Praha 1

Památník Obětem válek a násilí

Autor: Ing. František Jedlička, 12.10.2021
Umístění: Praha 1, Kanovnická 72/5, v objektu kasáren Hradní stráže
Nápis:
(Text v pravém výklenku)
Modlitba za padlé a zemřelé
U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. (ŽALM 130,7)
Všemohoucí Bože, ty jsi Pánem nad životem i smrtí. Stojíme zde proto před tebou a prosíme:
Ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím.
Přijmi do své náruče všechny ty, kteří svůj život obětovali při obraně života a svobody druhých lidí.
Shlédni ve své lásce na ty, které o život připravila věrná služba, odvaha a statečnost.
Smiluj se nad těmi, kteří zemřeli ve válkách zbytečně a nesmyslně.
Odpusť pro své milosrdenství také těm, kteří ve své slabosti a omylnosti ztratili život v boji za věci nespravedlivé.
Otevři své království spravedlnosti a pokoje všem nevinným obětem válek a násilí.
Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých.
AMEN

(Text v levém výklenku)
Modlitba za mír
Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou. (ŽALM 27,7)
Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto před tebou a prosíme:
Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír.
Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí.
Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem.
Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepení nenávistí a sobectvím neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů.
Probuď v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat.
Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili.
Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nám otevřel cestu do tvého království pokoje.
AMEN

(Deska v kostele)
Historie kostela sv. Jana Nepomuckého
Roku 1713 požádaly sestry řádu sv. Voršily císaře o předání pozemku, na kterém dříve stál císařský špitál, aby si ke svému klášteru (nynější kasárna Hradní stráže) mohly postavit také kostel.
Tento pozemek jim byl přidělen roku 1719 a o rok později na něm byla podle projektu Kryštofa Dienzenhofera zahájena stavba kostela. Po jeho smrti v roce 1722 projekt převzal jeho syn Kilián Ignác, který ho zároveň pozměnil. Tím se kostel sv. Jana Nepomuckého stal prvním samostatným projektem tohoto významného barokního stavitele. Stavba kostela byla dokončena roku 1728. Vysvěcen byl po svatořečení sv. Jana Nepomuckého roku 1729.
Za vlády Josefa II. byl kostel roku 1784 uzavřen a sloužil jako sklad soli. Koncem 19. stol. získala kostel armáda a začala ho využívat jako vojenský školní kostel pro potřeby nedaleké kadetní školy (současné ministerstvo obrany). Po únorových událostech roku 1948 byl jako následek postupného rušení vojenské duchovní služby kostel uzavřen a později převeden zpět do vlastnictví pražského arcibiskupství.
1. září 2001 byl kostel rozhodnutím pražského arcibiskupství propůjčen Armádě České republiky pro potřeby vojenské duchovní služby.
1. května 2002 byl na základě rozhodnutí náčelníka Generálního štábu Armády České republiky kostel zpřístupněn veřejnosti jako místo modliteb za všechny padlé vojáky a za mír na celém světě.

(Deska před kostelem)
Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého
Military durch of St. John of Nepomuk
Základní kámen kostela při klášteře voršilek byl položen roku 720. Stavitelem byl Kilián Ignác Dientzenhofer a fresková výzdoba je dílem Václava Vavřince Reinera. Po vysvěcení 21. srpna 1729 se stal prvním kostelem v Praze zasvěceným sv. Janu Nepomuckému.
V roce 1784 byl klášter zrušen, začal sloužit jako kasárna a kostel jako skladiště. Sakrální funkce byla obnovena roku 1861. Nejprve sloužil pražské vojenské posádce jako evangelický kostel a od roku 1902 byl katolickým kostelem kadetní školy. Vojenská duchovní služba byla po roce 1948 zrušena a kostel uzavřen. Jako nepotřebný byl předán pražskému arcibiskupství. v roce 1998 došlo k obnovení služby vojenských kaplanů a Duchovní služba Armády České republiky od roku 2001 kostel využívá ve prospěch vojáků. Stal se místem modliteb za mír, padlé a zemřelé.
The church was built in 1729 as a part of the Ursulines´ convent. The construction of the church started in 1720, all works were conducted by a leading baroque architect Kilian Ignaz Dientzenhofer. The author of the frescoes was Wenzel Lorenz Reiner. The church was the first in Prague to be consecrated to st. John of Nepomuk.
In 1784,the convent was abolished and its buildings began to be used as military barracks while the church became a warehouse. In 1861, spiritual service returned to the church. It served as a church for the protestants in the military and from 902 for the catholic cadets. Czech military chaplaincy was closed down after the communist coup in 1948, and the church was returned to the Prague´s arcibishopric. In 1998, the Czech military chaplaincy was restored and the Army has been using the church since then. St John´s Church has become the place of prayer for peace, as well as for the fallen and dead.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička