Liptovský Mikuláš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 25.02.2011
Umístění: Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditelov, park
Nápis:
NA VEČNÚ PAMAŤ 28 OBČANOM
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
KTORÍ PADLI V BOJI PROTI FAŠIZMU
V ZAHRANIČNOM ODBOJI A SNP
V ROKOCH 1939-1945
ČEST ICH PAMIATKE
VĎAČNÍ OBČANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 25.02.2011
Umístění: Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditelov, park
Nápis:
VEČNÁ SLÁVA HRDINOM PADLÝM V BOJOCH
ZA SLOBODU A NEZÁVISLOSŤ
SOVIETSKÉHO SVÄZU
A ZA OSLOBODENIE ČESKOSLOVENSKA

ВЕЧНАЯ СЛАВА
ПАВШИМ В БОЯАХ
ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТъ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И ЗА ОСЛОБОЖДЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ

SVOJIM OSLOBODITELOM
HRDINSKEJ ČERVENEJ ARMÁDE
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDE A PARTIZÁNOM
VDÄČNÍ OBYVATELIA OKRESU LIPT. SV. MIKULÁŠ 1945

СВОИМ ОСЛОБОДИТЕЛЯМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ АРМИИ И ПАРТИЗАНОМ
БЛАГОДАРНО НАСЕЛЕНИЕ Р-НА ЛИПТ. СВ. МИКУЛАШ 1.X.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník Janko Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2010
Umístění: Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditeľov, vedľa kostola na námestí
Nápis:
JANKO KRÁĽ

1822 – 1876

RODÁK Z LIPT. SV. MIKULÁŠA
BÁSNIK ŠTÚROVEJ ŠKOLY POLITIC-
KÝ RADIKÁL VODCA SEDLIACKEHO-
POVSTANIA A ÚČASTNÍK REVOLUČ-
NÝCH POHYBOV V ROKOCH 1848
-1849 VÄZNENÝ PRE POVZBU-
DZOVANIE ĽUDU K REVOLTE A OD-
SÚDENÝ K ŤAŽKÉMU ŽALÁRU. NA
SKLONKU ŽIVOTA PÔSOBIL AKO
PRAVOTÁR V ZLATÝCH MORAVCIACH.
JEHO BÁSNE VYNIKALY HĹBKOU
POÉZIE, SUGESTÍVNOSŤOU VÝRAZU,
SYMBILIZOVALY SILU RODOLÁSKY,
NAPLNENEJ MESIANIZMOM ĽUDSKO-
SŤOU A VIEROU V BUDÚCNOSŤ SLO-
VENSKÉHO ĽUDU A SLOVANSTVA.
AJ AKO ROMANTIK SVOJOU VIEROU
TKVEL NA NEOCHVEJNÝCH ZÁKLA-
DOCH, OVLÁDANÝ ODOLNOU SILOU,
CITOM PRE SPRAVODLIVOSŤ DOBRO-
TU A LÁSKU, AKO ZÁKLADNÝMI PRIN-
CÍPMI MESIANISTICKEJ FILOZOFIE
OZVAL SA TIEŽ POCITOM TRAGIC-
KOSTI A VÝKRIKMI ODBOJA, V JEHO
DIELE PRAMENÍ NESMRTEĽNOSŤ
NAŠEJ POÉZIE A VEČNÁ ŽIVOTNOSŤ
NÁŠHO NÁRODA.

KEĎ ROKU 1848 EURÓPSKE NÁRODY
HLÁSILY SA O SVOJE NÁRODNÉ A SO-
CIÁLNE PRÁVA, I SLOVÁCI NA ĽUDOVÝCH
SHROMAŽDENIACH PREDNIESLI SVOJE
NÁROKY. DŇA 18. MARCA ROKU 1848
V LIPT. SV. MIKULÁŠI PO PRVÝ RAZ
ŽIADALI UPLATNENIE SLOVENČINY VO
VEREJNOM ŽIVOTE. PO PRÍKLADE LIP-
TOVA OZVALY SA AJ INÉ SLOVENSKÉ
KRAJE A TOTO NÁRODNÉ HNUTIE VY-
VRCHOLILO DŇA 10. MÁJA 1848 OPÄ-
TOVNE V MIKULÁŠI, KDE SPLNOMOC-
NENCI NÁRODA, MENOVITE HODŽA,
ŠTÚR, HURBAN, DAXNER, FRANCISCI A
INÍ VYSLOVILI HISTORICKÉ ŽIADOSTI
SLOVENSKÉHO NÁRODA NA PODKLADE
FEDERATÍVNEHO UHORSKA, KTORÉ BY
ZAISTILO PRÁVNE JESTVOVANIE SLOVEN-
SKÉHO NÁRODA. PEŠTIANSKA VLÁDA NA
ŽIADOSTI ODPOVEDALA ZATÝKANÍM A PRE-
NASLEDOVANÍM SLOVENSKÝCH ODBOJ-
NÍKOV. ÚRADNÝ TEROR PRESTAL DŇA 9.
FEBRUÁRA 1849 PRÍCHODOM SLOVENSKÝCH
DOBROVOĽNÍKOV, VEDENÝCH HURBANOM,
BLOUDKOM A ZACHOM. STOLIČNÁ SPRÁVA DO-
STALA SA DO SLOVENSKÝCH RÚK. V JÚNI TOHO
ROKU PREŠLO MIKULÁŠOM RUSKÉ VOJSKO Z
ARMÁDY GEN. GRABBEHO A OSLOBODILO I ĎAL-
ŠIE SLOVENSKÉ KRAJE. V ZÁPÄTÍ ORGANIZOVAL
DAXNER NOVÚ VÝPRAVU DOBROVOĽNÍKOV, KTO-
RÁ DOVŔŠILA REVOLUČNÉ SNAHY SLOVEN-
SKÉHO ĽUDU.

ROKU 1848 SA POD TLAKOM EURÓP-
SKEJ REVOLÚCIE UVOĽNILO I SOCIÁL-
NE A HOSPODÁRSKE POSTAVENIE SLO-
VENSKÉHO ĽUDU, ALE ZÁKLADNÉ PRÁVA
ĽUDU FEUDÁLNA VLÁDA UHORSKA ODO-
PIERALA SLOVÁKOM I NAĎALEJ, ZA TIE-
TO PRÁVA V SEPTEMBRI ROKU 1848
MASY SLOVENSKÉHO ĽUDU SO ZBRA-
ŇOU V RUKE POVSTALY PROTI VLÁDE A
KRVÁCALY NA BREZOVSKÝCH A MYJAV-
SKÝCH POLIACH, VTEDY HRDINSKY ZAHY-
NULI NA ŠIBENICI MARTIN BARTOŇ, KA-
ROL HOLUBY A ĽUDOVÍT ŠULEK, V ZIME
ROKU 1848 POKÚSILI SA SLOVÁCI UDR-
ŽAŤ NÁRODNÚ ORGANIZOVANOSŤ NOVOU
VÝPRAVOU POD TATRAMI A V NITRIANSKOM
KRAJI. DŇA 19. MARCA 1849 SO ZMOCNE-
NÍM SLOVENSKÉHO ĽUDU 28 ČLENNÁ
DEPUTÁCIA PREDOSTRELNA PANOV-
NÍCKOM DVORE V OLOMOUCI POŽIADAV-
KU ODDELIŤ SLOVENSKO OD UHORSKA A
KONŠTITUOVAŤ HO AKO SAMOSTATNÚ KO-
RUNNÚ ZEM. V LETE ROKU 1849 NOVÉ SLO-
VENSKÉ ĽUDOVÉ VOJSKO VÝDATNE PODPORO-
VALO TENTO POLITICKÝ ZÁPAS. ROKU 1848-
1849 SLOVENSKÝ ĽUD PREŽIL REVOLÚCIU A
OD TÝCH ČIAS STÁL NA STRANE POKROKU
PROTI NÁRODNÉMU A FEUDÁLNEMU ÚTLA-
KU AŽ PO SVOJE OSLOBODENIE RUKU 1918.

„TRPIEŤ A ŽIŤ JEDEN HLAS,
KTO NECHCE MŔTVY BYŤ
AK NA STRATENEJ VARTE
MUSÍ VŽDY STÁŤ A ŽIŤ
A TÁ STRATENÁ VARTA
DO ŽIVOTA BRÁNA
OD SAMÉHO RÁNA.“

„ NA ČO SOM JA MEDZI MŔTVYCH
JEDEN ŽIVÝ NA SVET PRIŠIEL“

„PRÍDE ČAS, ŽE HROBY VSTANÚ,
HORY DOLY VRAVIEŤ BUDÚ,
A TEBA PO VEČNÉ VEKY
NIKDY V SVETE NEZABUDNÚ“

JANKO KRÁĽ.
Poznámka:

Autorom pomníka je sochár Ladislav Ľudovít Pollák.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 25.02.2011
Umístění: Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditelov 1, Obvodný úrad Liptovský Mikuláš - boční stěna
Nápis:
MEMENTO PRE ŽIJÚCICH
O UTRPENÍ BÝVALÝCH
VOJENSKÉ TÁBORY NÚTENÝCH PRÁC
1948-1954
ODPUSTIŤ - ALE NEZABÚDAŤ
SLOVENSKÝ SVAZ VTNP - PTP
2005

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 25.02.2011
Umístění: Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditelov 1, Obvodný úrad Liptovský Mikuláš - u vchodu do budovy
Nápis:
V TEJTO BUDOVE
28.VIII-5.IX.1944
SÍDLIL
REVOLUČNÝ OKRESNÝ
NÁRODNÝ VÝBOR
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
29.VIII.1979

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska rok 1989

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 25.02.2011
Umístění: Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditelov 1, Obvodný úrad Liptovský Mikuláš - boční stěna
Nápis:
NA POČESŤ OBČANOV
TÚŽIACICH PO SLOBODE A DEMOKRACII,
KTORÍ SA NA TÝCHTO MIESTACH
ZHROMAŽĎOVALI V NOVEMBRI 1989
MIKULÁŠSKI DEMOKRATI
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 17.XI.2009

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamätná doska 17. november

Autor: Marek Lanzendorf, 28.07.2016
Umístění: Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditeľov 61, budova Obvodného úradu
Nápis:
17. NOVEMBER
DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU
NEZABÚDAME
PRI PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA VENUJÚ OBČANIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
17.11.2009

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°5'1.89'' E19°36'46.09''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamätná doska 21. August 1968

Autor: Marek Lanzendorf, 28.07.2016
Umístění: Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditeľov 1, budova Obvodného úradu, z pravej strany
Nápis:
PO TEJTO ULICI PRECHÁDZALI V AUGUSTĚ 1968
TANKY ARMÁD VTEDAJŠÍCH "SPOJENCOV"
NAŠEJ KRAJINY - ČLENOV VARŠAVSKEJ ZMLUVY.
VENOVANÉ VŠETKÝM, KTORÍ 21. AUGUSTA 1968 PRIŠLI O NÁDEJ A VIERU.
OBČANIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
DŇA 21. AUGUSTA 2013

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°5'2.12'' E19°36'47.33''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamätná tabuľa Pavol Strauss

Autor: Ladislav Barabás, 12.08.2009
Umístění: Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditeľov 30, Múzeum Janka Kráľa
Nápis:
"VIEM, KOMU SOM UVERIL..."

MUDr. PAVOL
STRAUSS
1912 - 1994

V TOMTO DOME VYRASTAL CHIRURG, MYSLITEĽ A BÁSNIK
JEHO MYŠLIENKY ZOSTÁVAJÚ...

SPIŠSKÉ BISKUPSTVO
A FARNOSŤ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 2002
Poznámka:

MUDr. Pavol Strauss (30.8.1912 Liptovský Mikuláš - 3.6.1994 Nitra) bol slovenský lekár, filozof, prozaik, esejista, prekladateľ a účastník Slovenského národného povstania. Ročnú vojenskú službu absolvoval v r. 1938-39. V roku 1942 konvertoval zo židovstva na katolícku vieru. V roku 1944 narukoval ako vojak slovenskej armády do vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde ho zastihlo SNP. Pracoval v poľnej nemocnici v Korytnici a po potlačení povstania prešiel do hôr. Pred skončením vojny bol zaistený v sústreďovacom tábore v Novákoch. Po vojne pracoval ako lekár.
Zdroj: Wikipédia

Autorom pamätnej tabule je Rudolf Cisárik


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Janko Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2010
Umístění: Liptovský Mikuláš, námestie Osloboditeľov 16, dom č. 16 na námestí
Nápis:
Tu sa narodil 24.IV.1822
JANKO KRÁĽ
slovenský básnik
Poznámka:

Janko Kráľ (24.4.1822 Liptovský Mikuláš - 23.5.1876 Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-burlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 po prvých impulzoch revolúcie burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Ľudové povstanie, ktoré vyvolal bolo potlačené v marci 1848, po jeho chytení a mučení ho spolu s J. Rotaridesom odviedli do väzenia v Šahách, neskôr až do januára 1849 v Pešti, kde ho odsúdili na smrť. Údajne na zásah bána J. Jelačiča ho po 10 mesiacoch väzenia prepustili na slobodu. V marci 1849 bol v Liptovskom Mikuláši, kde velil dobrovoľníkom a národnej garde. V septembri 1849 sa znovu zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Po skončení revolúcie pôsobil v štátnej službe na rôznych miestach, naposledy v Zlatých Moravciach, kde i zomrel v chudobe.
(zdroj: Wikipédia)
Autorom reliéfu je sochár Ladislav Ľudovít Pollák


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás