonia Malin nebo Malin kolonia) je česká obec na Ukrajině založená v druhé polovině 19. století českými přistěhovalci z Lounska, Žatecka a Rakovnicka, vypálená za druhé světové války Němci. Český Malín se nacházel vedle vsi (Ukrajinský) Malín.
Ves Malín (ukrajinsky Малин (Malyn), rusky Малин (Malin), polsky Malin) se dnes nachází v Mlynivském rajónu v Rovenské oblasti Ukrajiny. Dle knihy Hlasy z hořících domů: Lidice, Ležáky, Český Malín, Ploština, Prlov, Zákřov, Javoříčko (str. 107) se obec Český Malín nachází v okrese Ostrožec (rusky центр Острожецкого сельского совета) v oblasti Rovne. Za Druhé Polské republiky byly v Gmině Malin v Dubenském újezdu (újezd (okres) Dubno, polsky powiat dubieński) ve Volyňském vojvodství gromady Malin wieś a Malin kolonia.
V 60. letech 19. století lákala ruská carská vláda přistěhovalce, kteří by obdělávali nevyužitou půdu. Kromě její levné koupě poskytovala těmto lidem výhody, kterými bylo právo na zakládání výrobních podniků, právo na národní školství, právo na vlastní samosprávu, právo na náboženskou svobodu, osvobození od placení daní po dobu 20 let a osvobození od vojenské povinnosti. Obec Český Malín byla založena v ukrajinské Volyni roku 1871 a postupně se rozrůstala. Byla zde postavena škola, kde se vyučovalo v českém jazyce. Roku 1884 byl vydán zákon, dle kterého muselo obyvatelstvo přejít na pravoslavné náboženství. V obci byla zřízena knihovna, dobrovolný hasičský sbor, ochotnický divadelní spolek, založena druhá (církevní) škola. Obec se rozvíjela díky pracovitosti a znalostem lidí, díky zavádění moderní zemědělské mechanizace a měla daleko vyšší úroveň, než okolní ukrajinské obce.
Do historie obce se negativně zapsaly události první světové války, kdy byla vážně poškozena. Po sovětsko-polské válce připadl roku 1921 Český Malín Polsku. Obec byla postupně obnovována, byl do ní zaveden elektrický proud. Zároveň došlo k obnově školství, kulturní a spolkové činnosti. Roku 1930 byla v obci založena družstevní mlékárna, roku 1934 stavba silnice, roku 1937 byl do vsi přiveden telefon a zřízena pošta. Ve druhé polovině 30. let byl vlivem polské protičeské propagandy, která vyústila v požadavky polského obyvatelstva na likvidaci českého školství a v požadavky na zabrání půdy českým rolníkům, negativně ovlivněn život českých osadníků na území Polska, a tedy i v Českém Malíně. Po přepadnutí východních oblastí Polska Sovětským svazem, který tuto oblast obsadil na základě tajného dodatku paktu Ribbentrop-Molotov, připadl Český Malín opět Sovětskému svazu. Byla zde zřízena nemocnice a od roku 1941 i kolchoz. Po přepadení SSSR nacistickým Německem byla obec okupována a patřila do sféry vlivu Třetí říše.
Dne 13. července 1943 v ranních hodinách obsadily vsi Český Malín a sousední Ukrajinský Malín německé oddíly. Veškeré obyvatelstvo Českého Malína bylo vyhnáno na ulice, kde byli odděleni starci, ženy a děti od mužů. Po skupinách pak byli lidé odváděni do Ukrajinského Malína, odkud se již ozývala střelba. Někteří mladí muži byli přinuceni hnát ze vsi uloupený dobytek a odvážet nakradený majetek. V Ukrajinském Malíně Němci zahnali všechny muže a část žen po skupinách do kostela, školy a jiných budov, které polili hořlavinou a podpálili. Všechny, kteří se snažili utéci nebo vyskočit z oken, byli pobiti ranami z automatů a jiných zbraní. Většina starců, žen a dětí byla odvedena po skupinách nazpět do Českého Malína, kde jim bylo od velících důstojníku řečeno, že budou propuštěni. Místo toho byli však nahnáni do stodol a upáleni. Postupně Němci zapalovali i další budovy v obci. Zachránilo se pouze několik osob, které nebyly přítomny v obci, nebo které byly nuceny hnát uloupený dobytek a vézt nakradený majetek. Vesnice hořela týden, nalezené pozůstatky lidí byly pochovány ve společném hrobě na hřbitově v Českém Malíně.
Záminkou řádění bylo tvrzení Němců, že byli napadeni oddílem banderovců.
V dubnu 1944 zhlédli ruiny Českého Malína příslušníci 1. čs. samostatné brigády, kteří tento nacistický zločin zdokumentovali. Dle názvu obce byl pojmenován jeden z českých tanků 1. čs. armádního sboru v SSSR.
Dne 13. července 1947 při příležitosti čtvrtého výročí vypálené Českého Malína byla přejmenována obec Frankštát na Šumpersku na Nový Malín, do obce Nový Malín se přestěhovalo i několik přeživších obyvatel z Českého Malína.
(zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/český_Malín)
ZÁPIS
o vyvraždění obyvatelstva, spálení a vyloupení obce Český Malín hitlerovskými zločinci
Sepsáno dne 3. dubna 1944 v obci Český Malín, okres Ostrožec, oblast Rovno.
Z rozkazu velitele 1. čs. samostatné, řádem Suvorova a Bohdana Chmelnického vyznamenané brigády v SSSR generála Ludvíka Svobody byla utvořena k vyšetření zločinu komise, do které byli jmenováni:
Škpt. JUDr Procházka Jaroslav, osvětový důstojník brigády jako předseda,
npor. Marcelly Pavel,
ppor. Štíma Michal,
ppor. MUDr Hoenig Jan,
ppor. Hermann Hanuš, jako členové.
Za obyvatelstvo obce Český Malín byli přibráni do komise na návrh starosty tito místní občané:
Činka Jan Jiří, t. č. starosta obce Český Malín,
Kinšt Václav Václavovič,
Pospíšilová Anna Jaroslavovna,
Zajícova Marie Josefovna,
Činková Ludmila Václavovna,
Martinovský Josef Aloisovič, od 28. III. 1944 vojín čs. armády,
Žrout Antonín Ivanovič.

Na základě svědeckých výpovědí místních obyvatel, dokumentů, fotografií a místního ohledání zjistili podepsaní toto:
Dne 13. července 1943 asi v 7 hodin ráno připochodoval německý oddíl o síle kolem 1500 mužů od městečka Olyky k obci Malín. Němci nejdříve obklíčili Ukrajinský Malín a odtud i obec Český Malín.
V Českém Malíně zašli do každého domu a pod záminkou přezkoumání dokumentů vyhnali všechno obyvatelstvo na ulice, od nejmladšího do nejstaršího, nemocné i zdravé. Kdo nemohl jíti, musel býti odvezen. Seskupili je a po skupinách pod bodáky odvedli na pole do Ukrajinského Malína. Tam oddělili děti, ženy a starce od mužů a mladíků.
Zatím již v Ukrajinském Malíně začala střelba. Němci stříleli po utíkajících obyvatelích Ukrajinského Malína.
Po seřazení a spočítání obyvatel Českého Malína odvedli je Němci do zahrad mezi domy v Ukrajinském Malíně. Zatím už Němci začali pálit Ukrajinský Malín, také střelba se zesilovala. Němci tvrdili, že prý byli napadeni tlupou „banderovců".
Ze skupiny mužů oddělili Němci 16 mladých chlapců, kteří potom podle jejich rozkazu hnali z obce pod bodáky uloupený dobytek. Dále oddělili 22 nebo 25 mužů, kteří později jako kočí odvezli pod bodáky naloupený majetek.
Potom Němci zahnali všechny muže a část žen po skupinách do kostela školy a jiných budov v Ukrajinském Malíně, které polili hořlavinou a podpálili. Ty, kdož se snažili utéci nebo vyskočit z oken, pobili ranami z automatů a jiných zbraní.
Většinu žen s dětmi a starce odvedli Němci po skupinách nazpět do Českého Malína. Cynicky objasňovali ustrašeným ženám, že je za pět minut propustí. Zatím je však nahnali do stodol, stodoly podpálili. Ty, kdož se snažili utéci, postříleli. Dále pokračovali ve svém řádění v Českém Malíně, podpalovali ostatní domy a budovy.
Z násilím sehnaného obyvatelstva Českého Malína se zachránili a zůstali naživu jedině ti, kteří 13. července 1943 náhodou nebyli v obci přítomni nebo byli na poli, ti, kteří hnali na rozkaz Němců uloupený dobytek nebo vezli naloupený majetek. Kromě toho se podařilo uniknout z hořící školy občanu Uhlířovi Václavu Vladimíroviči, z hořících stodol Zajícové Marii Josefovně a Činkové Ludmile Václavovně. Byli také upáleni 4 Češi z jiných obcí, kteří osudného dne dleli náhodou v Českém Malíně.
Očití svědci líčí jednotlivé hrůzné scény bestiálního chování Němců. Němci zabíjeli klečící před nimi ženy s dětmi, úpěnlivě prosící o slitování. Před hořící stodolou napíchli na bodáky klečící před nimi dětí, prosíci o zachování života a hodili je do ohně. Zavřeli stařenku do chlívka, chlívek podpálili a do chlívka stříleli. V nemocnicích zabíjeli na lůžkách nemocné, kteří nemohli chodit. Do sklepů, kde se schovávali lidé, házeli ruční granáty.
Němci nejenom že obec Český Malín spálili, nýbrž také vyloupili. Sehnali a dali odehnat všechen dobytek. Z prázdných domů před jich zapálením odnesli vše, co se jim hodilo.
Český Malín hořel týden. Oběti hitlerovského zločinu, pokud byly vůbec nalezeny jejich pozůstatky v podobě kostí, popela, zohavených a spálených těl, byly pečlivě sesbírány a pochovány ve společném hrobě na hřbitově v Českém Malíně.
Obec Český Malín byla založena roku 1871 a patřila k nejkulturnějším a nejbohatším českým obcím na Volyni. Z kdysi kvetoucí obce učinili němečtí zločinci za několik hodin liduprázdné ssutiny a spáleniště se smutně trčícími komíny.
Český Malín měl před 13. červencem 1943 444 obyvatel české národnosti, 26 obyvatel polské a jiné národnosti. V obci žilo 14 zajatců-Rusů. Dne 13. července dleli v Malíně 4 Češi, kteří přišli z jiných obcí. Němci povraždili a upálili celkem 374 Čechy, z toho 104 muže, 161 žen, 65 dětí mužského pohlaví do 14 let, 40 holčiček do 14 let, dále 26 Poláků. Mezi upálenými jsou také 4 Češi z jiných obcí. V Ukrajinském Malíně vyvraždili celkem 132 obyvatel.
V Českém Malíně bylo před 13. červencem 1943 celkem 102 domů. Z toho bylo spáleno 68 domů, takže zbylo 34 domů. Bylo 82 stodol, spáleno 61 stodol, zůstalo 21 stodol. Bylo 102 chlévů, spáleno 54, zůstalo 6 špýcharů. Byly dva sály. Jeden Němci spálili, jeden zůstal. Bylo 90 jiných malých budov, z toho spáleno 58, zůstalo jich 32. Mnoho budov spálili Němci v Ukrajinském Malíně, také kostel a školu.
V Českém Malíně bylo před 13. červencem 1943 512 kusů krav, z toho Němci uloupili 442, zbylo 70 krav. Bylo 160 koní. Němci uloupili 130 koní, zbylo 30 koní. Bylo 920 vepřů, Němci uloupili 870 vepřů, zbylo 50 vepřů. Bylo 200 ovcí, Němci uloupili 170, zbylo 30 ovcí. Počet naloupené drůbeže a jiného ukradeného majetku nebyl zjištěn.
Vinníci zločinu nebyli dosud zjištěni a vypátráni. Mezi zločinci byl, jak uvádějí svědci, kreislandwirtleutnant Vogl Friedrich, dále německý četník Málek a německý voják Martin Levandovský.
Hitlerovští zločinci dne 13. července 1943 v Českém Malíně znovu prokázali, že jejich cílem je vyhubení a fysické vyhlazení slovanských národů, také národa českého. Po Lidicích a Ležácích v naší dosud ještě okupované vlasti spáchali další hrůzný zločin v obci Český Malín na dočasně obsazené Ukrajině. Díky vítěznému postupu Rudé armády byl tento nový zločin hitlerovců odhalen.
Krev nevinně zabitých a zvířecky upálených českých lidi volá po pomstě. Rudá armáda a s ní společně také čs. vojenské jednotky v SSSR jsou už v Karpatech nebo se k nim přibližují. Není již daleko den konečného zúčtování se všemi hitlerovskými zločiny. Také zločin malínský bude pomstěn!
Smrt německým vetřelcům
Po hlasitém přečtení všichni podepsaní stvrdili, schválili a podepsali:
Škpt. JUDr PROCHÁZKA JAROSLAV v. r.
Npor. MARCELLY PAVEL v. r.
Ppor. MUDr HOENIG JAN v. r.
Ppor. HERMANN HANUŠ v. r.
ŽROUT ANTONÍN IVANOVIC v. r.
POSPÍŠILOVÁ ANNA JAROSLAVOVNA v. r.
ZAJÍCOVA MARIE JOSEFOVNA v. r.
ČINKOVÁ LUDMILA VÁCLAVOVNA v. r.
KINŠT VÁCLAV VÁCLAVOVIČ v. r.
MARTINOVSKÝ JOSEF ALOISOVIČ v. r.
CINKÁ JAN JIŘÍ v. r.
Velitel 1. čs. samostatné brigády v SSSR, vyznamenané řádem Suvorova a Bohdana Chmelnického, generál SVOBODA LUDVÍK v. r.
JAN ČINKA, starosta v. r.
Zdroje: Josef Aloisovič MARTINOVSKÝ; Kronika Českého Malína; Ministerstvo informací; Praha 1945
Seznam obětí dle portálu CEVH MO ČR:
Marie Holomiček 1913 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve stodole
Anna Holomiček 1935 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve stodole
Franc Cinka 1880 Č. Malín 13.3.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Kateřina Cinka 1889 Č. Malín 13.7.1943
Vladimír Studený 1889 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Marie Studený 1893 Č. Malín 13.7.1943
Eliška Studená 1929 Č. Malín 13.7.1943
Václav Cinka 1899 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Anna Cinka 1898 Č. Malin 13.7.1943
Eugenie Cinka 1923 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Anna Cinka 1925 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Marie Cinka 1927 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Běta Vigner 1877 Č. Malin 13.7.1943
Václav Vigner 1900 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Marie Vigner 1906 Č. Malín 13.7.1943
Vladimír Vigner 1929 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Borys Vigner 1889 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn zastřelen v žitě
Anastasie Vigner 1893 Č. Malín 13.7.1943
Antonina Vigner 1919 Č. Malín 13.7.1943
Anežka Vigner 1923 Č. Malín 13.7.1943
Vladimír Volf 1899 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Emilie Volf 1913 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve chlévě
Emilie Najmon 1910 Č. Malín 13.7.1943
Josef Najmon 1932 Č. Malín 13.7.1943
Marie Žvont 1909 Č. Malín 13.7.1943
Václav Žvont 1935 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve stodole
Jan Re 1907 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Anastasie Re 1911 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve chlévě
Marie Holomiček 1887 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Vlasta Re 1939 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve chlévě
Libuše Holomiček 1914 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Jiřina Holomiček 1939 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve chlévě
Marie Holomiček 1941 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve chlévě
Josef Kubiček 1882 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve stodole
Anna Kubiček 1883 Č. Malín 13.7.1943
Hasan Senezuk 1913 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen v kostele
Marie Senezuk 1915 Č. malín 13.7.1943
Kazimir Senezuk 1938 Č. Malín 13.7.1943
Václav Cinka 1885 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Anna Cinka 1888 Č. Malín 13.7.1943
Vladimir Mishek 1905 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen v kostele
Valentina Mishek 1919 Č. Malín 13.7.1943
Roman Mishek 1933 Č. Malín 13.7.1943
Eugen Mishek 1935 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálen doma
Cyril Holomiček 1877 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malin zastřelen v poli
Hana Holomiček 1879 Č. Malín 13.7.1943
Josef Dobry 1883 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn zastřelen v poli
Anna Dobra 1923 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Věra Dobra 1925 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Anna Cinkova 1871 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Emil Holomiček 1877 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Justyna Holomiček 1881 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve stodole
Marie Minařik 1915 Č.Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve stodole
Helena Minařik 1935 Č.Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve stodole
Vladimir Minařik 1937 Č.Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve stodole
Mikolaj Novak 1902 Č. Malín 13.7.1943 Ukr.Malyn upálen ve škole
Anna Novak 1901 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Antonina Novak 1926 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Emilie Novak 1928 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Marie Minařik 1889 Č. Malín 13.7.1943 Č, Malín upálena ve stodole
Antonina Minařik 1931 Č. Malín 13.7.1943 Č.Malín upálena ve stodole
Emilie Minařik 1935 Č.Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Josef Minařik 1903 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn zastřelen v poli
Marie Minařik 1905 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Eliška Minařik 1930 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Vlasta Minařik 1932 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malyn upálena ve stodole
Antonina Minařik 1874 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Alois Minařik 1866 13.7.1943 Č. Malín upálen ve stodole
Anastasie Minařik 1871 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Václav Minařik 1901 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn
Anežka Minařik 1901 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Emilie Minařik 1929 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Vladimir Minařik 1931 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálen ve stodole
Vlasta Minařik 1933 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Antonina Minařik 1935 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Borys Zeman 1909 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn zastřelen v poli
Anežka Zeman 1911 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena v kůlně
Eliška Zeman 1933 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena v kůlně
Marie Zeman 1936 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena v kůlně
Kristyna Zeman 1888 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Antonina Zemanova 1913 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Eliška Zeman 1934 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Václav Zeman 1942 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálen ve stodole
Viktor Mišak 1903 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn zastřelen v poli
Emilie Mišak 1905 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Josef Mišak 1927 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálen ve stodole
Lilie Mišak 1933 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Josef Mišak 1877 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín zastřelen na dvoře
Anastazie Mišak 1883 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín zastřelena na dvoře
Stěpan Kapustiak 1893 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Anna Kapustiak 1898 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve chlévě
Václav Zajíc 1909 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Marie Zajc 1934 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena v kůlně
Vladimir Heliks 1899 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín
Věra Heliks 1900 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín
Václav Kutnar 1891 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Anežka Kutnar 1897 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Václav Medlik 1868 13.7.1943 Č. Malín upálen ve stodole
Marie Mendlik 1869 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Václav Medlik 1910 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn zastřelen u školy
Anna Voloch 1896 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve chlévě
Václav Grob 1902 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Ludmila Grob 1904 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve chlévě
Helena Grob 1931 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve chlévě
Anna Grob 1929 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve chlévě
Liduška Grob 1941 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve chlévě
Anna Grob 1876 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve chlévě
Zofie Repik 1916 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín
Ivanka Repik 1942 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín
Vaclav Chlouba 1889 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Justyna Chlouba 1889 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín
Vladimir Chlouba 1915 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Borys Novak 1891 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Marie Novak 1890 Č. Malín 13.7.1943
Helena Kvaniska 1920 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve stodole
Vaclav Kvaneski 1937 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve stodole
Vladimir Kvaneski 1943 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve stodole
Josef Novak 1891 Č. Malín 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Justyna Novak 1894 Č. Malín 13.7.1943
Marie Novak 1920 Č. Malín 13.7.1943
Josef Novak 1923 Č. Malín 13.7.1943
Anastazie Repik 1905 Č. Malín 13.7.1943
Marie Repik 1939 Č. Malín 13.7.1943
Antonina Cibulkova 1865 13.7.1943 Č. Malín upálena ve svém domě
Anna Kubik 1913 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malín upálena ve stodole
Jeronim Kubik 1932 Č. Malín 13.7.1943 Č. Malin upálen ve stodole
Barbara Kubik 1881 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Aleksander Dědek 1891 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálen ve stodele
Helena MIšak 1913 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Larisa Mišak 1939 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Jiřina MIšak 1942 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Aleksandra Kychavec 1915 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena v stodole
Anna Uhliř 1915 Č. Malin 13.7.1943
Luba Uhliř 1939 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Viktor Uhliř 1940 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálen ve stodole
Anastazie Uhliř 1891 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Bedřich Činka 1887 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Marie Činka 1892 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Vladimir Čech 1923 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn zastřelen v poli
Marie Cimala 1923 Č. Malin 13.7.1943
Jindřich Cimala 1942 Č. Malin 13.7.1943
Vladimir Re 1899 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Marie Re 1906 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve chlévě
Vaclav Re 1929 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálen ve sklepě
Evhen Re 1939 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálen ve sklepě
Josef Kopecki 1897 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen v kostele
Anna Kopecka 1894 Č. Malin 13.7.1943
Anton Kopecki 1922 Č. Malin 13.7.1943
Emilie Kopecka 1933 Č. Malin 13.7.1943
Antonina Kopecka 1927 Č. Malin 13.7.1943
Luba Kopecka 1933 Č. Malin 13.7.1943
Anna Part 1863 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Josef Part 1900 Č. Malin 16.4.1943 Č. Malin zastřelen partyzány
Anna Part 1896 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Eliška Part 1930 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Anna Svitek 1920 Č. Malin 13.7.1943
Jan Svitek 1938 Č. Malin 13.7.1943
Franc Zajic 1881 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálen ve stodole
Marie Zajic 1884 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Olga Zajic 1919 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Marie Zajic 1911 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Vladimir Cinka 1897 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Marie Cinkova 1907 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Antonina Cinkova 1925 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Emilie Cinkova 1931 Č.Malin 13.7.1943 Č. Malin
Emilie Bestova 1913 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Vladimir Bešta 1935 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálen ve stodole
Helena Beštova 1939 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Anton Kechut 1887 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn zastřelen v poli
Marie Kechut 1892 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Luba Drobiček 1915 Č. Malin 13.7.1943 Č.Malin upálena ve chlévě
Václav Drobiček 1935 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálen ve chlévě
Vladimir Drobiček 1938 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálen ve chlévě
Aleksandr Drobiček 1887 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Božena Kubiček 1887 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Eugenie Pelišek 1919 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve chlévě
Antonin Pelišek 1941 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve chlévě
Anna Pelišek 1878 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Josef Pelišek 1909 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Nadia Pelišek 1915 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve stodole
Nina Pelišek 1935 Č. Malyn 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve stodole
Vlasta Pelišek 1938 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve stodole
Vladimir Okrouhlicky 1905 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Marie Okrouhlicka 1915 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve chlévě
Halina Okrouhlicka 1936 Č. Malin 13.7.1943 Ukrr. Malyn upálena ve chlévě
Josef Okrouhlicki 1932 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve chlévě
Marie Okrouhlicka 1877 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin upálena ve stodole
Vladimir Houda 1917 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen v kostele
Jiřina Houdova 1919 Č.Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve stodole
Emilie Houdova 1937 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve stodole
Anna Huchla 1889 Č. Malin 13.7.1943
Marie Kinšt 1893 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Josef Kinšt 1925 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Vaclav Holomček 1879 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Ola Kechrt 1917 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Anna Kechrt 1885 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Josef Maděra 1883 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn zastřelen v žitě
Anastasie Maděrova 1887 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Olga Maděrova 1913 Č. Malin 13.7.1843 Č. Malin
Helena Maděrova 1937 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Vladimir Maděra 1894 Č. Malin 13.7.1943 UKr. Malyn zastřelen v žitě
Marie Maděra 1898 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Anastasie Maděra 1924 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Vladimir Maděra 1927 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Josef Studeny 1887 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Josef Studeny 1923 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Ludmila Mendlik 1909 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Anna Mendlik 1931 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Vladimir Mendlik 1933 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Vaclav Mendlik 1939 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Borys Mendlik 1941 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Mendlik 1942 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Vladimir Pelišek 1902 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Nataša Pelišek 1912 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Vladimir Pelišek 1938 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Rostislav Pelišek 1940 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Evgen Hižicki 1922 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen v kostele
Anna Hižicka 1924 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Halina Hižicka 1940 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Lovinska Nadia 1893 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Lovinska 1920 Č. Malin 13.7.1943 Č.Malin
LOvinska 1924 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Josef Přibil 1885 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn zastřelen v žitě
Aleksandra Přibil 1895 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Anna Přibil 1923 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Marie Studena 1904 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Marie Studena 1931 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Františka Studena 1981 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Josef Bešta 1888 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn zaastřelen v žitě
Věra Bešta 1893 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn zastřelena v žitě
Marie Bešta 1927 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Emilie Bešta 1929 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Marie Bešta 1911 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Slavek Bešta 1931 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Vaclav Bešta 1938 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Borys Zajíc 1892 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen v kostele
Věra Zajíc 1894 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Emilie Zajíc 1930 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Vaclav Wašata 1905 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Marie Wašata 1909 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Nina Wašata 1932 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Rostislav Wašata 1938 Č. Malin 13.7.1943 Č. Malin
Ludmila Svitek 1915 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn
Rostislav Svitek 1936 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve stodole
Vlastimil Svitek 1938 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve stodole
Jaroslav Svitek 1941 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve stodole
Kracik Jaroslav 1877 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálen ve škole
Marie Martinovska 1907 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve stodole
Halina Martinovska 1929 Č. Malin 13.7.1943 Ukr. Malyn upálena ve stodole


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, UKR-39510
Souřadnice: N50°39'29.52'' E25°37'1.01''
Pomník přidal: Martin Brynych
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Catumbelan 1, 03.07.2012
Umístění: Malín, křižovatka v obci
Nápis:
1945

(na deskách po stranách kříže naproti pomníku)
Zastavte se na chvíli!
Skloňte se před památkou osmi
set padesáti krajanů upálených
zaživa 13. července 1943. Modlete
se také za dvě stě dvacet tři
civilních lidí, kteří zahynuli
smrtí mučedníků v zlé době.
Ať nikdy nehasne svíčka paměti!

Зупиніться на шіть!
Схиліть голову у низькому
поклоні перед сбитлою памяттю
850 земляків спалених живцем
13 липня 1943 поку. Помолімся
і за 223 мирних людей, котрі
прийняли смерть мученикіб у
часи лихоліття.
Хай ніколи не гасне
памяті сбіча!
Poznámka:

Pomník postaven k uctění všech obyvatel obcí Malín zavražděných nacisty 13.7.1943.
Podklady: Ing. Alexandr Drbal, Jiří Hofman (publikace "Češi na Volyni základní informace", vydalo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Praha 2007)
Souhlas ke zveřejnění snímku byl od autora vyžádán prostřednictvím Panoramio - Google.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°39'35.92'' E25°39'3.82''
Pomník přidal: Martin Brynych
Doplnění informací: Ing. František Jedlička