Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2014

Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2014

VH se konala po semináři dne 29. listopadu 2014.

 

V úvodu semináře k problematice vojenských památek byla provedena kontrola přítomnosti členů spolku a vzhledem malému počtu přítomných byla valná hromada ukončena a byl vypsán v souladu se stanovami nový termín na 29. 11. na 12 hodinu.

 

Náhradní valná hromada začala s mírným zpožděním v 13 hodin.

 

1)       Prvním bodem byla rekapitulace činnosti výkonného výboru v předchozích třech letech, kterou provedl předseda Vojta, který VH řídil do volby nového výboru:

za pozitiva lze označit

-byl založen nový web a podařilo se na něj převést 99% dat,

-v rámci nového občanského zákoníku byla provedena úprava stanov,

-byly dořešeny administrativní záležitosti Spolku,

-došlo ke stabilizaci členské základny Spolku,

-podobně byla dořešena spolková pokladna,

-Spolek by velmi dobrým způsobem prezentována na veřejnosti i v médiích,

-byla navázána spolupráce s MO.

 

Za ještě ne zcela dořešené věci lze považovat:

-občasné organizační zmatky při plánování a následné účasti na různých akcích

-nedostatečná komunikace v rámci Spolku, tedy fakt, že členská část diskusního fóra Spolku není zcela využívána všemi členy a následně se protahuje projednávání různých záležitostí

-nerovnoměrné rozložení povinností ve Spolku

2) Následovala diskuse, která bude podobně jako předchozí diskuse o změně jména u „Galerie hrdinů“ na „Jména z pomníků“ pokračovat. Nicméně i když se na první pohled může zdát, že jde „pouze“ o slovíčkaření, základ je podstatně hlubší. Jde o fakt, že objektem zájmu našeho spolku je něco co nemáme zcela přesně označeno. Pracovně používáme termín „vojenské pietní místo“. K tomu je třeba dodat, že válečný hrob je poměrně obstojně definován zákonem o VH a ministerskou metodikou. Naproti tomu naše definice pojmu vpm se v minulosti zaměřila spíše na technickou stránku věci, tedy co je vlastně pomník, co památník, co kenotaf, atd. A ne zcela přesně jsme dořešili co vlastně na dané památce má být. Následkem toho je, že občas dochází k velmi diskutabilním položkám. Pokusím se vysvětlit na příkladu Jaroslava Haška. Hašek byl jak spisovatel, tak i voják a legionář. Vše kde je zmíněn jako voják či legionář plně splňuje naši „nepsanou“ definici pojmu vpm, avšak existují i památky na Haška spisovatele. Za „normálních“ okolností bychom tyto památky ignorovali. Potíž je však v tom, v rámci našeho projektu máme seci „jména z pomníků“, kde je vedle medailonku osoby i seznam památek k ní se vážící. A zde by zase ty „nevojenské“ teoreticky chyběly. Otázka tedy je jak dál s tímto nesouladem.

Problematika je to pochopitelně o něco hlubší, protože může nastat situace, kdy by za vojenské pietní místo byla označena památka, která sice splňuje všechny naše parametry po technické stránce, ale už není zcela vhodné památku za vpm považovat po stránce lidské. Tedy je pochopitelně nezbytné v rámci naší nestrannosti zmapovat vše, například hroby vojáků Rudé armády, ale i jejich protivníků. Stejně tak „naše“ oběti z roku 1968, ale i mrtvé z okupačních armád. Jen tak vznikne nestranný pohled na dějiny. A tak se dá pokračovat ve všech konfliktech a dějinných událostech. Tedy je zjevné, že pojem „vojenské pietní místo“ pro definici objektu našeho zájmu není dostačující a bude muset být změněno. Tedy tento pojem, ne objekt zájmu.

Tímto vyzíváme všechny naše členy a příznivce k diskusi o tomto problému. Čím nahradit pojem vpm a jak přesně definovat objekt zájmu. Technickou stránku vyřešenu máme léta, ale obsahová ještě na dořešení čeká. A data zatím přibývají.

3) Následovala volba výkonného výboru. Navrženi byly tři kandidáti a všichni byly většinou přítomných zvoleni do výkonného výboru.   Nový výkonný výbor má toto složení: Vladimír Štrupl, Ing. Jiří Porteš, Ing. Petr Tichý. Výkonný výbor za svého předsedu zvolil Ing. Jiřího Porteše.

 

Nově zvolený předseda Spolku převzal řízení VH od Vojty Stráníka.

4) Byla nastíněna finanční rozvaha (návrh rozpočtu) Spolku pro rok 2015. Předloženy byly tři varianty závisející mimo jiné na výši členského příspěvku. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o hospodaření v roce 2013 a schválila finanční plán na rok 2014.

5) Byla odsouhlasena výše členského příspěvku na další období ve výši 400 Kč a splatnost tohoto příspěvku do 31. března 2015. Platbu je možno provést až od 1. ledna 2015 a to osobně pokladníkovi nebo elektronicky převodem na účet Spolku.

6) Na základě výše příspěvku byl schválen rozpočet pro rok 2015 s předpokládanými výdaji ve výši 14500 Kč.

7) Byla provedena již druhá revize členské základny.  Bylo ukončeno členství dlouhodobě neaktivním členům (důvod dle Stanov  – neplacení členských příspěvků). Stávající stav je na této stránce.

8) Pro možnost elektronické platby budou členům Spolku přidělena osobní čísla, které bude moci plátce využít jako variabilní symbol.

9) Byl schválen termín dalšího semináře a valné hromady, tímto dnem je 28. listopad 2014.

10) Sponzor našeho webu, TOP-ARMYSHOP má dále zájem nás podporovat. K jednání s ním byl pověřen místopředseda Vladimír Štrupl.

11) Nový statutární orgán Spolku bude zapsán do Spolkového rejstříku, což vybaví V. Ježek.

12) Byl představen plán akcí na rok 2015. Tento je již umístěn na našich stránkách. Jsou vítané všechna doplnění. Zvláštní pozornost prosím věnujte faktu, že spolková setkání již nemají pevný základ (první čtvrtek), ale jsou stanoveny různé termíny.

13)Bylo provedeno předání (přerozdělení) Spolkové agendy, která byla v působnosti předchozího výkonného výboru, tedy hlavně předchozího předsedy. K tomu budou upraveny všechny informace na našich stránkách, včetně kontaktů.

14) Vladimír Ježek nás seznámil s postupem prací, vlastně již finalizací aktivit ohledně výroby trika model 2014. Výsledkem je, že budeme mít dva modely trika (pro Spolek a pro jednotu ČsOL Český Brod), barva bude khaki (olive-drab, tmavě zelená), logo a písmo v kontrastní barvě vůči podkladu, součástí bude tedy znak spolku či obce a vlaječka. Cena jednoho modelu bude cca 350 Kč, s příspěvkem z rozpočtu Spolku se nepočítá. Z rozpočtu se uhradí výroba triček „na víc“. Vladimír založí v členské diskusi vlákno pro objednání počtu a velikostí s termínem uzávěrky do 28. 2: 2015.

A v rámci různého:

-František pro dořešení mapování Pouchova založí na diskusi samostatné vlákno.

-Naše data opět posloužila v další publikaci, tentokrát od pana J. Padevěta.

Závěrem je třeba poděkovat předchozímu výkonnému výboru. Vojtovi, Vladimírovi a Honzinovi za odvedení neskutečně velkého objemu prací. Je to sice zmíněno v úvodu, ale kdo si porovná třeba jen „starý“ a „nový“ web musí vidět, že je to skok z 20. do 21. století. A tomu nemalá administrativa a množství jednání. Prostě velké díky!

A novému výboru lze popřát jen množství elánu a pevné nervy se zvládáním Spolku.

Zapsal: Martin