Stanovy spolku

Stanovy spolku

(úplné znění)

SPOLEK PRO VOJENSKÁ PIETNÍ MÍSTA  registrován u Ministerstva vnitra dne 4.6.2007

IČO: 28559410

 

Stanovy spolku

Spolek pro vojenská pietní místa (dále jen spolek) byl založen podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovy jsou přizpůsobeny právní úpravě § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Název občanského sdružení je Spolek pro vojenská pietní místa (dále jen „spolek“).
1.2.    Sídlo spolku je na adrese Brunclíkova 1829/9, Praha 6, PSČ 162 00
1.3.    Spolek je zakládán na dobu neurčitou.

2.    ČINNOST A CÍL SPOLKU
2.1.    Uchovávat a rozvíjet tradice boje za svobodu a demokracii,
2.2     přispívat k rozvoji národní hrdosti,
2.3.    spolupracovat s historickými ústavy, školami a dalšími subjekty při historickém výzkumu,
2.4.    provozovat webové stránky s prezentací vlastní činnosti spolku, případně s činností smluvní osoby,
2.5.    provozovat databázi vojenských pietních míst,
2.6.    pomáhat při propagaci a podpoře vojenských pietních míst,
2.7.    provádět poradenskou činnost,
2.8.    vykonávat  vlastní badatelskou  a publikační činnost v oblasti vojenské historie,
2.9.    chránit přírodu a krajinu.
2.10.    provádět další odbornou a poznávací činnost. Za tím účelem zejména pořádat odborné zájezdy a semináře, navštěvovat muzea, výstavy, vojenské historické akce, a to s úhradou nákladů včetně občerstvení, provádět nákup tiskovin a knih s vojenskou a historickou tématikou, nákup oblečení k propagaci spolku apod.

3.    PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU
3.1.    Vznik členství
Novým členem spolku se může stát každá fyzická osoba, a to na základě písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje výkonný výbor spolku. Dále se členem spolku může stát i právnická osoba, dle článku 5. těchto stanov.
3.2.    Členové spolku mají právo účastnit se činnosti spolku a být členy jeho orgánů.
3.3.    Členové spolku mají právo využívat zařízení, které spolek užívá, jakož i další prostředky a majetek spolku.
3.4.    Členové spolku jsou povinni řídit se stanovami spolku a dle svých možností jsou povinni napomáhat činnosti a plnění cílů spolku.
3.5.    Každý řádný člen je povinen platit členské příspěvky ve výši a lhůtách, které určí valná hromada.
3.6.    Druh členství
Členství člena spolku může být řádné nebo čestné. O čestném členství člena spolku rozhoduje výkonný výbor spolku. Čestné členství člena spolku se uděluje za zvláštní zásluhy a propagaci spolku.
3.7.    Zánik členství
3.7.1.    Členství člena spolku ve spolku zaniká vystoupením člena, a to okamžikem, kdy je spolku doručeno písemné oznámení člena o tom, že ze spolku vystupuje.
3.7.2.    Členství člena spolku ve spolku zaniká vyloučením člena spolku. Valná hromada spolku může rozhodnout o vyloučení člena spolku, porušuje-li tento  vážným způsobem (případně opakovaně méně závažným způsobem) povinnosti dané mu stanovami nebo rozhodnutím valné hromady, a to nadpoloviční většinou hlasů valné hromady spolku. Za vážné porušení stanov se považuje i neplacení členského příspěvku po dobu  delší než šest měsíců. Členství člena ve spolku zaniká okamžikem, který je určen v písemném rozhodnutí valné hromady spolku. Není-li tento okamžik uveden, zaniká členství datem konání valné hromady, která rozhodla o ukončení členství člena spolku. O zániku členství musí být člen písemně informován doporučeným dopisem odeslaným na poslední známou adresu.
3.7.3.    Zánikem členství zanikají veškerá práva člena spolku vůči spolku.

4.    ORGÁNY SPOLKU
4.1.    Valná hromada
4.1.1.    Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je složena ze všech členů spolku. Do její působnosti patří:
4.1.1.1.    schvalování stanov spolku a jejich změn
4.1.1.2.    jmenování a odvolání výkonného výboru spolku
4.1.1.3.    rozpuštění, zrušení, rozdělení spolku nebo fúze (sloučení, splynutí) s jiným subjektem
4.1.1.4.    schvalování vnitřního řádu využívání prostředků spolku
4.1.1.5.    vytváření a schvalování programu činnosti spolku
4.1.1.6.    schvalování výdajů spolku přesahující částku 100.000,-Kč
4.1.1.7.    nabývání, prodej a zcizování movitého a nemovitého majetku nad 100.000,-Kč
4.1.1.8.    pronájem nemovitého majetku
4.1.1.9.    rozhodování o členství spolku dle čl. 5 stanov
4.1.1.10.    rozhodování ve věcech, které si valná hromada vyhradí k rozhodování
4.1.1.11.    schvaluje účetní závěrku
4.1.2.     Člen spolku se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo zmocněncem v zastoupení na základě písemné plné moci.
4.1.3.    Valná hromada je schopna usnášení při účasti nejméně 50% (padesáti procent) všech členů s hlasovacím právem. V případě, že 1 hodinu po plánovaném zahájení není přítomno nad 50% (padesát procent) členů spolku s hlasovacím právem, svolá výkonný výbor podle okolností ihned,  nejpozději však do 90 dnů  náhradní valnou hromadu, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná nejméně polovinou počtu přítomných. Každý člen – právnická osoba či fyzická osoba starší 18 let má hlasovací právo. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas.
4.1.4.    Valná hromada rozhoduje formou usnesení, a to prostou většinou hlasů přítomných členů spolku. V případě zrušení spolku rozhoduje nejméně 75% (sedmdesátpět procent) všech členů spolku s hlasovacím právem, kteří po hlasování o zrušení spolku vlastnoručně podepíší hlasovací listinu včetně dopsání vlastního čísla Občanského průkazu a čísla člena spolku.
4.1.5.    Výkonný výbor spolku svolává valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně. Termín a program valné hromady se oznámí členům spolku ve lhůtě minimálně 30 dnů přede dnem jejího konání, a to pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách spolku. Písemná pozvánka se nezasílá. Nemá-li spolek výkonný výbor spolku, je oprávněno svolat valnou hromadu nejméně ½ (jedna polovina) většiny všech členů s hlasovacím právem.
4.2.    Výkonný výbor spolku (dále jen „výbor“)
4.2.1.    Statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor je  tříčlenný. Za výbor jedná navenek jménem spolku každý člen výboru samostatně.
4.2.2.    Výbor jmenuje valná hromada z řad členů spolku. Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům. První členy výboru jmenuje valná hromada po vzniku spolku.
4.2.3.    Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady.
4.2.4.    Rozhodnutí výboru jsou přijímána prostou většinou všech jeho členů.
4.2.5.    Výbor je povinen vést seznam členů spolku a informovat členy spolku o záležitostech spolku. Výbor je dále povinen zajistit řádné hospodaření spolku s poskytnutými dary a příspěvky, a řádné vedení účetnictví spolku.
4.2.6.    Osoba, která je členem výboru, může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena výboru končí jeden měsíc poté, kdy bylo na adresu sídla spolku doručeno oznámení o odstoupení z funkce.
4.2.7.    Výbor volí ze svých členů předsedu výboru (předseda spolku). Předseda spolku řídí jednání výboru a reprezentuje spolek navenek.
4.2.8.    Funkční doba výboru je tři roky, nebo kratší, v závislosti na rozhodnutí valné hromady. Počet funkčních období člena výboru není omezen.
4.2.9.    Výbor projednává roční zprávu o činnosti spolku, zabezpečuje realizaci usnesení valné hromady a sestavuje roční rozpočet spolku.
4.2.10.    Předseda spolku podepisuje smlouvy s obchodními partnery.
4.2.11.    Podpisové právo k účtu má předseda spolku do výše 7000,-Kč. Od částky 7001,-Kč se s ním spolupodepisuje další člen výboru.

5.    SDRUŽENÍ
5.1.  Členem spolku se mohou stát i právnické osoby (spolky).
5.2. Vnitřní organizaci těchto spolků upravují jejich vlastní stanovy uložené ve sbírce listin rejstříkového soudu. Tyto stanovy však nesmí být v rozporu se stanovami spolku. Totéž platí i u ostatních právnických osob.
5.3.   Spolek nezřizuje žádné pobočné spolky.

6.    HOSPODAŘENÍ SPOLKU
6.1.    Prostředky spolku tvoří zejména granty, členské příspěvky, dotace, dary a členské příspěvky. Při svém hospodaření je spolek povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

7.    ZÁNIK SPOLKU
7.1.    Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí (sloučením, splynutím) s jiným sdružením, rozdělením na základě rozhodnutí valné hromady spolku, na základě dohody členů spolku, či pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení.

7.2.    Při zániku spolku bez právního nástupce se provede majetkové vypořádání a likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení zákona, který upravuje likvidaci obchodních společností.

8.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1.    Tyto stanovy byly schváleny schůzí přípravného výboru dne 26.4.2007 v Praze a změněny valnou hromadou dne 31.3.2012 a dne 30.11.2013.
8.2.    Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
8.3.   Toto úplné znění stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schvální valnou hromadou, tj. dnem 30.11.2013.


Stanovy ke stažení: stanovy-30112013.pdf